BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİNİN YENİLENEN TÜZÜĞÜ

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİNİN YENİLENEN TÜZÜĞÜ
8 Mart 2015
BÖLÜM I
GENEL İLKELER
A. KURULUŞ ve AMAÇ
Kuruluş
Madde 1 – Bağımsız Cumhuriyet Partisi, bu Tüzüğe ekli listede açık kimlikleri yazılı kurucular tarafından
24 Temmuz 2002 günü kurulmuştur.
Parti’nin kısaltılmış adı BCP’dir.
Parti’nin genel merkezi, Ankara’dadır.
Parti’nin simgesi “SİYAH DAİRE İÇERİSİNDE IŞILTI VE ALTINDA AYDINLANMAYA ÇALIŞAN DÜNYA VE TÜRKİYE SÜLİYETİDİR” resmi ve ‘BCP’ kısaltmasıdır.
Amaç
Madde 2 – BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİNİN amacı;
“Milli Mücadele” ruhuyla;
Yön duygusu gelişmiş;
Kendine güvenen ve kendi aklının ve emeğinin gücüyle kurtulacağına inanan;
Sürekli özgürleşme, gelişme ve çağdaşlaşma hedefine yürüyen;
Güçlü bir demokratik sosyal hukuk devletinin yönlendiriciliğinde;
Refahı, mutluluğu hak ettiğine inanan ve onun için çaba gösteren;
Kültürel çeşitliliği ve renkliliğiyle birlik, bütünlük ve barış içinde yaşamaya azmetmiş;
Eşitlik, hak, adalet ve kardeşlik duyguları gelişmiş özgür bireylerden oluşan bir toplum yaratarak, Türkiye Cumhuriyeti’ ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır.
Siyasal Anlayış
Madde 3 – Bağımsız cumhuriyet partisi;
Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan; tam bağımsızlık, cumhuriyetçilik, ulusalcılık, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik ilkelerine,
Evrensel insan haklarına, temel özgürlüklere, gerçek demokrasiye;
Eşitlik ve sosyal adalet anlayışına dayanan ve
Ülkenin ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmasına , ülkenin üniter yapısının korunmasına ve bilimsel çalışmalara öncelik veren bir Partidir.
Temel İlkeler
Madde 4 – BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİNİN gücü, aklı özgürleşmiş, bağımsız düşünebilen, bilinçli, sorumlu ve yurtsever üyelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti halkından gelir.
Bağımsız cumhuriyet partisinde temel öge üyelik ve gönüllülüktür. Üyeler, siyasal yaşamda görev almayı onurlu bir toplum hizmeti sayarlar. Siyasal görevleri, toplumun ve halkın yararına hizmet alanları olarak anlar; siyaseti halka hizmet ve halkın sorunlarını çözme çabası olarak kabul ederler.
Üyeler, ortak aklın ve ortak başarının erdemine inanır ve Partiyi büyütmek için birlikte çaba gösterirler.
Bağımsız cumhuriyet partisinde, görev ya da yetkisine bakılmaksızın her üyesi ile birlikte vardır. Parti görevleri, Parti içi demokrasi ilkeleri, Tüzük kuralları ve siyasi partiler kanunu içinde her üyeye açıktır.
Parti, üyelerinde bu nitelikleri geliştirmek için Parti içi eğitime önem verir.
Parti, hiçbir biçimde cinsiyet ayrımcılığı yapmaz; gençlerin ve kadın üyelerinin Partide etkin rol ve görev almalarını sağlar.
Sanata ve sanatçılara önem verir
Parti, engelli yurttaşların Partiye katılmaları ve etkin rol almaları için gerekli önlemleri alır.
BÖLÜM II
ÜYELİK
A. ÜYELİĞİN BAŞLAMASI
Başvuru
Madde 5 – Siyasi Partiler Kanunu’ndaki koşulları taşıyan ve bu Tüzüğün koyduğu kuralları benimseyen her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Bağımsız cumhuriyet partisine üye olabilir.
Üyelik başvurusu, üyelik başvuru belgesiyle, ilçe, il ve Genel merkez yönetimlerine, Partinin yetkilendirdiği kişilere ve bilgisayar ortamında açılan başvuru yerlerine yapılır.
Başvuruda yapılacak işlemler, başvuru belgesinde yer alacak bilgiler ile belgenin çoğaltma, dağıtma, tutulma ve kullanma biçimi, üyeliğe geçiş süreci ile başvuru yerleri yönetmelikle düzenlenir.
Üyeliğe Giriş
Madde 6 – Üyelik, il ilçe başkanlıkları veya genel sekreterliğe yazılı müracaat ile başlar. Üyelik müracaatı en geç üç ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Üyeliğe kabul edilmeyenlere gerekçesi yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişiler izleyen ilk Büyük Kurultayda duruma itiraz edip üyeliğe kabulünü talep edebilirler. Büyük Kurultayın itiraz üzerine vereceği karar kesindir.
Üyelerin seçme ve seçilme hakları Merkez Yönetim kurulu tarafından üyeliğin onaylanmasıyla başlar.
İl ve İlçe başkanlıklarına yapılan üyelik başvurusu otuz gün içinde Genel Sekreterliğe ulaştırılmak zorundadır.. Üyeliğe uygun olmayan kişilerin üyelik başvuruları ile birlikte İl ve İlçe başkanlarının üyelik başvurusuna ilişkin olumlu yada olumsuz görüşü de yazılı olarak başvuru ile birlikte Genel Sekreterliğe gönderilir.
Parti içi eğitim üyeliğin gereğidir. Üyelerin alacakları eğitim Merkez Yönetim Kurulu tarafından programlanır. Merkez Yönetim Kurulu, eğitim programını kendisi uygulayabileceği gibi, il ve ilçe başkanlıklarını da görevlendirebilir.
Üyelere Genel Sekreterlikçe bastırılan üye kartı verilir.
B. ÜYELERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyelerin Hakları
Madde 7 – Bağımsız cumhuriyet partisi üyelerinin Parti’den gerçekleştirilmesini isteyebilecekleri haklar şunlardır:
a) Tüzük ve programlarda yer alan konuların gerçekleştirilmesini isteme hakkı,
b) Organlara seçme ve seçilme hakkı,
c) Organ ve birimlerden görev isteme ve katılım hakkı,
ç) Parti’nin Tüzük, Program ve politikaları ile ülke sorunları konusunda öneride bulunma hakkı,
d) Parti’nin işleyişi ile ilgili bilgilenme hakkı,
e) Eğitilme hakkı.
Üyelerin Yükümlülükleri
Madde 8 – Bağımsız cumhuriyet partisi üyelerinin Partiyle ilgili yükümlülükleri şunlardır:
a) Miktarı Tüzük’te belirtilen ödentisini düzenli olarak ödemek,
b) Parti Tüzük, Program ve politikalarını izleyip öğrenmeye çalışmak,
c) Toplumsal yaşamın ve Parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmaya çalışmak,
ç) Parti’nin düzenlediği eğitim çalışmalarına eğitici ya da eğitilen olarak katılmak,
d) Parti’nin Tüzük, program ve politikalarını anlatarak Partiye yeni üyeler kazandırmak,
e) Seçimlerde Parti’ye ve Parti’nin adaylarına oy kazandıracak çalışmalar yapmak,
f) Siyasal çalışmalarda hukuk ve ahlâk kuralları ile Parti ilkelerine uymak,
g) Kişilere değil, program ve Tüzük’te öngörülen siyasal düşünce ve ilkelere bağlı olarak siyaset yapmak,
ğ) Yasa, Tüzük, Program, yönetmeliklerle ve Parti organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
C. KAYITLARIN TUTULMASI
Parti Kütüğü
Madde 9 – Üyelikle ilgili bütün işlemlerde tek geçerli kaynak Bağımsız cumhuriyet partisi Parti Kütüğü’dür.
Parti üyeleri ve çeşitli nedenlerle üyeliği sona erenlerle ilgili bilgileri içeren Genel Merkez üye kayıt dosyasına “Parti Kütüğü” denir. Parti Kütüğü’nden hiçbir bilgi silinemez.
İlçe ve il örgütlerinde üye listeleri başvuran üyelerin incelemesine açık tutulur.
Parti Kütüğü’nün düzenleme, tutulma ve Kütük’ten yararlanma biçimi Parti Kütüğü Yönetmeliği ile belirlenir.
Üye Kayıt Defterleri
Madde 10 – Üye başvuruları ve kayıtları, ilçe başkanlıklarında, Genel Sekreterce hazırlanmış ve ilçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanmış defterlere kaydedilir.
İlçe başkanlıkları, Genel Sekreterce yasaların, yetkili kamu makamlarının ve Parti Kütüğü’nün gerekli gördüğü bilgileri içerecek biçimde düzenlenen ve ilçe seçim kurulunca onaylanan üye kayıt defterlerini kullanır.
Üye kayıt defteri, Genel Sekreter tarafından hazırlanan her ilçe üyelerini içermek
üzere Parti Kütüğü’nün ilgili bölümünden oluşturularak hazırlanan ve ilçe seçim kurulunca onaylanan listedir.
İlçe üye kayıt defteri ile Parti Kütüğü’nün çelişmesi durumunda , Parti Kütüğü’ndeki bilgiler geçerlidir.
Ç. ÜYELİK İŞLEMLERİ
Üyeliğe İtiraz
Madde 11 – Geçmiş yaşamı ile Partinin amaç ve tüzüğüyle çelişen eylemlerde bulunan siyasi olarak ahlaksızlığı tescilli olan, yüz kızartıcı fiil ve eylemlerde bulunmuş olan, kişilerin üyeliklerinin Merkez yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda bu tip üyeliklerin iptali için her üye zaman sınırı olmaksızın üyeliğe karşı Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Merkez Yönetim Kurulu kararlarına karşı Büyük Kurultayda itiraz edilebilir. İtiraz Üzerine Büyük Kurultayın vereceği kararlar kesindir.
Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Üye Yazımı
Madde 12 – Parti yararı gerekli görüldüğü durumlarda Genel Başkan’ca, Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi üyelerince önerilenler, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üye yazılabilirler.
Yerdeğiştirme
Madde 13 – Kayıtlı olduğu ilçeden ayrılan üye bir ay içinde taşındığı ilçe başkanlığına başvurarak üyelik kayıtlarının getirilmesini ister.
Yerdeğişimi aynı ilçe tarafından ilgili örgüt birimlerine ve Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirilir.
Birden çok ilçede üye olunamaz. Bu yasağa aykırı davranılması durumunda, Siyasi Partiler Kanunu kuralları uygulanır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 14 – Parti’den ayrılmak isteyen üye, ilçe başkanlığına yazılı olarak başvurur. İlçe yönetim kurulu, istemin ve imzanın kendisine ait olduğunu belirledikten sonra durumu bir hafta içinde ilgiliye, il yönetimine ve Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirir.
Üyelikten ayrılan kişiden Parti kimlik kartını geri vermesi, varsa diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için yasal yollara başvurulur.
Üyeliğin Düşürülmesi
Madde 15 – Parti üyeliği, disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma; yasada aranan üyelik niteliklerinin kaybedilmesi; bir başka Partiye üye olma ve ölüm durumlarında düşer.
Üyelikten çıkarılma kararı ilgiliye bir hafta içinde yazılı olarak bildirilir.
……………………………………………………………………………………….
BÖLÜM III
ÖRGÜTSEL YAPI
A. PARTİ ÖRGÜT VE ORGANLARI
Örgüt
Madde 16 – Parti örgütü, büyük ve küçük kurultay, Onur kurulu, genel başkanlık, Merkez yürütme kurulu, parti meclisi, merkez disiplin kurulu merkeze bağlı komisyonlar, il başkanlığı ve il yönetim kurulu, il disiplin kurulları,il örgütüne bağlı komisyonlar ilçe başkanlıkları ve ilçe yönetim kurulu, ve ilçe örgütüne bağlı komisyonlar belde, mahalle ve köy temsilcilikleri, TBMM Parti grubu milletvekilleri, TBMM parti grubu tarafından oluşturulan komisyonlar, il genel meclisi ve belediye meclis üye grupları ve belediye başkanlarından ve partili belediye başkanlarının oluşturdukları birliklerden oluşur.
Örgüt kademeleri aşamalı olarak genel merkeze bağlıdır.
Genel Merkez Organları
Madde 17 – Parti’nin genel merkez organları şunlardır:
a) Büyük Kurultay,
b) Genel Başkanlık,
c) Parti Meclisi,
ç) Merkez Yönetim Kurulu,
d) Merkez Disiplin Kurulu,
e) Küçük Kurultay.
f) Onur kurulu
Seçimli organların görev süresi iki yıldır.
Parti, bunlar dışında merkez yürütme kurulu veya parti meclisi kararıyla yan ve yardımcı kuruluşlar, birimler ve danışma kurulları oluşturabilir.
B. BÜYÜK KURULTAY
Oluşumu
Madde 18 – Parti’nin en yetkili karar organı olan Büyük Kurultay; Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Partili bakanlar ve milletvekilleri, Parti kurucuları,onur kurulu üyeleri ve il kurultaylarınca seçilen TBMM üye tam sayısının iki katı sayıda doğal delegeden oluşur.
Delegelerin illere göre sayısı illerin nufus yoğunluğu dikkate alınarak parti meclisi tarafından belirlenir.
Büyük Kurultayın Toplanması
Madde 19 – Büyük Kurultay iki yılda bir olağan toplanır. Gerek görülen hallerde parti meclisi kararıyla bir yıl ertelenebilir.
Merkez Yönetim Kurulu kararı, Parti Meclisi kararı ya da Büyük Kurultay delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı ile 45 gün içinde olağanüstü toplanır.
yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
Ülkenin içerisinde bulunacağı savaş anarşi terör doğal afet vs olağanüstü hallerde Büyük kurultayın yapılmasına fiziki imkanlar oluşturulamıyor olması durumlarında parti meclisinin kararıyla Büyük kurultay iki kez 1 er yıl ertenebilir.
Görev ve Yetkileri
Madde 20 – Büyük Kurultay’ın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Parti’nin gelir gider kesin hesabını kabul ya da reddetmek,
b) Genel Başkan’ı, Parti Meclisi’ni ve Merkez Disiplin Kurulu’nu seçmek,
c) Parti Tüzüğü’nü değiştirmek,
ç) Parti Programı’nı görüşüp onaylamak,
d) Üyelikler konusunda yapılacak itirazları karara bağlamak
e) Gelir gider kesin hesabını kabul veya reddetmek,
f) Parti Meclisi’nin aklanıp aklanmamasına karar vermek,
g) Parti’nin bir başka Parti ile birleşmesine ve bu durumda Parti mallarının tasfiye biçimine karar vermek,
ğ) Yasaların ve Tüzüğün verdiği başka görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.
Görüşme ve Karar
Madde 21 – Büyük Kurultay’ı, Genel Başkan, o yoksa Genel sekreter, o yoksa hazırda bulunan en yaşlı parti meclisi üyesi, parti meclisinden hiç kimsenin hazırda olmaması hallerinde hazırda bulunan en yaşlı üye kurultayı açar.
Genel Başkan genel başkanın olmadığı hallerde büyük kurultayı açan üye , önce kurultay başkanlık divanının seçimini sağlar. Divan bir başkan, iki başkan yardımcısı, üç yazmandan oluşur. Divan, önce genel başkana genel başkanın olmadığı hallerde büyük kurultayı açan üyeye söz verir.
Yasalarda ve bu Tüzük’te aksine bir hüküm bulunmadıkça Büyük Kurultay’da kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Parti, Tüzük ve Programı’nda değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya Parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair önerileri karara bağlamak için, bunların Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri , il başkanları veya kurultay üyelerinin en az yirmide biri tarafından yazılı olarak ileri sürülmüş olması gerekir. Divan tarafından öneriye ilişkin olarak öneri sahiplerine söz verilebilir. Bu öneriler, kurultayca karara bağlanır. Büyük Kurultayın aldığı kararlar kesindir.
Üyelik itirazlarına ilişkin olarak divan başkanlığına yapılacak yazılı başvurular, Büyük kurultay tarafından karara bağlanır. Büyük Kurultay kararları kesindir.
Parti politikalarının belirlenmesine örgütün görüşlerinin yansımasını sağlamak için Parti Meclisi veya Merkez Yönetim Kurulu’nca doğrudan doğruya ya da il örgütlerinden gelip bu organlarda tartışıldıktan sonra hazırlanarak Büyük Kurultay’a sunulacak rapor ve karar tasarıları ile Parti Meclisi tarafından kurulmasına karar verilmiş komisyonların adları, Genelsekreterlik tarafından kurultay tarihinin duyuruluşu ile birlikte il başkanlıklarına ve TBMM Parti grubuna gönderilir. Oluşturulacak komisyonlar için Parti Meclisi ve TBMM grubu ikişer, temsilciyi görevlendirir isimlerini genel sekreterliğe yazılı olarak bildirir ; iller de ise hangi kurultay delegelerinin hangi komisyonlara katılacaklarını il başkanlıkları Genel sekreterliğe yazılı olarak bildirirler. İl ve ilçe örgütleri ve temsilcilikler kendi bölgelerinde toplantılar yaparak rapor ve karar tasarılarına ilişkin önerileri görüşebilirler, bunları yazılı metin haline dönüştürebilirler.
Komisyonlarca hazırlanan raporlarla karar tasarıları büyük kurultayda görüşülerek karara bağlanır.
Parti organlarına seçim, yargı gözetiminde, çarşaf liste, gizli oy, açık sayım yöntemine göre yapılır. Seçimde bilgisayar ve diğer teknolojik olanaklardan yararlanılabilir.
Parti organlarında görev almak isteyen her üye divana ismini yazdırır, görev almak isteyen üyelerin tamamının adı soyadı dikkate alınarak liste hazırlanır. Liste hazırlanırken kura ile belirlenecek olan harften başlayarak üyeler adı ve soyadı alfabetik sıraya göre liste edilir. Oy kullanacak üyeler oy verecekleri kurulun üye sayısının en az yarısı kadar üyeyi işaretlemek zorundadır.
Aynı aileden ana baba, eş ve çocuklar ile teyze, amca hala gibi 1. derece akrabalar seçime katılabilirler ancak aynı organda görev alamazlar. Aynı organa seçilen akrabalar arasında kura çekilir.
Büyük Kurultay kararları tüm parti üyelerini bağlar, bu kararlar basın ve diğer yollarla en geç on beş gün içerisinde örgüte ve kamuoyuna duyurulur.
C. GENEL BAŞKANLIK
Genel Başkan
Madde 22 – Genel Başkan, Büyük Kurultay’a katılan üyelerin % 5 inin önerisi ile aday olanlar arasından, Büyük Kurultay delegelerinin salt çoğunluğun oyuyla gizli oylamayla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan genel başkan seçilir, Parti meclisi kararıyla konu ve uzmanlık alanına göre gerekli sayıda genel başkan yardımcısı görevlendirilebilir. Genel Başkan’a bulunmadığı zamanlarda yerine genel sekreter vekalet eder.
Merkez Yönetim kurulu ve Parti meclisi toplantılarına genel başkan, başkanlık eder. Genel Başkan’ın bulunmadığı hallerde genel sekreter, bu mümkün olmazsa en yaşlı merkez yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Merkez yönetim kurulundan hiç kimsenin olmaması halinde parti meclisinin en yaşlı üyesi başkanlık eder.
Genel Başkanlığın istifa, ölüm vs herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Büyük Kurultay toplanıncaya kadar Genel başkanlık görevi, Genel sekreter tarafından yürütülür. Genel sekreterin istifa ölüm vs gibi durumlarla boşalması halinde Merkez yönetim kurulunun2\3 oyla gizli oy açık sayımla kendi içinden seçeceği bir üye, merkez yönetim kurulunda hiç kimse kalmaması halinde en yaşlı parti meclisi üyesi, parti meclisinin hiç üyesi olmaması durumunda en yaşlı parti üyesi genel başkanlık görevini geçici olarak yürütür. Yeni genel başkan, Büyük Kurultay’ı olağan hallerde kırkbeş gün içinde savaş seferberlik doğal afet, anarşi terör ve kaos, sıkıyönetim ilanı gibi olağanüstü hallerde ise bir yıl içinde toplantıya çağırır.
Görev ve Yetkileri
Madde 23 – Parti tüzel kişiliğini Genel Başkan temsil eder.
Genel Başkan, Büyük Kurultay ve disiplin kurulu dışında tüm organların başkanıdır. Disiplin kurulu dışında, her kademedeki yönetim birimini, kurulu, organı ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.
Genel Başkan, Parti örgütünün ve organlarının, yasa, Tüzük, Program ve büyük kurultay kararları doğrultusunda düzenli ve verimli çalışması için her türlü önlemi alır, çalışmalar yapar, yaptırır, izler.
Ç. PARTİ MECLİSİ
Oluşumu
Madde 24 – Parti meclisi,Büyük Kurultay tarafından seçilen yirmi iki asıl ve 11yedek üyeden oluşur.. Asıl üyeliklerden boşalma olması durumunda ön sıradaki yedek üye parti meclisi üyeliğine getirilir.
Parti Meclisi, resmi sonuçların alınmasından sonra bir hafta içinde kendiliğinden toplanır.
Parti Meclisi, iki ayda bir olağan, Genel Başkanın, Merkez Yönetim Kurulu’nun ve kendi üyelerinden üçte birinin yazılı önerisi üzerine Genel Başkan’ın çağrısı ile bir hafta içinde olağanüstü toplanır.
Parti Meclisi’nin sekreterya görevini Genel Sekreterlik yapar. Gündem Genel Başkan’ın ve üyelerin görüşleri alınarak Genel Sekreterlik tarafından hazırlanır,
Parti Meclisi’ne seçilenler, mal bildirimlerini açıklanmak üzere yedi gün içinde Genel Başkanlığa teslim ederler.
Parti meclisi üyeliklerinin istifa üyeliğin düşürülmesi ve ölüm gibi hallerde boşalması durumunda, yedek üyelerin tamamının bitmesi halinde, partideki en yaşlı üye doğrudan parti meclisi üyesi olur. Büyük kurultayda seçilerek görevlendirilen parti meclisi üyelerinin 14 tanesinin değişmesi durumunda olağan hallerde 45 günde olağanüstü hallerde bir yıl içerisinde Büyük kurultay toplanır.
Görev ve Yetkileri
Madde 25 – Parti Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Parti programını, büyük ve küçük kurultay kararları ile seçim bildirgelerini topluma benimsetmek için gerekli hedefleri belirlemek, çalışma programının ilkelerini saptamak,
b) Parti programı, Büyük ve Küçük Kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve stratejileri belirlemek,
c) Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye cumhurbaşkanı adayı belirlemeye karar vermek,
ç) Seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek, önseçim başta olmak üzere aday saptama yöntemini belirlemek, seçim bildirgelerini onaylamak,
d) uluslararası kuruluşlara üye olmaya karar vermek,
e) Genel Sekreter’i, Genel Sayman’ı 2\3 oyla genel başkan yardımcılarını ve diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerini salt çoğunlukla seçmek,
f) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik tasarılarını görüşüp karara bağlamak,
g) Yıllık bütçe, bilanço ve kesin hesabı inceleyip kabul etmek,
ğ) Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Büyük Kurultay gündemini görüşüp karara bağlamak,
h) Genel Başkan’ın ya da parti meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerini, gizli oyla ve salt çoğunlukla görevden almak,
I) Genel Başkan’ın ya da parti meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ile 2\3 çoğunlukla ve gizli oyla genel sekreter ve genel saymanı görevden almak,
İ)Genel Başkan’ın ya da parti meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ile 2\3 çoğunlukla ve gizli oyla genel başkan yardımcılarını görevden almak,
j) Genel Başkan’ın, Merkez Yönetim Kurulu’nun ya da parti meclisi üyelerinin üçte birinin , Merkez disiplin kurulunun yazılı önerisi üzerine disiplin cezalarının kaldırılmasına karar vermek,
k) Taşınmaz malların alımına yada satışına karar vermek,
l) Yasaların, tüzüğün ve programın verdiği diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.
D. MERKEZ YÖNETİM KURULU
Oluşumu
Madde 26 – Merkez Yönetim Kurulu,Genel Sekreter ve Genel Saymanla birlikte Parti Meclisi üyeleri arasından secilen 15 kişiden oluşur.
Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Parti Meclisi üyeleri arasından yenilerini seçer.
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan ve Genel Sekreterle işbirliği halinde görev yaparlar.
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, bu kurulda yapılacak görev tanımlarına ve işbölümüne göre, örgütlenme ve programdaki çalışma alanlarından birini ya da birkaçını yürütmek, kendine bağlı birim ve komisyonları yönetmekle yükümlüdürler.
Görev ve Yetkileri
Madde 27 – Parti’nin en üst yönetim ve yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Büyük Kurultay’ın ve Parti Meclisi’nin verdiği görevleri yapmak,
b) Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmeliklere uygun olarak kendi içinde gerekli iş bölümünü yapmak ve çalışma programlarını hazırlayıp uygulamak,
c) Kendi üyelerinin, ve çalışma birimlerinin önerdiği projeleri görüşüp karara bağlamak,
ç) Parti Meclisi’nin gündemini hazırlamak,
d) Tüzük, program ve yetkili organ kararlarının gerektirdiği harcamaları yapmak,
e) Büyük Kurultay’a sunulacak çalışma raporu, kesin hesap ve bütçe önerilerini hazırlayıp Parti Meclisi’nin görüşüne sunmak,
f) Yönetmelik ve karar tasarılarını hazırlayarak Parti Meclisi’ne sunmak,
g) Örgütlenme ile Çalışma Programı’nda yer alan etkinlikleri yönlendirmek, bu konudaki ortak çalışmaları yürütmek için gerekli birim ve komisyonları oluşturmak, Parti üyelerini veya üye olmayan uzmanları görevlendirmek,
ğ) İki ayda bir parti meclisine çalışmalar hakkında rapor vermek
h) Yasaların, Tüzüğün ve üst organların verdiği diğer işleri yapmak.
E. GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter
Madde 28 – Genel Sekreter, Parti Meclisi üyeleri arasından, gizli oy açık sayım ve üçte iki oyla seçilir. İlk iki turda üçte iki oyla seçilememe durumunda 3. turda en çok oyu alan genel sekreter olur.
Örgütün başvurma yazışma, kayıtların tutulması ve haberleşme yeri, Genel Sekreterlik’tir.
Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Parti meclisi içinden gerek gördüğü sayıda genel sekreter yardımcısı görevlendirilmesini isteyebilir; görevlendirilen genel sekreter yardımcılarının görev alanları yazılı olarak düzenlenir.
Genel sekreterliğin ölüm üyelikten düşürülme ve istifa gibi nedenlerle boşalması halinde parti meclisi içerisinden yenisi gizli oy açık sayımla seçilir.
Görev ve Yetkileri
Madde 29 – Genel Sekreter, Genel Başkan’a ve merkez yürütme kuruluna bağlı olarak görev yapar.
Görevleri şunlardır:
a) Parti’nin örgütlenmesi ile ilgili çalışmalara dair yazışmaları yapmak, haberleşmeyi sağlamak.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulanmasını sağlamak, Merkez Yönetim Kurulu’ya karar tasarıları ve öneriler sunmak,
c) Partiyi mahkemelerde, devlet dairelerinde, özel ve tüzel kişilere karşı temsil etmek,
ç) Genel Merkez’e personel alımı konusunda Genel Başkan ve Genel Sayman’ın görüşünü alarak kadro tahsisi için Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
d) Yasa, Tüzük ve yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
F. GENEL SAYMANLIK
Genel Sayman
Madde 30 – Genel Sayman, Parti Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından gizli oy açık sayım ve üçte iki oyla seçilir. İlk iki turda üçte iki oy alınamaması halinde 3. turda en çok oyu alan üye genel sayman seçilmiş olur. Parti meclisi kararıyla gerekli sayıda genel sayman yardımcısı görevlendirilebilir. Genel saymanın yokluğunda genel başkanın görevlendirdiği genel sayman yardımcısı geçici olarak genel saymanlığa vekalet eder.
Genel sayman, Parti gelir ve giderlerinin yetkili kurulların kararına dayalı olarak toplanması ve harcanması ile açıklık ve dürüstlük ilkelerinin gerekli kıldığı her tür önlemi almak ve uygulamaları yapmakla yükümlüdür. Genel Sayman, bu uygulamalardan Genel Sekreterle birlikte bütün örgüt birimlerine karşı yetkili ve sorumludur.
Genel Sayman, Parti Meclisi üyelerinin sözlü ve yazılı sorularına yazılı olarak onbeş gün içinde yanıt verir.
Görev ve Yetkileri
Madde 31 – Genel Saymanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Parti gelirlerini yasal yoldan arttırmak,
b) Yıllık bütçe tasarılarını, yıl sonu bilançosunu ve kesin hesabı hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
c) Harcamaları usulüne göre yapmak,
ç) Alımına yetkilendirdiği mal ve hizmetleri satın almak,
d) Parti mal varlığının ve demirbaşlarının korunmasını ve kullanımını gözetmek,
e) Parti’nin gelir ve harcamaları konusunda yetkili organları ve örgütü bilgilendirmek,
f) Yasaların, Tüzüğün, yönetmeliklerin verdiği diğer görevleri yapmak.
G. MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Oluşumu
Madde 32 – Merkez Disiplin Kurulu,Büyük Kurultayca seçilen yedi kişiden oluşur,Kurultay, üç de yedek üye seçer.
Kurul, resmi sonuçların alınmasından sonra bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak iş bölümü yapar.
Ölüm üyeliğin düşmesi veya istifa hallerinde yedek üyelerden yedek üyeliklerin tamamının boşalması halinde ise partideki en yaşlı üye bir sonraki kurultaya kadar görev yapar.
Kurulda hukukçu olması hallerinde, başkanlık görevi hukukçu kimliği olan üyeye verilir. Şayet birden fazla hukukçu olması hallerinde seçim yapılır.
Görev ve Yetkileri
Madde 33 – Merkez Disiplin Kurulu’nun yetki ve görevleri ile çalışma esasları, Parti Meclisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Ğ. KÜÇÜK KURULTAY
Oluşumu
Madde 34 – Küçük Kurultay, Genel Başkan’ın başkanlığında, Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, kurucular kurulu onur kurulu üyeleri TBMM grup yönetimi milletvekili ve bakanlar, il ilçe belde ve büyükşehir belediye başkanları ve il ve ilçe başkanları Merkez yönetim kurulu ve parti meclisi tarafından oluşturulmuş olan komisyonların başkanlarından oluşur.
Genel Başkan, Küçük Kurultay’ı yönetmek üzere divan oluşturulmasını sağlar. Genel başkanın bulunmadığı hallerde Büyük kurultayın açılış biçimine dair hükümler küçük kurultay içinde geçerlidir.
Küçük Kurultayın sekreterya görevini Genel Sekreterlik yapar.
Küçük Kurultay yılda en az bir kez olağan; Genel Başkan istemi, Merkez yönetim kurulu kararı, Parti meclisi kararı il başkanlarının veya Partili milletvekillerinin dörtte birinin yazılıçağrısıyla veya parti delege tam sayısının yüzde yirmisi nispetinde delegenin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır.
Görevleri
Madde 35 – Bir danışma organı olan Küçük Kurultay’ın görevleri şunlardır:
a) Parti’nin il, ilçe ve beldelerdeki örgütlenme düzeyi hakkında merkez organlarını, milletvekillerini, bakanları ve il başkanlarını bilgilendirmek,
b) Genel Merkez ve TBMM’deki çalışmalar hakkında il örgütlerini bilgilendirmek,
c) İl örgütleri arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,
ç) Örgütlenme ve Parti politikaları hakkında görüş bildirmek.
d) ülkenin içinde bulunduğu koşulları ve parti politikaları hakkında görüş bildirmek.
Küçük Kurultay kararları, salt çoğunluk, gizli oy açık sayım ile alınır. Uygun yöntemlerle 15 gün içerisinde örgüte ve kamuoyuna duyurulur.
H. GENEL MERKEZİN ÖTEKİ BİRİM VE KURULUŞLARI
Onur Kurulu
Madde 36 – Parti kurucuları ve partide en az altı ay genel başkanlık yapmış kişiler hiç bir onay ve karar olmaksızın doğrudan onur kurulu üyesidir. Parti ve ülke veya insanlık için için önemli hizmetleri olan bu üstün vasıflarından dolayı Büyük Kurultayda yüzde 10 nisbetinde delege tarafından önerilen ve beşte dört oyla kabul edilen kişiler de onur kurulu üyesi olabilirler. Onur kurulu üyeleri Büyük ve Küçük kurultaylarda doğal üyedir ve oy kullanabilirler. Onur kurulu parti işleyişi ve ülke gündemine ilişkin olarak taoplantılar yapabilir, kendi içerisinde görevlendirme yapabilir ve komisyonlar oluşturabilir, kararlar alabilirler. Onur kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.
Parti Denetmenliği
Madde 37 – Parti örgütünün işleyişini izlemek, denetlemek ve çalışmaların kural ve düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak amacıyla Parti meclisi tarafından parti denetmenleri görevlendirilebilir.
Denetmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.
Yardımcı kurullar, Birimler ve Komisyonlar
Madde 38 – Parti’nin gereksinimleri doğrultusunda, bu Tüzük’te düzenlenen örgüt birimlerine yardımcı olmak ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla komisyonlar ve yardımcı kurullar oluşturulabilir.
Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi kararı ile genel merkeze yardımcı olmak üzere, Genel Başkana ya da diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerine bağlı birimler ve komisyonlar oluşturabilir.
Benzer görevlendirmeler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile il ve ilçe örgütlerinde de yapılabilir.
Yardımcı kurullar, birim ve komisyonların oluşumu ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.
BÖLÜM IV
MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER
A. İL ÖRGÜTLERİ
İl Organları
Madde 39 – İl örgütü organları şunlardır:
a) İl Kurultayı,
b) İl Başkanı,
c) İl Yönetim Kurulu,
ç) İl Disiplin Kurulu,
d) İl Başkanlar Kurulu.
Organların Oluşumu
Madde 40 – İl kurultayları, Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı takvime göre iki yılda bir olağan; Merkez Yönetim Kurulu kararı, kendi üyelerinin beşte birinin çağrısı ya da seçim kurulunun seçim sonuçlarını iptali üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı 30 gün içerisinde yapılır.
İl kurultaylarının tarihi il başkanlığının da görüşü alınarak, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir genel sekreterlik ve il başkanlıkları tarafından en az 15 gün önceden duyurusu yapılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı bir gün sonra yapılır
İl kurultaylarının günü, yeri, saati ve gündemi, onbeş gün önce il, ilçe ve belde başkanlıklarında mahalle ve köy temsilciliklerinde ilan edilir.
İl kurultayları, üye sayısı beşyüzü geçmiyorsa üyelerle, bu sayı geçiliyorsa ilçe kurultaylarının ilçe üye sayısı ve oy oranlarına bağlı olarak seçtikleri sayısı parti meclisince belirlenen sayıdadelege ile ve doğal delegelerin katılımıyla toplanır. İl yönetim ve disiplin kurulu üyeleri kurultayın doğal delegesidir. Atanmış başkan ve yönetim kurulu üyeleri, doğal delege olamaz.
İl kurultaylarında divan, bir başkan, bir başkan yardımcısı üç yazmandan oluşur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kurultaylarında üyesi oldukları kurulun aklanması için yapılan oylamalara katılamazlar.
Kurultayı il başkanı açar, il bakkanının olmadığı hallerde il yönetim kurulunun en yaşlı üyesi, il yönetim kurulundan kimsenin olmaması hallerinde en yaşlı ilçe başkanı, ilçe başkanlarından hiç kimsenin olmaması hallerinde ise hazırda bulunan en yaşlı üye kurultayı açar ve divan oluşumunu sağlar.
İl başkanları, il kurultaylarınca üçte iki oyla seçilirler. İlk iki turda üçte iki oy alınamaması halinde üçüncü turda çoğunluk aranmaz. Seçim gizli oy açık sayım çarşaf liste ve yargıç denetiminde yapılır.
İl yönetim kurulu, il başkanı ile il kurultayının salt çoğunlukla seçtiği en az 7 üyeden oluşur; yarısı kadar yedek üye seçilir. İlyönetim kurulu 7 kişiden az olamaz.
Yönetim kurulu üye sayıları, merkez yönetim kurulunca nüfus yoğunluğu ve üye sayısı dikkate alınarak azaltılabilir yada çoğaltılabilir.
İl Disiplin Kurulu, il kurultayının kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçtiği üç üyeden oluşur; aynı sayıda yedek üye seçilir.
İl Başkanlar Kurulu, ilçe başkanlarından ve belediye başkanlarından ve varsa o ilin milletvekilinden oluşur.
Merkez Yönetim Kurulu, Parti program ve politikalarına aykırı davranan, çalışmalarını yetersiz bulduğu ya da disiplin işlemi sonucu görevde kalması doğru bulunmayan organları üçte iki çoğunlukla görevden alabilir. Merkez yönetim kurulu salt çoğunluk kararıyla problem gördüğü ilde 30 gün içinde kurultay yapılmasına karar verebilir. Çeşitli nedenlerle boşalıp yedekleri de bulunmayan organların yerine geçici görevlendirme yapar; 30 gün içinde kurultay toplanarak yenilerinin seçilmesini sağlar. Fiziki şartların kurultay yapılmasına elvermedği durumlarda ise Merkez yönetim kurulu yeni bir geçici görevlendirme yapıncaya kadar ildeki en yaşlı üye boş bulunan göreve vekalet eder.
Herhangi bir ilde, tüm üyeliklerin ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalması, hallerinde merkez yönetim kurulu il organlarının devamını sağlamak üzere en yakın il örgütü üyelerinden geçici görevlendirme yapar.
İl organlarının oluşumu, görevleri ve çalışma esasları merkez organlarına uyumlu olacak biçimde yönetmelikle düzenlenir
B. İLÇE ÖRGÜTLERİ
İlçe Örgütü Organları
Madde 41 – İlçe örgütü organları şunlardır:
a) İlçe Kurultayı
b) İlçe Başkanı
c) İlçe Yönetim Kurulu
ç) İlçe Başkanlar Kurulu.
İlçe organlarının ve yardımcı birimlerinin oluşumu, yetki ve görevleri ile üye sayıları görevden alınma biçimleri, il örgütünün yapısına uygun olarak yönetmelikle düzenlenir.
İlçe kurultay delegelerinin seçimi, mahalle, köy ya da beldelerde ilçe seçim kurulunun denetimi altında, göstereceği yerde ve gerekli durumlarda birleştirilerek yapılır. İlçeyönetim kurulu 5 asıl ve yarısı kadar yedek üyeden oluşur. İlçe yönetim kurulu 5 kişiden az olamaz.
Büyükşehir belediye sınırları içinde, üyeler istedikleri ilçelerden bir tanesinin organlarına aday olabilirler.
C. BELDE ÖRGÜTLERİ
Oluşumu ve Görevleri
Madde 42 – Belde örgütü, belde kurultayı, belde başkanı ve belde yönetim kurulundan oluşur.
Belde organlarının oluşumu, görevleri, ilçe organlarının yapısı dikkate alınarak yönetmelikle düzenlenir. Belde kurultayları tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Belde yönetimleri, il ve ilçe yönetimlerini düzenleyen kurallara göre, göreve gelir ve görevden giderler.
TEMSİLCİLİK
Madde 43 – İlçe örgütleri, il yönetim kurullarının izniyle kendilerine ya da belde örgütlerine bağlı mahalle ve köy temsilcilikleri oluşturulabilir. Temsilcilikler, ilçe yönetim kurulunca atanan biri baştemsilci olmak üzere, en çok üç temsilciden oluşur.
Parti örgütlenmesi henüz başlayan il veya ilçelerde il ve ilçe organlarının fiziki olarak oluşturulamadığı durumlarda, partiyi temsil etmek, toplumsal gelişmelere müdahil olmak ve parti örgütlenmesini hızlandırmak adına merkez yönetim kurulu kararıyla biri baştemsilci olmak üzere, en çok üç temsilciden oluşan il ve ilçe temsilcilikleri açılabilir. Açılan temsilcilik en geç bir yıl içerisinde bulunduğu il ve ilçe organlarının oluşumunu sağlamak üzere kurultayın toplanmasını sağlar.
İl İlçe Mahalle ve köy temsilciliklerinin oluşumu ve görevleri yönetmelikle düzenlenir.
Ç. YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA KURALLARI
Görevler
Madde 44 – Yönetim kurulları, kendi görev bölgelerinde Parti’nin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları verimli ve uyumlu biçimde yürütmekle yükümlüdürler.
Görevleri şunlardır:
a) Programı, Tüzük kurallarını, kurultay ve üst organ kararlarını uygulamak; alt yönetim birimlerinin bunlara uymasını sağlamak ve denetlemek,
b) Parti’nin Tüzük ve programını, politikalarını açıklamak ve benimsetmek için çalışmak,
c) Başka Partilerin çalışmalarını izlemek,
ç) Parti’nin üye sayısının çoğaltılması için çalışmak,
d) Hazırlanan parti içi eğitim programlarını uygulamak,
e) Üst organın bilgisi ile görev bölgesinde, siyasal, toplumsal, kültürel ve bilimsel konularda çalışma birimleri, komisyonlar kurmak, toplantılar ve başka etkinlikler düzenlemek,
f) Genel ve yerel seçimlerde Parti adaylarının kazanması için gerekli çalışmaları yapmak
g) Bir önceki yıla ilişkin uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı Nisan ayı, ilçeleri de içerecek biçimde il örgütünün yıllık bütçesini de Ekim ayı sonuna değin Genel Saymanlığa göndermek,
ğ) Süresi içinde yasal haklarını kullanmak, görevlerini yerine getirmek,
h) Üyelere, yerel gereksinimlere göre sekreterlik ve saymanlık dışında da görevler vermek, görevleri değiştirmek, görevden almak,
ı) Yasaların ve parti içi düzenlemelerin kendisine yüklediği öteki görevleri yapmak.
Çalışma Kuralları
Madde 45 – Yönetim kurulları en geç onbeş günde bir, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı çoğunlukla karar alır. Kararlar, deftere yazılır ve imzalanır.
Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği düşer. Yerine yedeği gelir.
Her yönetim kurulu, yaptığı çalışmaları ayda bir üst yönetim birimine rapor eder.
Her birim başkanı, o yerde Parti’nin temsilcisidir. O birimdeki bütün çalışmaların ilk sorumlusudur. Bu sorumluluk ve başkanlık bir yönetim kurulu üyesine devredilemez.
Başkan, sorumluluk bölgesi içindeki yurttaşlarla ilişkileri düzenler, onların sorunlarının çözümü için her türlü girişimde bulunur. Disiplin kurulu dışındaki kurulları, alt kurulları toplantıya çağırabilir, gerekli gördüğünde toplantılara başkanlık eder, Parti üyelerine görev verir.
Başkana yokluğunda, sekreter üye vekalet eder.
Başkan ile yönetim kurulu üyeleri, göreve geldikten sonraki yedi gün içinde mal bildirimlerini birim hizmet binasının kolayca görülebilecek bir yerine asarlar. Bir örneğini de genel sekreterliğe gönderirler.
Yönetim kurulları, Parti’nin her türlü yazışmalarını, üye yazım işlerini, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmek üzere gizli oyla ve salt çoğunlukla bir sekreter seçerler.
Yönetim kurulları, gelir, gider ve hesap işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarının zamanında ve yasalara uygun olarak tutulmasını sağlamak üzere gizli oyla ve salt çoğunlukla bir sayman üye seçerler.
Görevden Alma
Madde 46 -Yasaya, Tüzüğe ve yönetmeliklere göre belirli sürelerle yapılması gereken görevleri yapmayan veya Parti’nin ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları olan; il başkanı ve/veya il yönetim kurulu, Merkez Yönetim Kurulu; ilçe başkanı ve/veya ilçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu; belde başkanı ve/veya belde yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu tarafından üçte iki çoğunlukla ve gizli oyla görevden alınır.
Parti çalışmalarını aksatan il, ilçe ve belde başkanları ve yönetim kurulları, üst yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır. Üst yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılanlar en çok 30 günlük süre içinde uyarının gereklerini yerine getirirler. Uyarının gereklerini yerine getirmeyenler görevden alınır.
Görevden alınan; mahalle veya köy temsilcisi, belde başkanı veya belde yönetim kurulu üyeleri yedi gün içinde, il yönetim kuruluna itiraz edebilir, il yönetim kurulunun vereceği karar üzerine 7 gün içerisinde Merkez yönetim kuruluna, merkez yönetim kurulu kararına karşı ise büyük kurultayda itiraz hakkını kullanabilir.
İlçe başkanı veya ilçe yönetim kurulu üyeleri yedi gün içinde, Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez yönetim kurulu kararına karşı ise ilk büyük kurultayda itiraz hakkını kullanabilir.
Görevden alınan il başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri ilk büyük kurultayda itiraz hakkını kullanabilirler. Büyük Kurultayın salt çoğunlukla vereceği kararlar kesindir.
İtiraz hakkı, görevi bırakmada ve devretmede geciktirme nedeni olamaz.
Görevden Alınanların Yerine Seçim
Madde 47 – İl başkanı görevinden alınmış ve yerine atama yapılmamışsa, il yönetim kurulu, üç gün içinde kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yeni il başkanını seçer. Yeni il başkanı, ilk kurultaya kadar görev yapar.
İlçe başkanı görevinden alınmış ve yerine atama yapılmamışsa; üç gün içinde kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yeni ilçe başkanını seçer. yeni ilçe başkanı ilk kurultaya kadar görev yapar.
Belde başkanı görevinden alınmış ve yerine atama yapılmamışsa; ilk kurultaya kadar görev yapmak üzere yeni belde başkanı, üç gün içinde kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
Başkan ve yönetim kurulu birlikte ya da yalnız yönetim kurulu görevden alınmış ise; üst yönetim birimi bir geçici kurul görevlendirir.
Geçici kurullar, il kurultayını 30 gün , ilçe kurultayını 30 gün , belde kurultayını 30 gün içinde olağanüstü toplar. Kurultayda görüşmesiz yalnızca seçim yapılır. Bu süreler içinde, yeni kurultay delegeleri seçilmemişse kurultaylar eski delegelerle toplanır.
Onur Üyeleri
Madde 48 – Disiplin kurulunun eski başkanları, bir üst birimin kurultayında delege olmayan örgüt başkanları ile belediye başkanları, kurultayı yapılan birimin eski başkanları, üyeliği süren eski milletvekilleri, ilgili birimdeki yardımcı kuruluş başkanları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ile dernek, vakıf ve kooperatiflerin Partili başkanları, ilgili kurultayın onur üyeleridir.
Onur üyeleri, kurultayda divan izin verirse konuşulabilir, ancak oy kullanamazlar.
Olağanüstü Kurultaylar
Madde.49- Üyelerin beşte birinin yazılı ve gündemli isteği üzerine ilgili örgüt başkanı olağanüstü kurultay çağrısında bulunur.
Örgüt başkanı ya da örgüt yönetim kurulunun isteği üzerine, üst organca da olağanüstü kurultay kararı verilebilir.
Olağanüstü kurultay illerde , ilçe ve beldelerde otuz gün içinde toplanır.
Olağanüstü kurultayın gündemi, yeri, günü ve saati onbeş gün önceden ilgili örgüt başkanınca Tüzük hükümleri uyarınca duyurulur.
Yerel ve genel seçim takviminin başlangıcından oy verme gününe kadar geçen süre içinde olağanüstü kurultay toplanamaz.
Seçim Döneminde Görevden Alma
Madde 50 – Merkez Yönetim Kurulu, yerel ve genel seçim takviminin başlangıcından oy verme gününe kadar geçen süre içinde çalışmaları yetersiz görülen ya da verilen görevleri yerine getirmeyen başkanı ve kısmen ya da tamamen yönetim kurulunu görevden alabilir; yönetim kurulunun tüm üyelerinin görevden alınması durumunda kurultaya kadar yeni bir yönetim kurulu atayabilir.
Bu birimlerde oy verme gününden otuz gün sonraki ilk pazar günü kurultay toplanır ve ilgili organlar seçilir.
Seçimler
Madde 51 – Partide her derece seçim, Siyasal Partiler Yasası’ndaki esaslara göre yapılır. Parti içi seçimlerde “Çarşaf Liste” yöntemi uygulanır. Sıralama, kurayla belirlenen harften başlanarak soyadına göre, divanca düzenlenir.
Adaylık için divana yazılı başvuru gerekir. Divan, seçim başlamadan önce adayları ilân eder. Organlara seçilecek üye sayısının yarısından az işaretlenmiş oylar geçersiz sayılır.
Başkan ve yönetim kurulu, kendi kurultaylarınca gizli oyla ve ayrı ayrı seçilir. Eşit oy alan adaylar arasından kazanan kura ile belirlenir.
Herhangi bir kurula seçilen kişinin seçilme koşullarını taşımadığı üst birimler ya da Genel Merkez’ce saptandığı takdirde o kimsenin kurul üyeliği düşürülür ve yerine yedeği çağrılır.
Aynı aileden ana baba, eş ve çocuklar ile teyze, amca hala gibi 1. derece akrabalar seçime katılabilirler ancak aynı organda görev alamazlar. Aynı organa seçilen akrabalar arasında kura çekilir. Kimse birden fazla yönetim kurulunda görev alamaz.
Seçimle göreve gelenler, Parti Tüzüğü’ne, Parti hukuku ve Parti disiplinine uydukları sürece, seçimle giderler.
Seçimlere İtiraz
Madde 52 – İl ilçe ve belde başkan , yönetim kurulu ve delege seçimlerine parti üyeleri 3 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar ilgili ilçe seçim kurulu tarafından karara bağlanır.
Yargı Kararı ile Kurultay
Madde 53 – Seçim kurulunun seçimi iptal etmesi durumunda, seçim 7 gün sonra yenilenir. Bu kurultayda, yalnızca seçim yapılır.
Seçimlerin iptaline neden olan sorumlular hakkında disiplin kuralları uygulanır.
BÖLÜM V
SEÇİMLER VE MECLİSLERİN PARTİ ORGANLARI
A. GENEL VE YEREL SEÇİMLER
Aday Belirleme
Madde 54 – Yasal yeterliliğe sahip her üye genel ve yerel seçimlerde partiden aday adayı olma hakkına sahiptir.
TBMM adaylarının, yargı denetiminde bütün üyelerin katıldığı önseçimle belirlenmesi esas olmakla birlikte önseçim yapılamayan durumlarda aşağıdaki yöntemler uygulanır:
a) Parti organlarının yönetim, gözetim ve denetiminde, gizli oy açık sayım yöntemiyle yapılan aday yoklaması biçiminde aday belirleme,
b) Yerel örgüt organlarının yazılı görüşü alınarak Parti Meclisi’nce merkez yoklaması ile aday belirleme,
c) TBMM üye tam sayısının yüzde beşini aşmamak üzere, ili, seçim çevresi, aday listesindeki sırası, önseçim veya aday yoklama tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilerek Parti Meclisi kararı ile merkez (kontenjan) adayları belirleme.
Yerel seçimlerde adaylık koşulları ve aday belirleme yöntemi yukarıdaki kural ve yöntemler esas alınarak belirlenir.
Aday Adaylığının Önkoşulları
Madde 55 – Aday adaylığı için, yasalarda belirlenenlerle birlikte aşağıdaki ön koşullar aranır:
a) İl, ilçe ve belde başkan ve yönetim kurulu üyeleri aday adayı olabilmek için yasaların öngördüğü sürede bu görevlerinden ayrılmak zorundadırlar.
b) Aday adayları, Genel Merkez hesabına Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda para yatırmak zorundadırlar.
c) Adaylar, birden fazla yöntemle aday adayı olamazlar.
ç) Aday adaylarının durumları Merkez Yönetim Kurulu’nca incelenir ve Parti Meclisi’nin kararına sunulur.
d) Aday listesinde bir eksilme olursa, yasal süre içinde liste, Parti Meclisi’nce tamamlanır.
e) Adayların, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına ait olanlar dahil, Genel Merkeze mal bildirimi vermeleri zorunludur. Parti Meclisi bu bildirimlerin uygun biçimde açıklanmasına karar verebilir.
Aday adayları önseçim süresince dürüstlük ve açıklık ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdür.
B. MECLİSLERİN PARTİ ORGANLARI
Parti Meclis Grupları
Madde 56 – TBMM ve yerel yönetim meclis grupları, Parti’nin bu meclislere seçilen üyelerinden oluşur.
İl genel meclisi ve belediye meclis gruplarının çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.
Grup İç Yönetmeliği
Madde 57 – TBMM Parti grubunun ve organlarının oluşumları ve çalışma esasları, yasalara ve tüzüğe uygun olarak kendi hazırlayacakları iç yönetmelikle düzenlenir.
Parti’nin Genel Başkanı milletvekili seçilmişse Meclis Grubu’nun da başkanıdır.
BÖLÜM VI
PARTİ GELİRLERİ VE GİDERLERİ
A. GELİRLER
Gelir Kaynakları
Madde 58 – Parti’nin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelerin giriş ve yıllık ödentileri,
b) Parti’nin genel ve yerel seçim aday adaylarından alınan adaylık ödentileri,
c) Parti’nin, TBMM ve yerel yönetim organlarına seçilen üyelerinden alınan grup ödentileri,
ç) Parti’nin kimlik, bayrak, rozet, yayın gibi ürünlerinin satışından elde edilen gelirler,
d) Parti etkinliklerinden ve lokallerinden sağlanan gelirler,
e) Parti malvarlığından elde edilen gelirler,
f) Yasalara ve Tüzüğe uygun olarak verilen bağışlar ve diğer gelirler,
g) Devlet katkıları.
Parti gelirleri tüzel kişilik adına Genel Merkez’e aittir. Genel Merkez, alt kademe örgütlere harcama yetkisi verir.
Parti gelirlerinin örgüte paylaşım oranları Parti Meclisi tarafından belirlenir.
Parti gelirleri, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği banka ya da bankalarda tutulur.
Parti gelirlerini toplayan görevli, topladığı gelirleri yirmidört saat içinde belirlenen banka şubesine yatırmak zorundadır.
Parti gelirleri hiç kimseye, borç, kredi ya da yardım olarak verilemez.
Üyelik Ödentileri
Madde 59 – Üyelerden 20 lira giriş ödentisi ve aylık 10 lira üyelik ödentisi alınır. Üniversite öğrencilerinden giriş ödentisi alınmaz, aylık ödenti öğrenciliği devam ettiği müddetçe asıl üyenin 1\4 oranında alınır.
Parti meclisi üyelerinden ve Merkez yürütme kurulu üyelerinden asıl üye ödentisinin 5 katı aylık ödenti alınır.
Ödentisini 1 yıl boyunca mazeretsiz ödemeyen ya da aksatan üyeye, ödemesi için uyarı yazısı yazılır. Buna karşın ödentisi ödemeyen üye seçme ve seçilme hakkını kullanamaz.
B. GİDERLER
Harcama Biçimi
Madde 60 – Parti harcamaları belgelere dayanarak yapılır.
Genel Merkezde harcamalar, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir üyeden en az ikisinin imzası ile yapılır.
Günlük harcamalar için Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Parti kasasında nakit para tutulabilir.
Belirli miktarı aşmayan ödemeler için miktarı belirtilerek alt birimlere ödeme yetkisi verilebilir.
C. KURALLAR
Gelir ve giderlerde kurallar
Madde 61 – Tüm parti hesapları bilanço esasına göre tutulur. Gelir ve harcamalar, parti içi eğitim, yardımcı kuruluş payları bütçede gösterilir. Üç aylık sonuçlar Merkez Yönetim Kurulu’nda, yıllık sonuçlar Parti Meclisi’nde incelenip onaylanır.
Parti gelirlerinin toplanması ve harcanması, alım satım komisyonları ve avansların kullanımıyla ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir.
BÖLÜM VII
DİSİPLİN İŞLERİ
A. DİSİPLİN KURULLARI
Oluşum
Madde 62 – Parti’nin Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurulu, TBMM Disiplin Kurulu olmak üzere üç tür disiplin kurulu vardır. Disiplin kurulları başkan, sekreter ve üyelerden oluşur.Oluşan kurulda avukat savcı hakim veya hukuk konusunda öğretim görevlisi mesleklerini icra etmiş kişi var ise kurula o kişi başkanlık eder, diğer hallerde kurul kendi içinde görev bölümü yapar. Birden fazla hukukçunun kurulda olması hallerinde gizli oy açık sayımla seçim yapılır.
İlçe ve belde örgütleri disiplin kurulu oluşturamazlar. Bu görev, il disiplin kurulu tarafından üstlenilir.
Aynı disiplin kurulunda eşler, kardeşler, ana babalarla, çocuklar, damatlar ve gelinler birlikte görev üstlenemezler.
Disiplin Kurulu üyeleri Parti ile iş ilişkisinde bulunamazlar; iş ortakları hakkında disiplin işlemi yapamazlar. Eşler, kardeşler, ana babalarla, çocuklar, damatlar ve gelinler ve ayrıca hala amca teyze ve bunların çocuklarına ilişkin disiplin konularına aynı ilin disiplin kurulu bakamaz. Bu tür disiplin konularına en yakın il disiplin kurulu bakar.
Disiplin kurulları üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır,ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verir
Disiplin kurulu kararları, usulüne uygun olarak düzenlenen onaylı bir deftere yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Kararlarda muhalefet şerhleri de yer alır. Kararlar ilgili kişiye ve Parti örgütüne yazılı olarak bildirilir.
Disiplin işlemleri yazılı belgeler üzerinde başlar; disiplin kurulu ya da ilgili üyenin istemesi durumunda tanık dinlenebilir.
Disiplin Suçlarında Yetki
Madde 63 – Parti suçlarını cezalandırma görev ve yetkisi disiplin kurullarınındır.
Parti suçlarının, yargı organlarının görev ve yetki alanına girmesi, disiplin işlemi yapılmasına engel olmaz.
Merkez organlarında görev alanların, TBMM üyelerinin, il başkanlarının, il yönetim kurulu üyelerinin, büyükşehir ve il merkez belediye başkanlarının, il genel meclisi üyelerinin, il disiplin kurulu başkan ve üyelerinin parti suçları, Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi ya da başvuru üzerine Merkez Disiplin Kurulu’nca;
İlçe başkanlarının ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin, ilçe ve belde belediye başkanlarının, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyelerinin parti suçları, başvuru üzerine İl Disiplin Kurullarınca;
TBMM üyelerinin grup disiplinine, TBMM Parti grubu iç yönetmeliğine, grubun bağlayıcı kararlarına aykırı eylemlerinden doğan Parti suçları, başvuru üzerine TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu’nca karara bağlanır.
TBMM üyelerinin Parti’den kesin çıkarılmasını gerektiren suçlar, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu’nun ortak toplantısında oy birliği ile karara bağlanır. Alınan kararlara karşı büyük kurultayda itiraz edilebilir.
Genel başkan, hakkında partiden kesin uzaklaştırmayı gerektiren suçlar kapsamında merkez disiplin kurulunun oy birliği ile vereceği uzaklaştırma kararları büyük kurultayda üçte iki nisbette delege oyuyla onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Genel sekreter, genel sayman, merkez yürütme kurulu üyeleri ve parti meclisi üyeleri hakkında partiden kesin uzaklaştırmayı gerektiren suçlar kapsamında merkez disiplin kurulu oy birliği ile karar alır. Oy birliği ile vereceği uzaklaştırma kararlarına karşı büyük kurultayda itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Görev ve Yetkileri
Madde 64 – Disiplin kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görev alanlarına giren disiplin konularında soruşturma yapmak ve karar almak,
b) Cezalar konusunda ilgili karar ve yürütme organlarına bilgi vermek,
c) Disiplin cezaları kaldırılması hakkında yetkili organlara görüş bildirmek,
ç) Kendi kurultaylarına rapor vermek.
B. SUÇLAR VE CEZALAR
Suç Oluşturan Eylemler ve Cezaları
Madde 65 – Tüm üyeler Parti’nin anlayış ve ilkelerini korumak ve partili partisiz öteki kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılı davranmakla yükümlüdürler.
Üyelerin Parti’ye zarar vermeyen yapıcı düşünce, eleştiri ve eylemleri kusur ve suç kapsamına alınamaz ve sorgulanamaz.
Partililerin, Parti’ye yönelik kusur ve suç sayılan eylemleri ile bunlara disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar şunlardır:
1 – Uyarma: Yazılı olarak dikkat çekmektir. Uyarmayı gerektiren eylemler şunlardır:
a) Partililerle kişisel sürtüşmelere girmek,
b) Parti içi ilişkilerde kişisel çıkar gözetmek,
c) Gerçeğe aykırı olarak Parti’de kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak, parti içi yazışmalarda kademelere uymamak,
ç) Zorunlu olmadığını, yarar sağlamayacağını bilerek parti içi yazışmalarda aşama sırasına uymamak,
d) Verilen görevleri savsaklamak, geciktirmek, yapmaktan kaçınmak.
2 – Kınama: Yazılı olarak kusur bildirmektir. Kınamayı gerektiren eylemler şunlardır:
a) Parti içinde ayrımcılık yapmak,
b) Söylentilerin yayılmasına katkıda bulunmak,
c) Gizlilik kararı alınarak yapılmış toplantılarda konuşulanları, belgeleri, kararları açıklamak,
ç) Parti adaylarının seçimi yitirmeleri için çalışmak,
d) Partiye güven, bağlılık ve sempatiyi azaltıcı söz, davranış ve etkinliklerde bulunmak,
e) Uyarılara karşın, ödentileri düzenli ödememek.
Kınama cezası alanlar, bir yıl süre ile seçimle gelinen görevlere aday olamazlar. Seçilmiş olanların görevleri düşer.
3 – Geçici çıkarma: Parti ya da TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin üç aydan oniki aya kadar kesilmesidir. Geçici çıkarmayı gerektiren eylemler şunlardır:
a) Üyelere sözlü saldırıda bulunarak ya da başka biçimde, Parti’nin çalışma düzenini bozmak,
b) Parti üyelerini haksız yere suçlamak, onların kesin çıkarma dışında bir ceza almalarına yol açmak,
c) Seçim ve sandık kurullarındaki görevlere gitmemek,
ç) Seçimlerin iptaline neden olacak eylemlerde bulunmak.
Geçici çıkarma cezası alanlar, cezaları süresince Parti üyelerine tanınan hakları kullanamaz; ancak üyelikle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
4 – Kesin Çıkarma: Parti ya da TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin sürekli kesilmesidir. Kesin çıkarmayı gerektiren eylemler şunlardır:
a) Programda yer alan temel görüşlere ve tüzüğün ana kurallarına, Büyük Kurultay ve yetkili organların bunlarla uyumlu kararlarına açıkça aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Üye yazımında ve parti içi seçimlerde hile yapmak,
c) Parti adaylarına karşı, başka parti ve adaylardan yana çalışmak,
ç) Parti içi seçimler ve aday belirlemelerde seçmenleri çıkar karşılığı etkileme girişiminde bulunmak,
d) Partiyle ilgili yer ve etkinliklerde şiddete başvurmak,
e) Büyük Kurultay, kurultay, grup ve meclis işlemlerinin, seçimlerinin ve çalışmalarının yasa, Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını, başarılı sonuçlar vermesini engellemek, çıkmaza girmesine yol açmak amacıyla yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında, her türlü eylemde bulunmak.
f) Parti üyelerine belirli bir amaçla asılsız suçlamalar yönelterek onların kesin çıkarma cezası olmalarına neden olmak.
Yukarıda sayılmayan ancak, yasalara, tüzüğe, Parti programına aykırı olan, Parti’ye şu ya da bu ölçüde zarar veren eylemlerden sorumlu olduğu saptanan üyeler de, eylemlerinin ağırlık derecesine uygun disiplin cezaları ile cezalandırılır.
Disiplin yaptırımı uygulayabilmek için, hakkında soruşturma açılan üyenin belli bir Parti suçu işlediği konusunda her türlü duraksamayı ortadan kaldıracak somut verilerin elde edilmesi zorunludur. Disipline ilişkin kararlar, bu tür verilere dayandırılır.
Tüm disiplin cezaları Parti Kütüğü’ne işlenir. Kesin çıkarma cezası alanlar Genel Sekreterlik tarafından Parti örgütüne duyurulur.
BÖLÜM VIII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
A. TUTULACAK DEFTER DOSYA VE BELGELER
Defter ve Dosyalar
Madde 66 – Parti genel merkeziyle il ve ilçelerde tutulacak belli başlı defter ve dosyalar şunlardır:
a) İlçe başkanlıklarında tutulacak üye kayıt başvuru defteri,
b) Genel Sekreterlik’çe Parti Kütüğü’ne göre oluşturulup ilçe başkanlıklarına yollanacak üye kayıt defteri,
c) Genel Merkez ve diğer örgüt kademelerinde tutulacak karar defterleri,
ç) Genel Merkez ve diğer örgüt kademelerinde tutulacak gelen ve giden evrak defterleri,
d) Genel Merkez ve diğer örgüt kademelerinde tutulacak gelir ve gider defterleri,
e) Genel Merkez ve diğer örgüt kademelerinde tutulacak demirbaş defterleri,
f) Yasa, Tüzük uyarınca tutulması gereken ya da Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen defter, dosya ve belgeler.
B. DEĞİŞİK KONULAR
Teknolojiden Yararlanma
Madde 67 – Parti kayıtlarının ve gerekli bilgilerin tutulması, hızlı iletişimin sağlanması konusunda bilgisayar, faks (bilgigeçer), telefon ve diğer teknolojik olanaklardan yararlanılır; ancak belgelerin asılları ayrıca saklanır.
Devamsızlık
Madde 68 – Organlarda görev alan üyeler, bu görevlerini aksatmadan yürütmek zorundadırlar. Üyesi olduğu organın toplantısına üç kez üst üste özürsüz katılmayan kişinin üyeliği sona erer.
Organlarda Görev Alabilme Koşulları
Madde 69 – Organlarda görev alanlarla genel ve yerel seçimlerde seçilenler, kendileri ve birinci derece yakınları ile ilgili mal bildirimi vermek zorundadırlar.
Uyarı dışında disiplin cezası sürenler, organlara aday olamazlar.
Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği dışında Parti’de aynı anda birden fazla seçimli organda görev alınamaz.
Organlara seçilenler, Parti’de ücretli personel olarak çalışamazlar.
Başarısız Yönetimlerin Çekilmesi
Madde 70 – Oy oranı bir önceki seçimden düşük olan hallerde Genel Başkan, merkez yönetim kurulu ve parti meclisi görevden çekilmiş sayılır ve 45 gün içerisinde büyük kurultay toplanır.
Oy oranı bir önceki seçimden düşük olan il ilçe ve beldeler ile köy ve mahalle temsilcilikleri de görevden çekilmiş sayılırlar. İl ve ilçelerde beldelerde 30 gün içerisinde genel kurul toplanır. Köy ve Mahalle temsilciliklerine ise genel kurul sonrası yeni görevlendirmeler yapılır.
Geçici Madde; Tüzüğün bugüne kadar yürürlükte olan tüm geçici maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup gereksinim duyulan konularda yeniden geçici madde düzenlenebilir.
Tüzüğün 71, 72, 73. ve geçici maddeleri iptal edilmiştir.
Bu tüzük 8 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir