Atatürkçülük (Kemalizm) Nedir?

75 Yıl Kendi Halkından Gizlenen
…… ATATÜRKÇÜLÜK (KEMALİZM ) NEDİR ?
Sistem (izm) bir düzenekler zinciridir. Örneğin bir otomobili
düşünelim; şase üzerine oturtulmuş bir sürü parçanın birbirleriyle
bağlantısı sonucu ortaya çıkmış bir nesnedir. Hiç kullanılmamış yada
kullanılmış bir otomobili onu oluşturan ustaların eline, takım aletlerini
de tutuşturup bu aracı sökün dersek; o insanlar hiçbir parçaya zarar
vermeden otomobili tek tek parçalara ayırarak bir kenara yığarlar.
Bizde Kemalizm’i bir sistem olarak görüyorsak, bu sistemin önce
nasıl kurulduğunu, nasıl işletildiğini daha sonra da; nasıl parçalanarak
sökülmeye çalışıldığını ve son bölümde bu parçalardan elimizde
kalanları nasıl tekrar bir araya getireceğimizi düşüncelerimle sizlere
aktarmaya çalışacağım.
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında büyük tarihi çalkantıların
yaşandığı dünyada, Avrupa ihtilalleri yerini git gide Avrupalı olmayan
ülkelere kayması dünya tarihi için en çarpıcı ve itiraz kabul etmeyen
olaylarından biridir. Bu dönem milli duyguları meşrulaştırarak, ezilen
sınıfların yanında ezilen halklarında rolünü de ağır bir şekilde ortaya
çıkarmıştır.
Mustafa Kemal’in 14 Ağustos 1920’de BMM kürsüsünde söylediği
şu sözleri ‘’Arkadaşlar, hep biliyoruz ki, Dünya savaşının son
yıllarında Rusya içinde patlak veren devrim, insanların mutlak
çoğunluğunu teşkil eden yoksul halk içinde, özellikle bu halkın en çok
acıya, zorluğa ve ıstıraba uğramış olan işçi sınıfı içinde eskiden beri
mevcut olan sosyalistlik maksat ve amaçlarını ilan etti ve bütün
insanlığın emperyalist ve kapitalist idarecilerin tahakkümü ve zalimce
sömürüsünden kurtulmasını amaç edindi ve son hareket noktasında bu
amaca bütün insanlığın katılmasını sağlamak için teşebbüse girişmesi
oldu. Ruslarda Çar’ın müstebit idaresi altında geçen savaş yıllarının
daha da ağırlaştığı sefalet sonucunda bu duygular en yüksek noktasına
varmıştı. Memleketin gayet geniş olmasına ve bir çok şart tabii ve
gereklere sahip bulunmasına dayanarak bütün dünyanın
emperyalistlerini düşman saymaktan ve onlara savaş açmaktan
çekinmediler. Batı emperyalistleri de bütün kuvvetlerini, bütün
kudretlerini, bütün araçlarını onlara karşı kullandıkları halde,
yaptıkları devrim hareketini bugüne kadar mükemmel bir başarıyla
yaşatmayı başardılar.
İslamiyet’in en yüksek kanunlarını ihtiva eden ileri sosyalizmin
bizim dahi mevcudiyetimize kast etmiş olan ortak düşman aleyhine
bugün sağlamış olduğu zafer bizim içinde teşekküre şayan bir
neticedir.’’ Milli Kurtuluş bayrağını yükseltmiş olan Türkiye’nin
1920’lerde emperyalizme karşı tavrı böyleydi ve bunu yüksek sesle
ilan ediyordu.
Bu çağ Milli Kurtuluş devrimleri çağıdır. Bizde bu çağdan Milli
Kurtuluş savaşını vererek çıktık. Milli savaşı kazanmak uluslaşmak
değildir. Uluslaşmak demek (…….)Türkiye’de anayasal düzenin ayni
haklar kurulması demektir. Yani bireyin T.C.’nin karşısında eşit
haklara sahip olmasıdır. Bir anlamda bireyin hakları ve ödevleri esas
diğer sorunlar talidir. Diğer sorunların çözümü bu anayasal düzenin
kurulup başarıya ulaşmasından geçer. Bunun için Mustafa Kemal’in
yaptığı ilk iş hakimiyeti milletin eline almaktır vermektir ve sınırlarda
güvenliği sağlamaktır. O halde şunu söyleyebiliriz.
Kemâliz’min ilk adımı; Gümrük Birliği ve Yabancı Sermaye
Kanunlarıdır. Bu kanunlar, içerde kurulacak sisteme koruyucu
kalkandır. Genç Türkiye’nin sınırları çizilmiştir fakat esas çelişki yeni
başlamıştır. Dışa karşı esas içe karşı tali olan sorun tersine dönmüş içe
karşı esas dışa karşı tali olmuştur. Çünkü ülke içinde toprak,
Osmanlı’nın 1838’de hızlı çöküş başladığı dönemlerde kontrol
edenlerin elinde kalmıştır. BEĞENMEDİM AMA DOĞRUSU BU
MU BİLEMEDİM …
(Bkz Hakkı Karğın Türkiyede Toprak Sorunu)
Bu nedenle toprak reformu zorunlu hale gelmiştir. Toprak reformu
feodal kültürün sökülüp atılması demektir. M. Kemal toprak beyleri
ve ağalarıyla anlaşamadığından, bu sorunu, Devlet üretim çiftlikleri
oluşturarak çözmüştür. Bu çiftlikler ülke genelinde otuz yedi adettir.
Her biri yüzlerce dönüm üzerine inşaa edilmiş, üretim ihtiyaçlarına
göre tesisler oluşturulmuş topraksız köylüler bu yerlere
yerleştirilmiştir. Bu oluşumlar esnasında gerek TBMM içersinde
gerekse toprak ağaları ve beylerinin bulunduğu köylerde sert
çatışmalara girilmiştir. Bu çatışmaları yumuşatmak amacıyla M.
Kemal 1933 yılında şu açıklamayı TBMM’de yapmak zorunda
kalmıştır. ‘’Bu Komünist nazariyelerden alınmış bir sistem değildir.
Bu Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş Türkiye’ye has bir sistemdir.’’
Toprak reformu yapılmadı diyenler bu kurum ve kuruluşları yeniden
değerlendirsinler. Toprak reformu tabiiki bundan ibaret değildir.
Toprak reformunun gerçekleşmesi; feodal ilişkilerin ortadan kalkması
ve büyük toprak sahiplerinin olsun, köy emekçileri üzerindeki bize
Osmanlı’dan miras kalan tefeci bezirgan sermayenin tahakkümü ve
sömürü olanaklarına son verilmesi demektir. Demokratik devrim,
topraksız yada az topraklı köylüleri toprak ve tarım aracı sahibi
durumuna getirecek olan devlet denetimindeki kredi kurumlarının
onların yararına işletecek olan devrimdir. Bu ülkede feodal ilişkilere
son vermek demek uluslaşma sürecini hızlandırmak demektir.
Ülkedeki halkların bütün ulusal ve demokratik hak ve özgürlüklerine
sahip vatandaşlar topluluğu olarak serpilip gelişme olanaklarına
kavuşması demektir. Demokratik devrim, Türkiye’de gerçek birlik
beraberliği, dayanışmayı doğulu olsun, batılı olsun bütün halkın her
türlü baskılardan kurtulmuş olarak eşitlik ve kardeşlik içinde,
Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlaması demektir.
Buda yeni bir yapılanmayı gerektirmektedir. Mustafa Kemal şöyle
diyor: ‘’ Biz hududu millide yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz.’’
Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi
benliğimize, ulusal bütünlüğümüze hissen, fiilen bütün el – al
hararetimizle gösterelim; Bilelim ki Milli benliği bulunmayan
milletler başka milletlerin şikar (av) ıdır.’’ Şimdi cumhuriyetin
feodalizmi tasfiye etmek için kurduğu ekonomik yapılanmanın banka
– tarım – sanayi ilişkilerine bakalım:

 • Ziraat Bankası: Toprak mahsulleri ofisi, tarım ve hayvancılık
  kooperatifleri, devlet üretim çiftlikleri, et balık kurumu, süt endüstri
  kurumu; bu kurum ve kuruluşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamakla
  görevlidir. Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Şeker Bank: Şeker üretimi ve şeker fabrikalarının kurulması ile
  görevlendirilmiştir. Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Sümer Bank: Giyim ihtiyaçlarının karşılanması için sümer kurum ve
  kuruluşları oluşturmaktır. Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Sanayi Kalkınma Bankası: Ülke ekonomisinin ağır sanayisini
  oluşturmak için kurulmuştur. Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Eti Bank: Ülke içinde yer altı ve yer üstü maden zenginliklerini
  devlet kanalı ile halk yararına çalıştırmak için oluşturulmuştur.
  Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Pamuk Bank: Pamuk sorununu çözmek için oluşturulmuştur.
  Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Demir Bank: Demir sorununu çözmek için oluşturulmuştur.
  Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Tütün Bank: Tütün sorununu çözmek için oluşturulmuştur.
  Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Türkiye İş Bankası: Sermayesi halka ait olup, özel sektörün teminat
  karşılığı kredi ihtiyacını çözmek, sanayiye katkı sağlamak amacıyla
  inşa edilmiştir.
 • Ticaret Bankası: Sermayesi halka ait olup, özel sektörde el
  işletmeciliğinde ve küçük imalatta fabrikalara, büyük işletmelere
  geçmek için oluşturulmuştur.
 • Halk Bankası: Halkın küçük birikimlerini doğru değerlendirilmesi
  amacıyla kurulmuştur. Sermayesi devlet adına halka aittir.
 • Öğretmenler Bankası: Ülke genelinde bilinçli öğretmenler
  yetiştirerek insanların eğitilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  Sermayesi devlet adına halka aittir.
  Cumhuriyette kurulan tüm bankalar görüldüğü gibi ekonomi ile iç içe
  kalkınmada itici güçtür. Ekonomide böyle bir yapılanma, politikada
  yabancı bağımlılığını ortadan kaldıracağından, bağımlılığın ve
  sömürünün yanlısı olan üst yapı kurumlarını da değiştirmekle
  yükümlüdür; ve devrim denen şeyde budur. Bu devrim bütün ulusal
  güçlerin bilinçli, örgütlü olarak ülkenin kaderini tayinde rol
  oynayacak demokratik düzeni gerçekleştirecektir.
  Birinci bölümde gördüğümüz Banka – Tarım – Sanayi ilişkisini
  tamamlayıcı unsurlar:
 • Devlet Demiryolları, Denizcilik İşletmeleri
 • İktisat Genel Müdürlüğü
 • Ticaret Sanayi Odası
 • Menkul Kıymetler ve Borsaların Oluşturulması
 • İletişim İçin; P.T.T.
 • İnanç, Eğitim ve Sağlık
  …Ve dedim çünkü bu üçlü çok iyi anlaşılması zorunlu, soyut gibi
  görünse de, emek ürünü olup tüm ülke halkının birinci dereceden
  sorunudur. Bu doğru algılanmadan ve öğrenilmeden yukarıda kurum
  ve kuruluşlarında sağlıklı işleme şansı yoktur. Bu nedenle M. Kemal,
  bu üç sorunu devletin denetimi altında alarak millileştirmiştir. Bunları
  açalım:
  M. Kemal’de inanç sorunu: Bize Osmanlı’nın son dönemlerindeki
  yapılanmadan geldiği için; Biat (dine sonradan giren asılsız
  düşünceler) inançlar ön plana çıkarak hakim olmaya çalışmaktaydı.
  M. Kemal, inançlarımızın bilimsel olduğuna inandığından ilk olarak
  İlahiyat Fakülteleri oluşturmuş ve fakültelerin denetiminde İmam
  Hatip Okulları kurmuş; bu kurumlardan mezun imamları ülkenin dört
  bir köşesine göndererek biat eden Şıh, şeyh ve dedelere karşı bilime
  dayanan, tabiri caizse bir savaş açmıştır.
  (Bakınız; Hakkı Karğın, Türkiye’de Toprak Sorunu, Siyonizm ve
  Emperyalizmin Oluşturmaya Çalıştığı Dünya Din İmparatorluğu)
  ‘’Notlarım Sayfasında…’’
  M. Kemal’de Sağlık Sorunu: Ülkede zenginliği elinde tutan toprak
  ağaları ve beyleri, her türlü ticaretle uğraşmaktadır. Amaç para
  kazanmaktır ve onlar için ticaretin her türlüsü mubahtır. M. Kemal bu
  sorunu doğru teşhis ederek sağlık sorununu bir anlamda millileştirerek
  Devlet Hastaneleri kurmuş; ülke insanının sağlık sorununu özel
  sektöre bırakmayarak, devletin kontrolü altında hastaneleri
  toparlamıştır.
  M. Kemal’de Eğitim Sorunu: Yukarıda anlatılan tüm yapılanmalar
  bilimsel ve sadece insan düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Bu
  nedenle tüm ülke insanı, hem bilimden hem de bilimi insanların
  yararına işlemesini M. Kemal çok doğru tespit ederek bu sorunu da
  özel sektöre bırakmadan, devletin sorunu görmüş ve tüm okulları,
  Devlet Okulları olarak işletip; özel sektöre bırakmamıştır. Gerek
  birinci bölümde, gerekse ikinci bölümde ülke ekonomisinin alt
  yapısını gördüğünüz gibi M. Kemal, üç şase üzerine oturtmuştur.
  a) Devletin Yapacağı İşler (Devlet Sektörü)
  b) Özel Sektörün Yapacağı İşler (Özel Sektör)
  c) Kooperatifler ve Devlet Üretme Çiftlikleri
  Bu üçlü KEMALİST Türkiye’nin genel yada temel programıdır ve
  Cumhuriyet’in alt yapısıdır. Birde Cumhuriyet’in üst yapısı vardır. Bu
  üst yapı, alt yapıdaki çalışma programını oluşturacaktır. Buda M.
  Kemal CHP’sinin özel programıdır. Örneğin;
 • Dış İlişkiler
 • Devlet Sektörü Meselesi
 • Sanayici ve İş Adamları Meselesi
 • Tarım ve Kooperatifler Meselesi
 • Dinsel İnançlar Meselesi
 • Milli Azınlıklar ve Ulusal Mesele
 • Küçük Aydınlar ve Esnaf Meselesi
 • Sağlık Sosyal ve Güvenlik Meselesi
 • Eğitim Meselesi
 • Ülke Savunma Meselesi
 • İnsan Haklarına Bakış Açısının Geliştirilmesi, ki bunlara daha bir
  çok şey ekleyebiliriz;
  Yeterki genel programa bağlı olarak, her şeyi hesaba katarak, etraflı
  planlama yaparak ve yerinde tespitleri oluşturarak kitlelerin toplumsal
  sorununu çözmektir. M. Kemal’in yaptığı alt yapılanmada CHP’nin
  genel ve özel programı budur ve bu ülkenin kuruluş felsefesidir. İşte
  bu genel ve özel programın oluşturduğu kurum ve kuruluşların bir
  düzenekler kurallarıyla çalışması gerekmektedir ve bunlar birer birer
  kurallara bağlanmıştır. İşte bu kuralları, alt alta toparlarsak ve
  bunlarıda her insanın kabul edeceği yasalara bağlar isek, ANAYASA
  ortaya çıkar; işte buda Kemalist CHP Anayasa’sıdır.
  M. Kemal alt yapı ve alt yapının yansıması olan üst yapıyı kurmuştur
  fakat; birde bunun iç ve dış düşmanlara karşı korunması ve kollanması
  gerekmektedir. Bu sorunuda M. Kemal;
  a) Sivil Savunma
  b) Türk Silahlı Kuvvetleri olarak inşaa etmiştir. Bu yapılanmalar
  demokratik merkeziyetlik hiyerarşisi içerisinde inşa edilmiş olup,
  birde tüm bu yapılanmayı denetleyecek bir Cumhurbaşkanlığı ve bu
  Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Devlet Denetleme Kurumu
  oluşturmuştur. Yukarıdaki yapılanmayı formüle edersek;
  Kemalizm = Ekonomik Alt Yapılanma + Ekonomik Alt Yapılanmanın
  Çalışma Yasaları (Anayasa) +Sivil Savunma ve T.S.K. +
  Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Denetleme Kurumları.
  İşte 1940 yılından bu yana bizden gizlenerek rafa kaldırılan bu
  sistemin kurucusu bize 1940’dan bu yana nasıl tanıtıldı? Sarı saçlı,
  mavi gözlü, karga kovalayan, annesi Zübeyde hanım, babası Ali Rıza
  Bey olarak aktarıldı.
  Doğuda yatırım yapılmadı diyen; 1940’dan bu yana iktidara gelen
  yada muhalefette kalan bu işbirlikçiler, 1920 – 1933’de ülkenin dört
  bir köşesine gitsin görsünler ki neler yapılmış. 1940 yılından bu yana
  halkın mallarını söküp söküp 70 yıldır yiyenler, şimdi öldürdükleri bu
  sistemden hala korkmaktalar ve öldüğüne kendileri bile
  inanmamaktadırlar. Bizim işbirlikçiler ve komprador toprak ağaları,
  bu ülkeyi bu duruma getirirken; bakın 1922 yılında Çin önderinin en
  yakın arkadaşı Dia Hi Shon, Çin Komünist Partisi’nin yayın organı
  Xianedao dergisinde şu makaleyi yayınlıyordu:
  ‘’Türkiye ile Çin, Asya ülkelerinde iki kilit ülke olup, diğer ülkelere
  takip edecek yolu gösterecektir. Biz Türk devrimini aldık ve Çin’in
  özel şartlarına uyguladık.’’ Diyerek dünyaya bunu böyle haykırıyordu.
  Kendi sistemimizi bu güne taşıyabilseydik, Türkiye dünyanın acaba
  neresinde olurdu? Bu sistem bugüne neden taşınmadı? Nerede nasıl
  bozuldu? Bu güne nasıl geldik? Bundan sonra ne yapacağız?
  Tüm bu soruların cevabını da gelecek bölümlerde göreceğiz. Sağlıklı
  ve mutlu kalın…
  Birinci ve ikinci bölümlerde gördüğümüz yapılanma; Emperyalizm ve
  Asya’da Kapitalizm, Birinci Dünya Savaşı şafağında ortaya çıkmıştır.
  Asya’da Kapitalizm nasıl olacak sorusuna bir yandan Sovyetler kafa
  yorarken bir yandan da M. Kemal kafa yormaktadır. Sovyetlerde bu
  sorunu işçi sınıfı üstlenirken, M. Kemal kapitalizminde bu halkın
  sırtına yüklenerek, sınıf yerine Halk Kavramı ortaya çıkmıştır. M.
  Kemal CHP’sinin önüne iki çeşit çelişme çıkar. Biri CHP ile Halk
  arasındaki çelişme, diğeri ise düşman arasındaki çelişmedir. Bu iki
  çelişme, tabiatıyla bir birinden farklıdır. Bu iki çelişmeyi doğru
  değerlendirmek için, Halk sözünden sonra da düşman sözünden ne
  anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak gereklidir.
  Halk kavramının çeşitli ülkelerde ve her ülkenin çeşitli dönemlerinde
  ayrı anlamı vardır. Örnek olarak kendi ülkemizi ele alalım… Kurtuluş
  savaşı yıllarında emperyalizme karşı olan her kesim halkı (Toprak
  ağası, beyi, yoksul köylüsü, işçisi, vs.) temsil etmektedir.
  Savaş bitip, sınırlar çizildiğinde ise Halk Kavramı değişmiştir.
  Buradaki yeni çelişki; emperyalizmin içeride kalan kırıntıları ile
  kurulacak sisteme karşı koyan kesim arasındaki çelişkidir. Bu
  anlamda Halk demek; bu iç düşmanlara karşı birleşen ve bunlara karşı
  olan insanlardan oluşur. Bu çelişkinin ilerleyen yıllarda çok keskin bir
  şekilde ortaya çıkacağını M. Kemal o kadar doğru değerlendirmiştir
  ki, bu sorunu gençliğe teslim ederken onlara da şu öğüdü emanet
  etmiştir
  Ey Türk Gençliği!
  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet,
  muhafaza ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin,
  en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum
  etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün,
  İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye
  atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini
  düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette
  tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
  bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
  olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş,
  bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin
  her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve
  daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
  gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
  sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit
  edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi,
  vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun
  kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  Mustafa Kemal Atatürk
  20 Ekim 1927
  Buradaki Türk’lük kelimesi, yukarıda da söylediğim gibi Asya
  ülkelerinde uluslaşmanın şafağında ortaya çıkmıştır. M. Kemal, hem
  emperyalizme hem de Sovyet devrimine uluslaşma olmadan Asya’da
  sorunun çözülemeyeceğini kurduğu Cumhuriyet’le göstermiştir.
  Bugün emperyalizmin kullandığı ve onun taşeronları milliyetçiler
  (Türk ve Kürt) neyin peşindeler? Değirmen gitmiş, şak şak arıyorlar.
  Bu konuyu sonraki yazımıza bırakarak kurulan Cumhuriyet’in nasıl,
  nerede yıkılmaya başladığına dönelim ve M. Kemal’in öğüdüne
  rağmen, tüm halk olarak önce utanmasını unutmadıysak utanalım.
  1940 yıllarında M. Kemal’in vefatı, kurduğu sisteme içerden içerden
  diş bileyen ve ölümünü fırsat bilen muhteşem ikili; biri Alman uşağı
  İsmet İnönü, diğeri ise ABD uşağı Celal Bayar tarafından oluşan
  ittifakla başladı. Bu iki kanat, M. Kemal Türkiye’sinin yeni bir
  dönemini oluşturacaktı.
  Fırsat düşkünü bu iki kanat uzlaşarak, iktidarı ele aldılar. İnönü
  iktidardayken, M. Kemal’in kurduğu sistemi bizlerden gizleyerek,
  kendi iradesi ve yandaşlarıyla oluşturduğu ‘’Anti Kemalist’’ bir
  sistemi oluşturarak iktidarı ele aldı. Çok partili bir dönemi başlattılar.
  Bu dönem yeni bir CHP programıyla ve yeni bir DP programından
  meydana gelecekti. Bu iki Almancı ve Amerikancı kanatların görevi,
  sürekli gelişmekte olan Kemalist devrimlerin gidişini önce
  yavaşlatmak sonrada durdurmaktır.
  İlk olarak Mustafa Kemal’in koyduğu gümrük birlikleri ve yabancı
  sermaye kanunlarının değiştirilmesiyle işe başladılar. Yeni kabul
  edilen kanun Amerika’lı uzman Rondall’ın hazırladığı ve
  T.B.M.M.’den geçen ‘’YABANCI SERMAYESİ TEŞVİK
  KANUNU’’yasalaştırıldı.
  25 Ocak’ta Washington’da düzenlediği basın toplantısın da Celal
  Bayar’ın söylediği sözleri ibretle okuyalım. ‘’Türkiye’ye yapılan
  iktisadi yardım, zaten yükselmekte olan ekonomik büyümeye,
  kuvvetli bir müzahir olarak gelmiştir. Türk milletinin satın alma
  kudretinin artması ve hayat standartlarının yükselmesiyle, memleket
  malul maddeleri, istihlak maddeleri için büyük bir Pazar haline
  gelmiştir. Yabancı sermayenin Türkiye’ye en müsait şartlar altında
  akmasını mümkün kılacaktır. Hülasa denebilir ki, Türkiye’de sarf
  edilen her dolar, mümbit bir toprağa ekilmiş refah ve bereket filizleri
  verecek bir tohum gibidir.’’
  Celal Bayar’ın 1954 yılında mamul maddeler ve tüketim maddeleri
  için, büyük bir Pazar olarak peşkeş çeken bu demeci, karşı devrimin
  tamamlanmış olduğunu, Kemalist düşüncenin geri itildiğini,
  emperyalist asalak işbirlikçi sınıfın eline geçtiğinin kesin kanıtıdır. Bu
  işbirlikçi sınıfın içerideki dayanağı da feodal toprak beyleri ve
  ağalarıdır.
  İşbirlikçi sermaye; sömürgeciliğe bağlı liman burjuvazisi demektir.
  Çıkarılan bu kanundan sonra ithalat – ihracat alanında, ithalatın daha
  kurnazca bir şekli olan montaj ve ambalaj sanayinde, bankacılık ve
  sigortacılıkta yabancılarla ortaklıkları yada Türkiye’de kayda değer
  tüm zenginliklerini eline geçirmiş olan yada geçirme çabasında
  bulunan emperyalizmin baş dayanağı, yabancı firmaların ajanlığı
  altında doğrudan doğruya egemendir. İktisadi hayatımızın bu kilit
  noktalarına dayanılarak, Türkiye’nin tüm ekonomisinin tahakkümü
  altında tutmaktadır. İşbirlikçi sermaye, Türkiye’de gerçek
  sanayileşmeye, gerçek iktisadi kalkınmaya karşıdır. Emperyalistlerin
  uygun gördüklerinin dışında; Türk vatandaşının mülkü olan
  fabrikaların kurulmasına engel olmaktadır. Gerçek sanayi birimi,
  fabrikaların bacalarının tütmesini önlemektedir. İşbirlikçi sermaye
  toplumdaki asalak zümrenin en güçlü olanıdır.
  Ekonomik kan dolaşımını sağlayan kredi, sigorta kurumları onun
  kontrolündedir. Sanayide; madencilik, nakliyat, yedek parça
  ihtiyacının sağlanması gibi ekonomimizin can damarları sayılması
  gereken bir alan, onun kontrolündedir.
  Bu işbirlikçi (komprador) ların içerideki temel dayanağı feodalitedir.
  Bu zümre, toprak ağalarından ibaret bir kategori değildir. Kapitalist
  tarım işletmeleri görünümü altındaki, derin feodal izler taşıyan bir
  tahakkümü sürdüren büyük toprak sahipleri de, bu kategori içinde ele
  alınmalıdır. Zamanımıza feodal kanal yoluyla intikal eden, tefeci
  sermaye ve köylerde, köyün ortak mallarını metazori yollarla ele
  geçiren dere beyleri de bu kategori içerisindedir.
  İşte 1954 yılından bu güne ulusal gelişmeyi engelleyen, emperyalizm
 • iç birlikçi (komprador) + feodalitedir.
  Dördüncü bölümde işbirlikçilerin, yukarıdaki yapılanmayla ülkeyi
  nasıl talan ettiklerini göreceğiz.

Hakkı Karğın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir