Yönetmelikler

Yazdır


Y Ö N E T M E L İ K L E R

Parti Kütüğü Yönetmeliği

Kurultay Yönetmeliği

PM - MYK Çalışma Yönetmeliği

Örgüt Yönetmeliği

Yan Kollar Yönetmeliği

Mali İşler Yönetmeliği

Yurt Dışı Temsilcilikler Yönetmeliği

Parti İçi Eğitim Yönetmeliği

Parti Denetim Yönetmeliği

Disiplin Yönetmeliği

Aday Belirleme Yönetmeliği

Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği
 


Bağımsız Cumhuriyet Partisi

PARTİ KÜTÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmelik, parti üyelerine ve üyelikten çeşitli nedenlerle ayrılanlara ait her türlü bilginin yer aldığı Parti Kütüğü’nün düzenli, güvenilir ve açık biçimde tutulmasını ve çeşitli amaçlar için kullanılabilir olmasını sağlamak, bilgilerin kullanılış biçimini, Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne üye olma koşullarını ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne üye olacak kişilerin bilgilerinin Parti Kütüğü’nde tutulmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Bağımsız Cumhuriyet Partisi üye kabul ve kayıt işlemleri ile Parti Kütüğü’ne bilgi girişini, bilgilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını, geliştirilmesini, güncelleştirilmesini ve Kütük’ten yararlanılmasını düzenler.

Tanımlar

Madde 3 – Bu yönetmelikteki;

a) Tüzük: Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Tüzüğü.

b) PM: Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi.

c) MYK: Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu.

ç) Yönetmelik; aksi belirtilmemişse, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Kütüğü Yönetmeliği’ni,

d) ÜYB; Genel Sekreterlik Üye Yazım Birimi’ni anlatır.

Genel Sekreterlik Üye Yazım Birimi

Madde 4 – Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğü ile bu yönetmelikte yazılı kurallara uyularak, üyelere ait bilgi ve kayıtların Genel Sekreterlik’te toplanma işlemleri, Genel Sekreterlik Üye Yazım Birimi (ÜYB)’nce yapılır.

ÜYB, Genel Sekreter’in sorumluluğundadır.

ÜYB’nin kuruluşu, program, bilgi işlem sistemi ile çalışma yöntem ve kuralları Genel Sekreterlik tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir. Yönergelerin örgütle ilgili bölümleri genelge ile yayımlanır.

ÜYB, kendisine gönderilmemiş bilgilerin işlenmemesinden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Parti Kütüğü’nün Saklanması

Madde 5 – Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin bütün üye kayıtları Genel Sekreterlik Üye Yazım Birimi’ndeki Parti Kütüğü’nde tutulur.

Parti Kütüğü, parti üyelerine ait kayıt ve bilgilerin düzenli, güvenilir, açık ve çeşitli amaçlar için yararlanılabilir olmasını sağlayacak biçimde düzenlenir.

Genel Sekreter, üç ayda bir, Parti Kütüğü’nün son şeklini ve bunlardaki bilgiyi gösteren bilgisayar disketini Genel Başkan’a imza  karşılığında teslim eder. Parti Kütüğü’nün aslı, Genel Başkan’a teslim edilen bu disk (bilgisayar ortamı)tir.

Parti Kütüğü’nün Devamlılığı

Madde 6 – Üyelikle ilgili bütün işlemlerde en üst kaynak olan Parti Kütüğü’nden hiçbir bilgi silinemez; bu Yönetmelik hükümleri dışında değiştirilemez. Bilgiler, yalnızca Parti Kütüğü’ndeki farklı dosyalara aktarılabilir.

Bu Yönetmeliğe göre Parti’ye üye olanlara ait bilgiler Parti Kütüğü’ne eklenir.

Geçerlilik

Madde 7 – Üyelikle ilgili bütün işlemlerde, Parti Kütüğü tek geçerli kaynaktır. ÜYB, bütün işlemlerinde, en son teslim edilen ve yürürlüğe konulan bilgileri kullanmak zorundadır.

ÜYB, Parti Kütüğü’ne uygun olmayan bilgiyi yayınlayamaz, işlem yapamaz ve karar veremez. Yalnızca, değer ve verilerde bir değişiklik yapmadan, bilgilerin sıralanmasını ve kullanılma miktarını değiştirebilir.

ÜYB, ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları ve Disiplin Kurulu başkanlıklarından Genel Sekreterliğe gelen yazılı bilgilere göre işlem yapar. Gelen bilgiler arasında çelişki olması durumunda, çelişki il ve ilçe bilgileri arasında ise, ilin bilgisi geçerli sayılır; çelişki Merkez Disiplin Kurulu ile İl Disiplin Kurulu bilgileri arasında ise, Merkez Disiplin Kurulu’nun bilgisi geçerli sayılır.

İlçe başkanlıklarındaki bilgiler ile ÜYB’deki bilgiler arasında farklılık olması durumunda ÜYB’deki bilgiler geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU

Üyelik İçin Başvurabilecekler

Madde 8 – Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin, Programını ve Tüzüğünü benimsemiş ve yasalarca siyasal partilere girmesi yasaklanmamış her yurttaş Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ye üyelik için başvurabilir. 

Başvuru

Madde 9 – Üye kayıt başvurusu bizzat ve bu Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri dışında oturulan ya da işyerinin bulunduğu ilçe başkanlığına yapılır.

Üniversite öğrencileri öğrenim gördükleri yerde üye olabilirler.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi Üyelik Başvuru Belgesi doldurulup imzalanır ve giriş ödentisiyle yıllık üyelik ödentisi ödenir.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin kayıtlı üyesi olan bir kişinin, başka bir ilçeye yaptığı üyelik başvurusu geçersizdir. 

Üyelik Başvuru Belgesi

Madde 10 – Bağımsız Cumhuriyet Partisi üyelik başvuru belgesi, kimlik bölümü, bilgi bölümü, başvuru bölümü, alındı belgesi ve diğer bilgilerden oluşur.

Üyelik Başvuru Belgesi, yalnızca Genel Sekreterlik’çe bastırılır. Bunun dışındaki her tür başvuru belgesi geçersizdir.

Başvurunun Alınması

Madde 11 – Kayıtlar ilçe binasında yapılır.

Nüfusu yirmibini geçen beldeler ile ilçe merkezlerinde oturanlardan ikamet belgesi istenir.

Başvuru, ilçe başkanı ve ilçe sekreteri; onların olmaması durumunda ilçe yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş üyeler tarafından alınır.

Eksik doldurulmuş başvuru belgeleri kabul edilmez. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başvuru belgesinin eksiksiz doldurulmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Nüfusu yirmibini aşan beldelerdeki parti örgütleri; bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilçeleri adına üyelik başvurusu almaya yetkilidirler. Bu beldelerde üye olmak isteyenler doğrudan ilçe başkanlığına da başvurabilirler.

Belde başkanlıkları, üye kayıt başvurularını üyelik giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi bağlı bulunduğu ilçe başkanlığı adına alır ve Belde Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne işlerler.

Bu belde başkanlıkları, başvuru belgeleri ile ödentileri 7 gün içinde ilçe başkanlığına belge karşılığında teslim ederler. Belgeleri teslim ettikleri tarihi Üye Kayıt Başvuru Defteri’nin “İl Başkanlığı’na/Genel Sekreterliğe Gönderme Tarihi” bölümüne yazar ve ilçe yöneticisine imzalatırlar. 

Alındı Belgesi Verilmesi

Madde 12 – Başvuru belgesini alan parti yöneticisi Üyelik Başvuru Belgesi’ndeki “Alındı Belgesi” bölümünü doldurarak imzalar ve başvurana geri verir.

Alındı belgesi, başvuran tarafından saklanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU SONRASI İŞLEMLER

Üye Kayıt Başvuru Defteri

Madde 13 – Üye Kayıt Başvuru Defteri, üye kayıt başvurularının kaydedildiği defterdir. Genel Sekreterlikçe bastırılıp alındı belgesi karşılığında ilçe başkanlığına teslim edilir ve bu Yönetmelikte gösterilen kurallara uyularak doldurulur ve saklanır.

Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne, defteri kullanacak ilçe ya da beldenin adı, sayfa sayısı, kaç başvuruya yeteceği, hangi tarihte kullanılmaya başlanacağı ve onay tarihi yazılır.

Üye Kayıt Başvuru Defteri’nin ilçe sekreteri ya da ilçe meclisinin hangi üyesi tarafından doldurulacağı ve saklanacağı ilçe yönetim kurullarınca belirlenerek, ilçe yönetim kurulu karar defterine ve Üye Kayıt Başvuru Defteri’nin “Sorumlunun Adı ve Soyadı” bölümüne yazılır.

Üye Kayıt Başvuru Defteri, her görev değişiminde ilçe başkanına teslim edilir.

Üye Kayıt Başvuru Defterinin Doldurulması

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlığında doldurulan Üyelik Başvuru Belgesi’ni alarak, başvuruda bulunan kişinin adını soyadını, doğum yılını ve başvuru belge numarası ile kendi ad ve soyadını Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne yazar ve defteri başvurana imzalatır.

İlçe başkanlıkları, başvuran yurttaşın bilgilerini üye kayıt başvuru defterine geçirmek ve başvuru belgesinde olduğu gibi aynen kaydetmek yükümlüdürler.

İlk İnceleme

Madde 15 – İlçe yönetim kurulu, Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne yazılmış kişilerin durumunu inceleyerek, Siyasi Partiler Kanunu’na göre partiye üye olamayacaklar ile partiye kaydolması için MYK kararı gereken başvurular ayırır ve aday üyelik için karar alır ve en geç onbeş gün içinde, Üyelik Başvuru Belgesi’nin birinci kopyasını Genel Sekreterliğe, ikinci kopyasını İl Başkanlığı’na gönderir.

ÜYB, üyelik başvuru belgesinin Genel Merkez’e geliş tarihinden en fazla bir ay önceki tarihe göre işlem yapar.

Başvuru belgelerini onbeş gün içinde göndermeyen ilçe yöneticileri hakkında disiplin hükümleri uygulanır. 

İlk İtiraz ve İl Başkanlığı’na Başvuru

Madde 16 – Başvuru belgelerinin birer örneğini Genel Sekreterliğe ve il başkanlığına gönderen ilçe meclisi, başvuru belgesinin ulaşmasından itibaren onbeş gün içinde Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne üye olmasında sakınca gördüklerini, bir yazı ile il başkanlığına bildirir ve Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne üyeliğe itiraz ettiğini yazar.

İl Başkanlığı, onbeş gün içinde kararını vererek, yedi gün içinde ilçe başkanlığına ve üyelik başvurusu yapana yazılı olarak bildirir. Onbeş gün içinde karara bağlanmamış itiraz reddedilmiş sayılır. İl Başkanlığı’nın kararı kesindir.

İl Yönetim Kurulu kararı ve bildirim tarihi, ilçe başkanlığınca Üye Kayıt Başvuru Defterine yazılır ve Genel Sekreterliğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADAY ÜYELİK

Başlangıç

Madde 17 – Aday üyeliğin başlama tarihi, ilçe başkanlığına başvurulup başvuru belgesinin doldurulduğu tarihtir.

Yükümlülük

Madde 18 – Aday üye Bağımsız Cumhuriyet Partili gibi davranmak, Parti tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve çağırıldıkları eğitim çalışmalarına katılmakla yükümlüdür.

Aday üye, asıl üyenin yükümlülüklerine taşır, ancak seçme ve seçilme hakkını kullanamaz.

Aday Üye Çizelgesi

Madde 19 -  ÜYB, aday üyelerin temel bilgilerini içeren mahalle/köylere göre ayrılmış aday üye çizelgesini iki ayda bir ilçelere gönderir.

Aday üye çizelgesi, ilçelere ulaşmasından itibaren yedi gün içinde ilçe binasında isteyenin görüp inceleyebileceği bir yere asılır ve onbeş gün süre ile askıda kalır.

Aday üye çizelgesi, Genel Sekreterlikçe belirlenen bedel karşılığında ÜYB’den edinilebilir.

Aday Üyeye İtiraz

Madde 20 – Aday üye çizelgesinde adı bulunanların Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ye kaydolmalarına, askı süresi içinde itiraz edilebilir.

İtirazlar ad, soyad ve adres belirtilerek, yazılı, imzalı ve itiraz edilen her kişi için ayrı ayrı ilçe ya da il başkanlığına yapılabilir.

İtiraz ilçe başkanlığına yapılmışsa, ilçe başkanlığı, varsa görüşünü de ekleyerek, itirazı yedi gün içinde il başkanlığına bildirir.

İl yönetim kurulu, onbeş gün içinde kararını vererek, yedi gün içinde yazılı olarak ÜYB’ye, ilçe başkanlığına, başvurana ve ilgiliye bildirir.

Onbeş gün içinde karara bağlanmamış itiraz kabul edilmiş sayılır. İl yönetim kurulunun kararı kesindir. Ancak, CHP’ye üye olmak için MYK kararı gerektiği iddiasıyla Genel Sekreterliğe başvurulabilir.

Ad silme ile ilgili hükümler saklıdır.

İlçe başkanlığı, il başkanlığı kararını Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne ve aday üye çizelgesine işler.

ÜYB’ye bildirilmeyen il yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Bu maddedeki süreleri geçiren il ve ilçe yönetim kurulları hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Aday Üyeliğe İtiraz Nedenleri

Madde 21 – Aday üyelere;

a) Başka bir siyasi partiye kayıtlı olduğu,

b) Siyasi Partiler Kanunu’na göre siyasal partilere aday olamayacağı,

c) Bağımsız Cumhuriyet Partisi Üyelik Başvuru Belgesi’ndeki kimlik bilgileri yanlış olduğu,

ç) Bağımsız Cumhuriyet Partisi Üyelik Başvuru Belgesi’ndeki adresin eksik ya da yanlış olduğu ya da kişinin başvuru belgesinde yazılı adreste bulunmadığı,

d) Bağımsız Cumhuriyet Partisi Üyelik Başvuru Belgesi’ndeki imzaların ilgili kişi ya da kişilere ait olmadığı,

e) Bağımsız Cumhuriyet Partisi Üyelik Başvuru Belgesi’nin herhangi bir bölümünün eksik doldurulduğu, imza atılmadığı ya da yanlış bilgi verildiği için başvurun geçersiz sayılması gerektiği, iddiasıyla itiraz edilebilir.

Üyeliğin Başlaması

Madde 22 – Bu yönetmelikteki kuralları ya da süreci yerine getiren üye, ilçe yönetim kurulunca üyeliğine karar verilmiş ya da süresi içinde karar verilmemişse, başvuru tarihinden itibaren altı ayın sonunda Bağımsız Cumhuriyet Partisi üyesi olur ve Parti Kütüğü’ndeki Asıl Üyeler Dosyası’na aktarılır.

MYK Kararı ile Üye Yazımı

Madde 23 – Merkez Yönetim Kurulu;

a) Başka partilerde TBMM üyeliği, partilerin merkez karar ve yönetim kurulları ile merkez disiplin organları başkanlığı ve üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği yapmış ve yapmakta olanlardan,

b) Yasal engeli nedeniyle Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne üye yazılamamış olanlardan,

c) Genel Başkan tarafından önerilen kişilerden parti yararı açısından gerekli gördüklerinin doğrudan asıl üyeliğe yazılmasına karar verebilir.

Genel Başkan, bu öneriyi ilgili il yönetim kurullarının önerisine göre ya da il ve ilçe yönetim kurullarının görüşlerini alarak da yapabilir

Ancak, bu kapsamda üyeliğine karar verilenlerin sayısı, üye yazıldıkları ilin toplam üye sayısının  % 5’inden çok olamaz.

Bu madde kapsamında üyeliğine karar verilenlerin üyelik başvuru belgeleri, ÜYB tarafından ilgili il ve ilçe başkanlıklarına gönderilir.

İlçe Üye Kayıt Defteri

Madde 24 – Üyelerin adreslerine göre düzenlenmiş, üyenin soyadı, adı, varsa ikinci adı, doğduğu il, doğduğu yıl, baba adı ve ana adını içeren “İlçe Asıl Üye Listesi”ni üç nüshası ilçe başkanlıklarına, bir nüshası il başkanlıklarına gönderilir.

İlçe başkanlıkları, bu listeyi İlçe Seçim Kurulu’na onaylatıp, bir örneğini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na verirler. Bir tanesini İlçe Üye Kayıt Defteri olarak saklar, diğerini günlük işlerde kullanırlar.

ÜYB, kayıtlarda değişiklik olması durumunda yeni liste gönderir. İlçe üye kayıt defteri, her sayfanın altında yazılı tarihte yürürlüğe girer; sonraki tarihi taşıyan İlçe Üye Kayıt Defteri’nin yürürlüğe girdiği tarihte geçersiz kalır.

Üye listeleri MYK kararıyla internet ortamında izlenebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

PARTİ KÜTÜĞÜ

Parti Kütüğü’ndeki Dosyalar

Madde 25 – Parti Kütüğü’nde şu dosyalar bulunur:

a) Asıl Üye Dosyası: Bu yönetmelik hükümlerine göre asıl üyeliğe hak kazananların kayıtlı olduğu dosyadır.

b) Aday Üye Dosyası: Bu yönetmelik hükümlerine göre aday üye olanların kayıtlı olduğu dosyadır. Aday üyelerden asıl üyeliğe hak kazananlar Asıl Üye Dosyası’na aktarılır.

c) İstifa Edenler Dosyası: Asıl üyelerden kendi kararı ile Bağımsız Cumhuriyet Partisinden ayrılanların aktarıldığı dosyadır.

Aday üye iken Bağımsız Cumhuriyet Partisinden ayrılanlar, İstifa Edenler Dosyası içinde ayrı bir alt dosyaya aktarılır.

ç) Vefat Edenler Dosyası: Asıl üyelerden vefat edenlerin aktarıldığı dosyadır. Aday üye iken vefat edenler, Vefat Edenler Dosyası içinde ayrı bir alt dosyaya aktarılır.

d) Kesin Çıkarılanlar Dosyası: Asıl üyelerden, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile Bağımsız Cumhuriyet Partisinden kesin olarak çıkarılanların aktarıldığı dosyadır. Karar kesinleşene kadar üyenin kaydı Asıl Üye Dosyası’nda tutulur.

e) Üyeliği Askıya Alınanlar Dosyası: Asıl üyelerden kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile Bağımsız Cumhuriyet Partisinden geçici olarak çıkarılanların ya da aldı ceza nedeniyle seçme seçilme hakkını kullanamayanların aktarıldığı dosyadır. Karar kesinleşene kadar üyenin kaydı Asıl Üye Dosyası’nda tutulur. Ceza bittiği zaman, kayıt kendiliğinden Asıl Üyeler Dosyası’na aktarılır.

f) Adı Silinen Üyeler Dosyası: Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararı ile üyelikten çıkarılanlar ile Tüzüğün ve bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca adı silinenlerin bulunduğu dosyadır.

Bu dosya, mahkeme kararlarının türlerine ve bu yönetmelik hükümlerine göre ayrı ayrı alt dosyalara ayrılır.

Yeni Dosya Eklenmesi

Madde 26 – Genel Sekreterlik, MYK’nın onayını alarak Parti Kütüğü’nde yeni dosyalar açabilir.

Parti Kütüğü’nün daha hızlı ve çok amaçlı kullanımına yönelik olarak, Genel Sekreter’in yazılı talimatıyla 25. maddede sayılan dosyalardan alt dosyalar oluşturulabilir.

Bilgilerin Değiştirilmesi

Madde 27 – Parti Kütüğü’nde bulunan bilgilerden,

a) Üyenin adı, soyadı ve doğum tarihi, mahkeme kararı veya evlenme belgesi suretlerine göre,

b) Üyelik Başvuru Belgesi kimlik bölümünde yer alan doğduğu il, doğduğu ilçe, baba adı ve ana adı bu durumu kanıtlayan resmi belgeye göre,

c) Üyelik Başvuru Belgesi’nin bilgi bölümündeki bilgiler bu yönetmelik hükümlerine göre,

ç) Üyenin adresi, bu yönetmeliğin 30. maddesine göre değiştirilir.

Bilgi Aktarılması

Madde 28 – Parti Kütüğü’nden hiçbir bilgi silinemez; bilgiler yalnızca Parti Kütüğü’ndeki farklı dosyalara aktarılabilir.

Bu yönetmeliğin 27. maddesine göre değişen bilgiler kendi dosyasında düzeltilir.

a) Kesinleşmiş Disiplin Kurulu kararıyla geçici çıkarma cezası alan üyelere ait bilgiler, Parti Kütüğü’nün “Üyeliği Askıya Alınanlar Dosyası”na,

b) Kesinleşmiş disiplin kurulu kararıyla kesin çıkarma cezası alan üyelere ait bilgiler, Parti Kütüğü’nün “Kesin Çıkarılanlar Dosyası”na,

c) Yasalar ya da mahkeme kararı ile siyasal partilere üye olamayacak üyelere ait bilgiler “Adı Silinen Üyeler” dosyasının ilgili alt dosyasına,

ç) Bu yönetmeliğe uygun olarak Parti kararı ile adı silinenlere ait bilgiler “Adı Silinen Üyeler Dosyası”nın ilgili alt dosyasına,

d) Bu Yönetmeliğe uygun olarak partiden ayrılanlara ait bilgiler “İstifa Edenler” dosyasına,

e) Vefat ettiği ilçe yazısı ile bildirilen ve teyit edilen üyelere ait bilgiler Parti Kütüğü’nün “Vefat Edenler” dosyasına aktarılır. 

Güncelleştirme

Madde 29 – Parti Kütüğü’ndeki bilgilerin değiştirilmesi ve çıkarılması işlemleri aşağıdaki kurallara göre yapılır:

a) ÜYB’ye her türlü başvuru, bildirim ve itiraz yazılı yapılır.

b) ÜYB üyeler ve örgüt birimlerinden ancak yazı ile gönderilmiş bilgileri kabul eder.

c) ÜYB, kendisine gelen bilgilerde çelişki varsa, birimlerin birbirine bağlılık sırasına göre bilgiyi geçerli sayar.

ç) ÜYB, değişen ve çıkarılan bilgileri ayrı bir dosya halinde toplar.

d) Bilgisayar ortamında yapılan kayıt, döküm, eksiklik, hata, tekrar vb maddi hatalar ÜYB’ce düzeltilir ve tamamlanır.

Bu işlemler, Parti birimlerinden gelen bilgi ve belgeleri düzeltir ve değiştirir mahiyette olamaz.

Üyelerden gelen adresi ya da imzası eksik başvurular ile örgüt birimlerinden gelen mühürsüz, imzasız ve yetkilinin adı soyadı bulunmayan bildirimler işleme konmaz.

Güncelleştirmede bilgi akımını çabuklaştırmak ve standart hale getirmek için, formlar geliştirilebilir ve yaygınlaştırılabilir. Genel Sekreter, bunların yayınlanmasından itibaren üç ay içinde kullanılmasını zorunlu kılmaya yetkilidir.

ÜYB, gelen bilgilerin geliş tarihinden en geç üç ay sonra yayınlanacak listelere girmesini sağlayacak önlemleri alır.

Yer Değiştirme

Madde 30 – Parti Kütüğü’ndeki adresi değişen üyenin, yeni ikametgahını en geç bir ay içinde taşındığı ilçe başkanlığına ve ÜYB’ye bildirmesi gereklidir. İlçeler kendileri yapılan başvuruları ayda bir ÜYB’ye bildirirler.

Üye adresinin yanlış olduğuna ilişkin bildirimler, üyenin kendisine ve ilçesine bildirilerek incelenir. ÜYB, adres değişikliğini ilçesine ve kendisine sorabilir.

Üyeye gönderilen mektup, basılı kağıt vb nin adresinde bulunmadığı ya da adresi terk ettiğine ilişkin Posta İşletmesi ya da taşıma şirketi yazılı açıklamaları belge sayılır.

Üye adresinin değiştiği anlaşılır, yeni adres bildirilmez ise, eski adresi gösteren veriler Parti Kütüğü’nden çıkarılır.

Parti Kütüğü’nde adresi olmayanların adres bildirimleri kabul edilir.

Adres değişim bildirimleri, bildirimi izleyen iki ay içinde çıkacak listelerde göz önüne alınmaz.

Parti Kütüğü’ndeki Bilgilere İtiraz

Madde 31 – Parti örgütlerine ve organlarına gönderilen liste ve bilgilerin Parti Kütüğü’ne uymadığı veya Parti Kütüğü’nün değiştirildiği yolundaki itirazlar, doğrudan Genel Sekreterliğe yazılı olarak yapılır. İddia açıkça yazılır, varsa belge eklenir veya belgenin hangi parti biriminden istenebileceği belirtilir.

İtiraz eden üye ise, adı soyadı, imzası, adresi; örgüt birimi ise birim başkanının adı ve soyadı, imzası ve birimin mührü bulunur.

İtiraz Genel Sekreterlikçe incelenerek MYK’ya sunulur.

Karar, itiraz edene, varsa ilgili üyeye ve birimlere bildirilir.

İtiraz, dört ay içinde sonuçlandırılıp Parti Kütüğü işleninceye kadar, Parti Kütüğü ve bundan elde edilen listeler geçerlidir.

Bu yönetmeliğin 27., 28., 29. ve 30. maddelerine göre yapılan işlem ve bildirimler itiraz sayılmaz.

Bilgilerin Kullanılması ve Yayınlanması

Madde 32 – Parti Kütüğü’ndeki bilgiler, kişiye özel bilgileri açıklamamak kaydıyla çeşitli biçimlerde sorgulanabilir, yeni veriler elde edilebilir, dağıtılabilir, süreli ya da süresiz olarak yayınlanabilir.

Genel Sekreterlik, MYK kararı ile değişik biçimde sıralanmış listeler yayınlayabilir ve dağıtabilir.

Oluşturulan listelerden üyelerin yararlanma biçimi ve koşulları Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

Listelerin Edinilmesi

Madde 33 – Üyeler, teknik olanaklar içinde kalmak, kayıt ve kağıt maliyetinin altında kalmamak koşuluyla Parti Kütüğü’nde oluşturulan listeleri ya da disketleri alabilirler.

Parti Kütüğü’nden oluşturulan listelerin edinilmesinin öncelikleri, yöntemi ve bedeli Genel Sekreterlikçe, Genel Sayman’ın görüşü de alınarak belirlenir.

Belirlenen yönteme göre listeleri alanlar, Parti dışına bilgi verilmeyeceği yüklenimini kabul etmiş sayılırlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

PARTİ KİMLİK KARTI

Parti Kimlik Kartı

Madde 34 – Asıl üyeliğe geçenlere Genel Sekreterlikçe fotoğraflı Parti Kimlik Kartı verilir.

Parti faaliyetlerine katılmak için kimlik kartı sahibi olmak zorunludur. Yıllık üyelik ödentisini ödemeyenler kimlik kartlarını kullanamazlar.

Asıl üyeliğe geçenlerin kimlik kartları üç ayda bir dağıtılır.

ÜYB, kimliğin yaptırılması sırasında üyelik başvuru belgelerinin ve her türlü bilginin güvenliği ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli önlemleri alır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÜYELİĞİN KESİLMESİ YA DA SON BULMASI

Partiden Ayrılma

Madde 35 – Partiden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin adları ve imzaları kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları ilçe tarafından ÜYB’ye ve İl Başkanlığı’na bildirilir. İlçe başkanlığı, kendisine gelen ayrılma yazısının tarihini Üye Kayıt Başvuru Defteri’ne yazar.

Ad Silme

Madde 36 – Bir üyenin disiplin suçları dışında, üyelik başvuru belgesinde yanlış bilgi verdiği. üye yazımı sırasında yasaların, Tüzüğün ve bu yönetmeliğin aradığı nitelikleri taşımadığı ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılırsa ilçe başkanlığı durumu, il başkanlığına bildirilir.

İl başkanlığı, üyeden yazılı olarak bilgi ister. Üye onbeş gün içinde yanıt vermez ya da verdiği yanıt geçerli görülmezse, il yönetim kurulu o partilinin adını silmeye karar verir.. Durumu onbeş gün içinde ilgiliye, ilçe başkanlığına ve Genel Sekreterliğe bildirir.

İlgili, ad silme kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak on gün içinde MYK’ya itiraz edebilir. MYK’nın kararı kesindir. Otuz gün içinde karara bağlanmamış itiraz kabul edilmiş sayılır.

Ad silme kesinleşince durum MYK tarafından ilgili il ve ilçe başkanlıklarına ve ÜYB’ye bildirilir ve ilgiliye duyurulur.

Yargı organlarının veya seçim kurullarının kararlarına uyularak adı silinenler için de aynı işlem yapılır.

Genel Merkez’de Ad Silme

Madde 37 – Aday ya da asıl üyenin başvuru belgesinde yanlış bilgi verdiği, üye yazımı sırasında yasaların, Tüzüğün ve bu yönetmeliğin aradığı nitelikleri taşımadığı ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşıldığı halde il ve ilçe başkanlıkları 36. madde hükmünü işletmezse, Genel Sekreterlik bunu yazılı olarak isteyebilir ya da söz konusu kişilerin kaydının silinmesini MYK’ya önerebilir.

Başvuru belgesinde yanlış bilgi verildiği ya da üyeliğe yazım sırasında yasaların, Tüzüğün ve bu yönetmeliğin aradığı niteliklere sahip olunmadığı ya da bu yönetmeliğin hükümlerine aykırı olduğu başvurunun Parti Kütüğü’ne işlenmesi sırasında anlaşıldığı takdirde, ÜYB durumu yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirir. Bu durumda da 1. fıkradaki hüküm uygulanır.

Disiplin Kurulu Kararları

Madde 38 – Disiplin kurullarınca verilen kararların içinde üyenin adı ve soyadı, ilçesi, baba ve ana adı dosyada varsa üye numarası ve disiplin cezasının yer aldığı bir özeti, onbeş gün içinde ilgili disiplin kurulu başkanlıklarınca Genel Sekreterliğe bildirilir.

ÜYB, üyenin kaydını kararın gerektirdiği dosyaya aktarır. 

Yürürlük

Madde 39 – Parti Meclisi tarafından …………. Tarihinde kabul edilen bu yönetmelik ……….. tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40 – Bu yönetmeliği MYK yürütür.   ANA MENÜYE DÖNÜŞ
 Bağımsız Cumhuriyet Partisi

KURULTAY YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAK KURALLAR

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, partinin her biriminde yapılacak kurultayların oluşumu, yapısı, yönetimi ve organların seçilmesine ilişkin ilke, kural ve yöntemleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Partide, her düzey seçim bu yönetmelik kurallarına göre yapılır.

 

Tanımlar

Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen;

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Tüzüğü’nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Kurultay Yönetmeliği’ni anlatır.

Süre

Madde 3 - Kurultaylar, üç yılda bir olağan toplanır. PM kararıyla bir yıl öne alınabilir

Büyük Kurultay dışındaki kurultayların takvimi MYK tarafından belirlenir.

Çağrı

Madde 4 - Büyük Kurultay dışındaki kurultayların toplantı günü, yeri, saati  ve gündemi onbeş gün önce parti binasındaki duyuru panosuna asılır.

Toplantı ilânında çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilir. İkinci toplantı için aynı gün belirlenebilir.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 5 - Toplantı yeter sayısı, kurultay üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantıda parti organlarına seçilecek asıl ve yedek üye sayısının iki katı katılım yeterlidir.

Karar Yeter Sayısı

Madde 6 - Yasa veya Tüzük’te özel çoğunluk aranan haller dışında karar yeter sayısı, kurultaya katılan üyelerin yarısından bir fazlasıdır.

Kararlar açık oylama ile alınır, Başkanlık Divanı’nca tutanağa işlenir ve duyurulur.

Gündem

Madde 7 - Kurultayların gündemi ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Seçimli kurultaylarda açılış, başkanlık divanının seçimi, saygı duruşu, İstiklal Marşı, adaylık başvuruları ve aday önerilerinin alınması, çalışma raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetimlerin aklanması, adayların konuşması, organların ve üst kurultay üyelerinin seçimi, dilek ve öneriler yer alır.

Kurultay üyelerinin beşte birinin istemi ile gündemde sıra değişikliği yapılabilir, gündeme madde eklenmesi kararlaştırılabilir. Ancak, çalışma raporlarının okunması ve aklanma maddesinden sonra gelen bir maddenin öne alınması istenemez.

Yöntem hakkındaki söz istemlerine ve yöntem hakkında açıklamada bulunacak yönetim birimi temsilcisine öncelik tanınır; son söz kurultay üyelerinindir.

Çalışma raporu üzerinde beş, öteki konularda üç üye konuşmadan yeterlik önergesi verilemez; yeterlik önergesi verildiğinde söz isteyen varsa, bir lehte bir aleyhte görüş sahibine söz verilmeden oylamaya geçilmez. Söz isteyen yoksa, önerge oylanır.

Üst yönetim birimi temsilcisi ve TBMM üyelerine istekleri durumunda sıra gözetilmeksizin söz verilir.

Kurultay Üye Listesi

Madde 8 - Kurultaydan en az onbeş gün önce, kurultaya katılacak üyeleri gösteren listelerden üç örnek, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının tarihine ilişkin bilgilerle birlikte ilgili seçim kurulu başkanlığına verilir.

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleyerek, varsa eksikleri tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen listeyi onaylar.

Onaylanan liste kurultay tarihinden yedi gün önce parti binasında üç gün askıya çıkarılır.

İlân süresince listeye yapılacak itirazlar yargıç tarafından incelenerek en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular yargıç tarafından ilgili parti birimine gönderilir.

Başkanlık Divanı

Madde 9 - İl kurultaylarında başkanlık divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan; ilçe kurultaylarında bir başkan ve iki yazmandan oluşur.

Divan, kurultayı açan birimin başkanı tarafından işaret oyuyla belirlenir.

Görevdeki organların başkan ve üyeleri, divanda görev alamaz.

Başkanlık divanı, gündeme geçmeden önce varsa yöntemine uygun değişiklik önerilerini öncelikle karara bağlatır.

Kurultay üye tamsayısının en az beşte birinin imzalı başvuru ile görüşülmesini istediği konular gündeme alınabilir.

Oylamadan önce önerge sahipleri adına bir üye ve yönetim adına bir üyenin konuşmasından sonra oylama yapılarak önerge kabul veya reddedilir.

Başkanlık divanı gündemi uygular.

Seçim Kuralları

Madde 10 - Seçimlerde adaylar önceden saptanır. Adaylık başvuruları ya da öneriler Başkanlık Divanı’nca bildirilen süre içinde Divan’a yazılı olarak yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra adaylık başvurusu kabul edilmez. Adayların seçilme yeterliliğine ilişkin itirazlar Başkanlık Divanı’nca karara bağlanır. Aday olmayanlar seçilemez.

Seçilmesi zorunlu asıl ve yedek üye toplamından az sayıda aday olması halinde seçim yapılmaz.

Seçimler, yargı gözetimi altında; gizli oy, açık sayım ilkesine göre yapılır.

Optik sistemlerle yapılan seçimler dışında oy pusulaları, sandık kurulundan imza karşılığında alınarak, mühürlü zarf içinde kullanılır.

Oy kullanmada, görevli Seçim Kurulu’nca onaylanmış kurultay üye listesi esas alınır. Listede adı olmayan oy kullanamaz.

Organlara seçilecek üye sayısının dörtte üçünden az işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılır.

Eşit oy alan adaylar arasında, Başkanlık Divanın’ca ad çekimi yapılır.

Oy Pusulası

Madde 11 - Seçimlerde başkanlık divanınca kura ile belirlenen harften başlayarak soyadına göre düzenlenmiş “çarşaf liste” kullanılır.

Oy pusulasında her organın adayları bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş ayrı listelerde yer alır.

Başkanlık Divanı’nca yeter sayıda çoğaltılan listeler görevli Seçim Kurulu Başkanlığı’nca mühürlenerek resmi oy pusulası haline getirilir. Bunlar dışındaki oy pusulaları ya da kağıda basılı listeler geçersizdir.

Oy pusulasında asıl, yedek üye ayrımı yapılmaz.

Seçim Sandık Kurulu

Madde 12 - Seçimler, yasaların, Tüzüğün ve yönetmeliklerin kurallarına göre, ilgili Seçim Kurulu Başkanlığı’nın gözetiminde, oluşturulan sandık kurullarınca yapılır.

Seçim Kurulu Başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu oluşturur. Seçim Kurulu Başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından seçilir. Her sandık için aynı biçimde üçer de yedek üye belirlenir. Sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula memur üye başkanlık eder.

Sandık kurullarının görevleri seçim ve oy sayım işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

Oy Kullanma

Madde 13 - Kurultay üye listesinde adı yazılı olmayanlar oy  kullanamazlar.

Oy verecekler, önce nüfus kimlik cüzdanı ya da resimli üyelik kimlik kartı ya da kimlik belirleme amacıyla düzenlenmiş resmi belge ile kimliklerini kanıtlayarak, listede isminin karşısındaki yeri imzalarlar.

Seçimlerin Sorumluluğu

Madde 14 - Seçim işlemlerinin yasalar, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından, sonuçlandırılmasından ve tutanağa bağlanmasından Başkanlık Divanı sorumludur.     

Sonuçların Duyurulması

Madde 15 - Sayım ve ayrım tamamlandıktan sonra sandık kurulu başkan ve üyelerince düzenlenerek imzalanan seçim sonuçlarını gösteren tutanak Başkanlık Divanı’nca seçim yerine asılarak  kurultay üyelerine ilan edilir.

Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte Seçim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Bu belgeler üç ay süre ile saklanır.

İtiraz

Madde 16 - Seçim sırasındaki işlemler ile seçim sonuçlarına tutanağın düzenlenmesinden başlayarak iki gün içinde görevli Seçim Kurulu’na itiraz edilebilir. Yargıç, bu itirazları aynı gün inceler ve karara bağlar. Bu karar kesindir.

Seçimlerin İptali

Madde 17 - Yargıç seçimlerin iptaline karar verirse, yeniden seçim yapılması için yargıç tarafından belirlenen günde kurultay toplanır.

Toplantı için belirlenecek süre bir aydan az, iki aydan çok olamaz.

Bu amaçla toplanan kurultayda yalnız seçim yapılır.

Olağanüstü Kurultay Çağrısı

Madde 18 - PM kararı, Genel Başkan’ın gerekli görmesi ya da kurultay üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine Büyük Kurultay, Genel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

İl, ilçe ya  da belde olağanüstü kurultayları üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine, yönetim kurulu kararıyla ya da Tüzük’te ya da bu yönetmelikte belirlenen durumlarda yapılır.

Olağanüstü Kurultay Duyurusu

Madde 19 - Olağanüstü kurultay, en az onbeş gün önce ilgililere duyurulur ve aksine bir hüküm yoksa kırkbeş gün içinde yapılır.

Olağanüstü Kurultay Gündemi

Madde 20 - Olağanüstü kurultayın gündemi isteyenler tarafından düzenlenir.

Olağanüstü kurultayda, yalnızca gündemdeki konular görüşülür, seçim yapılmaz. Ancak Büyük Kurultay’da, Genel Başkan, gündeme seçim maddesi koyabilir.

Seçimli olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun başvurusu gerekir. Bu durumda gündeme güvenoyu ve seçim maddesi konabilir. Gündemde seçim maddesi varsa, onbeş gün önceden görevli seçim kuruluna bilgi ve gerekli belgeler verilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KURULTAY

Oluşumu

Madde 21 - Büyük Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur.

a) Doğal üyeler: Genel Başkan, PM ve MDK üyeleri, partili bakanlar ve milletvekilleri ile parti kurucuları Büyük Kurultay’ın doğal üyesidir.

b) Seçilmiş üyeler: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katı oranında il kurultaylarında seçilmiş il delegelerinden oluşur.

Yarısı, illerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre; diğer yarısı illerin aldığı oy oranına göre belirlenir.

Onur Üyeleri

Madde 22 - Genel başkanlık, PM üyeliği, MDK üyeliği, başbakanlık, bakanlık ve milletvekilliği yapmış olanlar, yan kuruluşlar, yurtdışı temsilcilikler ve yardımcı kuruluşların genel başkanları, danışma kurulu üyeleri ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendika, dernek, vakıf ve kooperatiflerin en üst birimlerinin başkanları Büyük Kurultay’ın onur üyesidir.

Onur üyeleri Büyük Kurultay’da konuşabilir, ancak oy kullanamazlar.

Çağrı ve Gündem

Madde 23 - Kurultay tarihi ve gündemi PM tarafından saptanır ve en az 30 gün önce Genel Başkan tarafından uygun yöntemlerle duyurulur.

Büyük Kurultay Kimlik Kartı

Madde 24 - Büyük Kurultay’a katılacaklara toplantı süresince takmak üzere genel merkez tarafından hazırlanacak Büyük Kurultay kimlik kartı verilir.

Seçilmiş üyelerin kimlik kartları il başkanlıklarına, doğal üyelerle onur üyelerinin kimlik kartları kendilerine teslim edilir.

Açılış

Madde 25 - Büyük Kurultay’ı Genel Başkan, yoksa vekili açar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BÜYÜK KURULTAY KARARLARI

Parti Politikalarının Belirlenmesi

Madde 26 - Parti politikaları Büyük Kurultay’da belirlenir.

Parti politikalarının belirlenmesi amacıyla, kurultay takviminin duyurulmasıyla birlikte Büyük Kurultay’da tartışılacak konular ve kurulacak komisyonlar da ilân edilir.

Büyük Kurultay’a sunulacak raporlar ve karar tasarıları, parti üyeleriyle, parti yönetim birimleriyle ilgili demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içinde oluşturulur.

Bu amaçla, Büyük Kurultay’da karara bağlanacak parti politikalarına esas olacak konular ve kurulacak komisyonlar, belde, ilçe ve il kurultaylarında tartışılmak üzere kurultay takviminin açıklanmasıyla birlikte ilân edilir.

Belde, ilçe ve il kurultaylarında oluşan görüşler, il kurultayından sonra bir rapor halinde genel merkeze gönderilir. Genel merkez, bu rapor, tasarı ve önerileri değerlendirerek Büyük Kurultay’dan en az bir ay önce basılmasını sağlar ve il yönetimleri ile kurultay üyelerinin tartışmasını sağlamak üzere, il başkanlıklarına ulaştırır.

İl yönetim kurulları ve her ilin büyük kurultay üyeleri önceden toplanarak, raporları, tasarıları ve önerileri görüşür, üye bulunması gereken komisyonlar için birer temsilci seçer ve genel başkanlığa bildirirler.

Tasarı ve öneriler, Büyük Kurultay’ın ilgili komisyonlarının raporlarıyla birlikte Büyük Kurultay’da görüşülür ve karara bağlanır.

Kurultay Komisyonları

Madde 27 - Kurultay komisyonları PM tarafından kurulur.

Komisyonların adları, genel başkanlıkça il başkanlıklarına ve TBMM parti grubu’na bildirilir.

Komisyonlara il kurultaylarından birer, PM ile TBMM grup yönetim kurulundan ikişer, ilgili yan kollardan birer temsilci belirlenir.

Komisyonlar, kurultay sırasında MYK tarafından gösterilen yerde toplanarak kurultaya sunulacak raporları hazırlarlar.  

Komisyon Görüşmelerine Katılma

Madde 28 - Komisyon toplantılarına, komisyon üyesi olmayan kurultay üyeleri de katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

Görüşme ve Kararlar

Madde 29 - Konuşma süreleri, görüşmelere geçmeden önce kurultayca saptanır.

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına ilişkin önerileri karara bağlamak için, bunların Genel Başkan, parti meclisi ya da kurultay üyelerinin en az yirmide biri tarafından önerilmiş olması gerekir.

Yasalar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyeti konularında karar alınmasına ilişkin önerileri karara bağlamak için, bu önerilerin kurultayda hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması gerekir.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen öneriler, kurultayca seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağlanır.

Genel Başkan Seçimi

Madde 30 - Genel Başkan, bütün üyelerin katıldığı önseçimde belirlenen aday ile Büyük Kurultay üyelerinin beşte birinin önerisi ile aday gösterilenler arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gizli oylama ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oyu alan Genel Başkan olur.

Genel Başkanlık seçimi bitmeden, diğer seçimlere geçilmez.

PM Üyelerinin Seçimi

Madde 31 - Tüzükte belirtilen sayıda asıl ve yedek PM üyesi seçilir.

MDK Üyelerinin Seçimi

Madde 32 - Tüzükte belirtilen sayıda asıl ve yedek MDK üyesi seçilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İL, İLÇE VE BELDE KURULTAYLARI

Kurultay Üyesi (Delege)

Madde 33 - Bir kurultaya katılmak üzere alt yönetim birimi toplantısında veya kurultayında seçilen partililere “kurultay üyesi (delege)” denir.

Seçim Bölgesi

Madde 34 - Her mahalle, köy ve belde bir seçim bölgesidir. İlçe kurultayı delegeleri bu seçim bölgelerinde seçilir.

Özel yasa ile merkez ilçeleri büyükşehir belediyesi yapılan ilçelerde kurulan alt beldelerin mahalleleri de seçim bölgesidir.

Seçimlerde Genel Sekreterlikçe gönderilen Parti Kütüğü Üye Listesi kullanılır.

Kurultay Üye (Delege) Dağılımı

Madde 35 - Kurultay üye sayısı ilgili birimin aldığı oy oranına göre MYK tarafından belirlenir.

Köy ve mahallelerdeki üye sayısı verilecek delege kontenjanının altında ise, birleştirilerek seçim yapılmasına karar verebilir.

Delege Seçiminde Uyulacak Kurallar

Madde 36 - Delege seçimlerinde bu Yönetmelik’teki ortak kurallara ek olarak aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Delege seçimleri, duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

b) Seçimlerle görevli ilçe temsilcisinin ya da temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması zorunludur.

c) Delege seçimi ilgili seçim kurulu denetiminde yapılır.

ç) Seçime geçilmeden önce delegeliğe aday olanlar saptanıp adayların isimleri herkesin rahatça görebileceği bir yere asılarak ya da okunarak ilân edilir. Nasıl oy kullanılacağı ve öteki seçim kuralları hakkında üyelere bilgi verilir.

d) Seçimler gizli oyla yapılır.

e) Her partili, ancak üye olduğu seçim bölgesinden delege seçilebilir.

f) En çok oy alan adaylar “delege” seçilmiş olur. Oy sırasına göre aynı sayıda “yedek delege” belirlenir. Asıl delegelikten boşalma olursa, oy sırasına göre yedeklerden doldurulur.

Delege Seçimlerine İtiraz

Madde 37 - İlçe kurultayı delege seçimlerine Parti Tüzüğü’ne göre itiraz edebilir. Partililer iki gün içinde itiraz nedenlerini açıkça belirtmek, varsa belgelerini eklemek suretiyle ilçe seçim kuruluna başvurabilirler. İlçe seçim kurulunun kararı kesindir.

Kurultay Tarihi

Madde 38 - İl ve ilçe kurultaylarının takvimi MYK tarafından hazırlanır. Belde ve ilçe kurultayları bu takvime göre il başkanlıklarınca belirlenen tarihlerde yapılır.

Kurultay Üyeliği (Delegelik) Süresi

Madde 39 - Kurultay üyeliği, kendisini seçen kurultayın bir sonraki seçimli toplantısına kadar devam eder.

Kurultay Adaylığının Sınırı

Madde 40 - Bir kurultayın doğal üyesi olanlar, o kurultay için delege adayı olamazlar.

Belirlenen tarihte kurultayını yapamayan yönetim biriminin eski delegeleri üst birim kurultayına katılamaz.

Belde Kurultayı

Madde 41 - Belde kurultayı tüm üyelerin katılımıyla toplanır.

Belde yönetim kurulu belde başkanı dahil üç kişiden oluşur. Bir yedek üye seçilir. Kurul üyeliği boşaldığında yedek üye göreve gelir.

İlçe Kurultayı

Madde 42 - İlçe kurultayı üye sayısı dörtyüzü geçmiyorsa tüm üyelerle, bu sayı geçiliyorsa köy, mahalle ve beldelerden seçilecek toplam dörtyüz delege ve doğal delegelerle toplanır.

İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile, ilçe belediye başkanı, ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilçe kurultayının doğal üyesidir.

Atama yoluyla gelen ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinden delege olmayanların oy hakkı yoktur.

İlçe Kurultayı Onur Üyeleri

Madde 43 - Parti üyesi olmak koşuluyla eski ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, o ilçe çevresinde belediye başkanlığı yapmış olanlar, TBMM üyeliği yapmış olanlar, o ilçenin il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, yan ve yardımcı kuruluşların başkanları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerin başkanları ilçe kurultayının onur üyesidir.

İlçe Yönetim Kurulu

Madde 44 - İlçe yönetim kurulu ilçe başkanı hariç, nüfusu ikiyüzelli bini geçen ilçelerde altı, diğer  ilçelerde dört kişiden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Kurul üyelikleri boşaldığında yedekler oy sırasına göre göreve gelir.

İl Kurultayı

Madde 45 - İl kurultayları, sayısı altıyüzü geçmiyorsa üyelerle, bu sayı geçiliyorsa, ilçe kurultaylarının oy oranlarına bağlı olarak seçtikleri altıyüz delege ve doğal delegelerin katılımıyla toplanır.

İl başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile il disiplin kurulu üyeleri, o ilin TBMM üyeleri, büyükşehir belediye başkanları il kurultayının doğal üyesidir.

Atama yoluyla gelen il başkan ve yönetim kurulu üyelerinden delege olmayanların oy hakkı yoktur.

İl Kurultayı Onur Üyeleri

Madde 46 - Parti üyesi olmak koşuluyla eski il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, TBMM üyeliği yapmış olanlar, il genel meclisi ve büyükşehir belediye meclisi üyeleri, yan ve yardımcı kuruluşların başkanları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerin başkanları il kurultayının onur üyesidir.

İl Yönetim Kurulu

Madde 47 - İl yönetim kurulu il başkanı hariç nüfusu bir milyonu geçen illerde sekiz, diğer illerde altı kişiden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Kurul üyelikleri boşaldığında yedekler oy sırasına göre göreve gelir. 

İl Disiplin Kurulu

Madde 48 - İl kurultaylarında il disiplin kurulu için üç asıl, üç yedek üye seçilir.

Kurultaylara İtiraz

Madde 49 - İl, ilçe ve belde kurultaylarındaki seçim işlem veya sonuçlarına ilişkin itirazlar, tutanakların düzenlendiği tarihten başlayarak iki gün içinde ilgili seçim kuruluna yazılı olarak yapılır. Seçim kurulunun kararı kesindir.

Belgelerin Teslimi

Madde 50 - Başkanlık divanı, kurultay tutanaklarını ve eklerini seçilen yeni yönetim kuruluna verir. 

Seçilenlerin Mülki Amirliğe Bildirilmesi

Madde 51 - İlgili yönetim birimi, seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı ile ikametgahını gösteren listeyi o mahallin en büyük mülki amirliğine onbeş gün içinde yazı ile bildirir.

Seçilenlerin Genel Merkez’e Bildirilmesi

Madde 52 – İlgili yönetim birimi, seçim sonuçlarının bir örneği ile seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı ile ikametgahını gösteren listeyi üç gün içinde üst yönetim birimine ve Genel Sekreterliğe gönderir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ VE EK MADDELER

Geçici Madde 1 - Parti ilk genel, ilk yerel veya ilk ara seçimlerine girinceye kadar, ilçe ve il kurultaylarının delege sayısı, üye sayısı esas alınarak MYK tarafından belirlenir. 

Genel Başkan Önseçimi

Ek Madde 1 - Genel başkan adaylığı önseçimi tüm üyelerin katıldığı örgüt kurultaylarında yapılır.

Aday Adaylığı Başvurusu

Ek Madde 2 - Genel başkan aday adaylarının başvuru tarihi kurultay takviminde ilan edilir. Başvuran aday adayları, en alt örgüt kurultayı başlamadan önce tüm örgüte duyurulur.

Önseçim

Ek Madde 3 - Genel başkan adaylığı önseçimi eş parti örgütlerinde aynı tarihlerde yapılır.

Geçici Madde 2 - Birinci Olağan Kurultay’da il kurultayları bütün üyelerin katılımıyla yapılacağı için genel başkan adaylığı önseçimi il kurultaylarında yapılır. 

Yürürlük

Madde 53 - Bu yönetmelik PM’nin 26 Nisan 2003 günlü toplantısında kabul edilmiş, karar uyarınca 1 Mayıs 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, 14 Haziran 2003 tarihli PM’de değiştirilmiştir.

Yürütme
    
Madde 54 - Bu yönetmeliği MYK yürütür.                        ANA MENUYE DÖNÜŞ

  Bağımsız Cumhuriyet Partisi


PARTİ MECLİSİ VE MERKEZ YÖNETİM KURULU

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu yönetmelik,  Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma  ilke ve yöntemlerini belirlemek üzere çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 – Bu yönetmelikteki;

Tüzük: Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Tüzüğü’nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni

MYK: Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu

Yönetmelik, Tersi belirtilmemişse “Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği’ni” anlatır.İKİNCİ BÖLÜM

PARTİ MECLİSİ

Parti Meclisi’nin Oluşumu

Madde 3 – Parti Meclisi, Büyük Kurultay tarafından seçilen kırk üyeden oluşur, yirmi de yedek üye seçilir. Üyeliklerde boşalma durumunda, Genel Başkan oy sırasına göre yedek üyeyi çağırır.

İlk Toplantı

Madde 4 - Parti Meclisi, resmi sonuçların alınmasından sonra kırksekiz saat içinde kendiliğinden toplanarak. Genel Sekreteri, Genel Saymanı ve diğer MYK üyelerini seçer.

Genel Sekreter ve Genel Sayman, Genel Başkan’ın gösterdiği adaylar arasından seçilir. Genel başkanın aday göstermemesi durumunda kişisel olarak aday olunabileceği gibi, aday da önerilebilir. 

Seçimler

Madde 5 – PM’de Seçimler gizli oy, açık sayımla yapılır. Oylamanın işaret oyuyla yapılması kararlaştırılabilir. Seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Salt çoğunluğun oyunu alamayanlar için yeniden seçim yapılır. 

Seçim için gerekli hazırlıkları Genel Sekreterlik yapar. Seçimlere ilişkin bilgi verilir ve uygulanacak yöntem açıklanır.

Açıklamalardan sonra aday başvuruları istenir.

Adaylık için toplu ya da bireysel yazılı veya sözlü öneriler yapılabilir. Her görev için gösterilen ya da başvuran adaylar ayrı ayrı belirtilir.

          Devamsızlık

Madde 6 - Üst üste üç olağan toplantıya özürsüz katılmayan PM üyesinin üyeliği düşer. Boşalan üyelik için, sıra ile yedekleri çağrılır.

Toplantıda bulunmayacak üyeler, özürlerini bildirerek Genel Başkan’dan izin alırlar.

Üyeler bulunmayacakları günleri ve arayabilecekleri yerleri Genel Sekreterliğe bildirirler.

Toplantının başında, bulunmayanların görevli ya da izinli olup olmadıkları saptanır ve yoklama çizelgesine yazılır.

Mal Bildirimi

Madde 7 - Parti Meclisi’ne seçilenler yedi gün içinde mal bildirimlerini açıklanmak üzere Genel Başkanlığa teslim ederler.

Olağan Toplantılar

Madde 8 - PM, genel başkanın çağrısı üzerine iki ayda bir olağan toplanır. PM toplantılarına genel başkan ya da vekili başkanlık eder.

Sekreterya görevini Genel Sekreterlik yapar.

PM toplantılarına TBMM Grup Başkanvekilleri, Grup Yönetim Kurulu üyeleri katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

Olağanüstü Toplantı

Madde 9 – PM, Genel Başkanın ve Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

PM üyelerinden üçte birinin gerekçe göstererek ve gündem önererek yazılı istemleri üzerine Genel Başkan, bir hafta içinde PM’yi olağanüstü toplantıya çağırır. 

Gündem

Madde 10 – Genel Başkanın ve üyelerinin görüşleri alınarak Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan gündem MYK tarafından kesinleştirilir.

Olağan toplantılarda gündem, toplantıdan en az yedi gün önce Genel Sekreterlikçe üyelere ulaştırılır.

Toplantı sırasında, gündeme ek yapılmasına ilişkin öneriler, sunuşların bitmesinden sonra görüşmesiz oylanarak kabul ya da red edilir ya da bir sonraki toplantıya bırakılır.   

Toplantı Kuralları

Madde 11 – Toplantılar, Genel Başkan veya vekilinin konuşmasıyla açılır.

Gündeme geçilmeden PM üyesi en çok 4, MYK üyesi en çok 2 kişiye 5 dakikayı geçmemek üzere gündem dışı söz verilir.

Her olağan toplantının başında iç ve dış politika, ekonomi, toplumsal sorunlar, TBMM çalışmaları, parti çalışmalarıyla ilgili olarak görevlendirilmiş üyelere 10 dakikayı geçmeyecek sunuşlar yapılır.    

Karar gerektiren gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler maddeyi önerenin sunuşu ile başlar. Görüşmeler sonunda oylama yapılır.

Oylama, toplantıya katılan üyelerin üçte birinin gizli oy isteği yoksa, işaret oyu ile yapılır.

Bir öneriye ya da karar tasarısına itiraz yoksa o öneri ya da karar tasarısı, kabul edilmiş sayılır.

Değişiklik önergeleri, aykırılık sırasına göre görüşülüp oylanır.

En az 3 üye konuşmadan yeterlilik önergesi verilemez.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu sayı üye tam sayısının salt çoğunluğundan az olamaz. 

Görüşmelerin Yazımı

Madde 12 – Görüşmelerin tam olarak tutanağa yazılması yolunda bir karar yoksa, görüşmelerin özeti bir tutanağa yazılır. Tutanak özetinde söz alanların kimlikleri ile konuşmalarının özeti ve varılan sonuç belirtilir.

Tutanak özeti, Genel Sekreterlikçe tutulur ve saklanır. Gerektiğinde bu amaçla özel görevli de bulundurulabilir. Ses ve görüntü kaydı yapılabilir.

Üyeler, katıldıkları toplantıların tutanak özetlerini görüp, bir sonraki toplantıda düzeltme isteminde bulunabilirler. Bu istem görüşmesiz karara bağlanır.

Görev ve Yetkileri

Madde 13 – Parti Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Parti programını, büyük ve küçük kurultay kararları ile seçim bildirgelerini topluma benimsetmek için gerekli hedefleri belirlemek, çalışma programının ilkelerini saptamak,

b) Parti programı, büyük ve küçük kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve stratejileri belirlemek,

c) Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükümette çekilmeye karar vermek,

ç) Seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek, önseçim başta olmak üzere aday saptama yöntemini belirlemek, seçim bildirgelerini onaylamak,

d) Bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere uluslararası kuruluşlara üye olmaya karar vermek,

e) Genel Sekreteri, Genel Saymanı ve diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

f) MYK tarafından hazırlanan yönetmelik tasarılarını görüşüp karara bağlamak,

g) Yıllık bütçe, bilanço ve kesin hesabı karara bağlamak.

ğ) Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Büyük Kurultay gündemini görüşüp karara bağlamak,

h) Genel Başkan’ın ya da üyelerinin üçte birinin önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerini, gizli oyla ve salt çoğunlukla görevden almak,

ı) Genel Başkan’ın, MYK’nın ya da MDK’nın önerisi üzerine disiplin cezalarının kaldırılmasına karar vermek,

i) Taşınmaz malların satışına karar vermek,

j) Yasaların, tüzüğün ve programın verdiği diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 14 – MYK, partinin en üst yönetim ve yürütme organıdır.

 Parti’nin programını, ilkelerini, amaçlarını benimsetmek, partiyi seçimlere hazır bulundurmak için çalışır.

Görevlerini bu yönetmelik kurallarına göre yerine getirir.

MYK Genel Sekreter ve Genel Sayman dahil PM üyeleri arasında seçilen on beş kişiden oluşur ve ortak sorumluluk taşır

Genel Sekreter ve Genel Sayman PM tarafından doğrudan seçilir. Daha sonra diğer üyeler için ortak seçim yapılır.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, PM yenisini seçer.

MYK üyeleri Genel Başkan ve Genel Sekreter’in eşgüdümünde görev yaparlar.

MYK üyeleri, bu kurulda yapılacak görev tanımlarına ve iş bölümüne göre, örgütlenme ve programdaki çalışma alanlarından birini ya da birkaçını yürütmek, kendine bağlı birim ve komisyonları MYK onayı ile oluşturup yönetmekle yükümlüdür.

Seçimi

Madde 15 – MYK üyeleri, PM tarafından gizli oy açık sayımla seçilir. Seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Salt çoğunluğun oyunu alamayan üye ya da üyeler için yeniden seçim yapılır.

Seçim için gerekli hazırlıkları Genel Sekreterlik yapar.

Seçimlere ilişkin bilgi verilir ve uygulanacak yöntem açıklanır.

Açıklamalardan sonra aday başvuruları istenir.

Adaylık için bireysel yazılı veya sözlü öneriler yapılabilir.

MYK üyeleri, partini başka kurullarında görev alamazlar.

Olağan Toplantılar

Madde 16 – Merkez Yönetim Kurulu, iki haftada bir, belirli gün ve saatte, çağrısız toplanır. Üst üste üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayanın üyeliği düşer. Boşalan üyelik için PM tarafından seçim yapılır.

         Olağanüstü Toplantılar

Madde 17 – MYK, Genel Başka’nın, vekilinin, Genel Sekreter’in ya da üyelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Gündem

Madde 18 –MYK’nın gündemi Genel Sekreterlikçe düzenlenir.

Gündem oluşturulurken üyelerin önerileri dikkate alınır. Üyelerin üçte birinin imzasını taşıyan önergelerin gündeme alınması zorunludur.

Gündem, Genel Sekreterlik tarafından bir gün önceden üyelere ulaştırılır.

Toplantı Kuralları

Madde 19 – MYK toplantılarına Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Toplantılar gizlidir.

MYK, salt çoğunlukla toplanır. Tüzük’te ve bu yönetmelikte aksi belirtilmemişse, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

MYK’da başkandan söz alınarak, sıra ile konuşulur. Konuşma süresi saptanabilir. Gündeme geçilmeden, gündem dışı olarak en çok 2 üyeye 5’er dakikayı geçmemek üzere söz verilebilir.

Karar gerektiren gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler, maddeyi önerenin sunuşu ile başlar ve öneri ya da karar tasarısı ile gerekçesi hakkında yapılır. Bir öneri ya da karar tasarısına itiraz yoksa, o öneri ya da karar tasarısı kabul edilmiş sayılır. Oylamaya katılan MYK üyelerinin üçte birini gizli oy istemi yoksa oylama, açık oyla yapılır.

Değişiklik önergeleri aykırılık sırasına göre oylanır.

3 üye konuşmadan yeterlilik önergesi verilemez.

MYK toplantılarında, meslek örgütlerinin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, parti komisyonlarının, örgüt birimlerinin temsilcileri ya da uzmanlar dinlenebilir.

Kararlar

Madde 20 – Kararlar, toplantı günü ve karar sıra sayısı belirtilerek karar defterine yazılır. Toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini de açıklayarak kararı imzalar.

Genel sekreterlik, verilen görevleri, toplantıdan sonra yazılı olarak ilgililere bildirir.

Uygulama gerektiren kararların sonucu MYK’ya sunulur.

Görev ve Yetkileri

Madde 21 – Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Büyük kurultayın ve PM’nin verdiği karları  yapmak.

b) Parti tüzüğü, programı ve yönetmeliklere uygun olarak kendi içinde iş bölümü yapmak ve çalışma programlarını hazırlayıp uygulamak.

c) Kendi üyelerinin, yan kuruluşların ve çalışma birimlerinin önerilerini görüşüp karara bağlamak,

ç) Parti Meclisi’nin gündem taslağını hazırlamak,

d) Tüzük, Program ve yetki organ kararının gerektirdiği harcamaları yapmak,

e) Büyük kurultaya sunulacak çalışma raporunu, ayrıca yıllık kesin hesap ve bütçe önerilerini hazırlayıp                        Parti Meclisi’nin görüşüne sunmak

f) Yönetmelik ve karar tasarılarını hazırlayarak Parti Meclisi’ne sunmak.

g) Örgütlenme ile çalışma programında yer alan etkinlikleri yönlendirmek, bu konudaki ortak çalışmaları yürütmek için gerekli birim ve komisyonları oluşturmak, parti üyelerini veya üye olmayan uzmanları görevlendirmek,

ğ) Yasaların, Tüzüğün ve üst organların verdiği diğer işleri yapmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreterlik

Madde 22 – Genel Sekreter, Genel Başkan’ın önerisiyle PM tarafından gizli oyla ve salt çoğunlukla seçilir.

Genel Sekreterlik, parti örgütünün başvurma ve haberleşme yeridir. Örgüt ile ilgili çalışmaları yürütür. Her yazışma Genel Sekreter ya da yardımcılarınca imzalanır.

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Genel Sayman’ın ve MYK üyelerinin görevlerini düzenli ve etkin biçimde yerine getirmelerini izler, eşgüdümü sağlar.

Genel Sekreter Yardımcıları

Madde 23 – Genel Sekreter, Genel Başkanın onayı ile MYK üyeleri arasından uygun gördüğü sayıda Genel Sekreter Yardımcısını atar, görev alanlarını belirler.

Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Genel Sekreterliğin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Partinin örgütlenmesi ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak ve bu konuda örgütü yönlendirmek,

b) MYK kararlarını uygulamak, MYK’ya karar tasarıları ve öneriler sunmak, MYK’nın gündemini hazırlamak,

c) Genel Başkanlık adına partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde temsil etmek.

ç) Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin ve yetkili kurulların verdiği görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL SAYMANLIK

Genel Saymanlık

Madde 25 – Genel Saymanlık, Partinin gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada yasalara ve tüzüğe uygunluğu sağlamakla görevlidir.

Genel Sayman, PM üyeleri arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla seçilir. Yokluğunda yerine, Genel Sekreterin görüşü alınarak, MYK üyelerinden biri vekillik eder.

Genel Sayman, PM üyelerinin sözlü ve yazılı sorularına belgeli olarak, en geç onbeş gün içinde yanıt verir.

Genel Sayman, parti gelir ve giderlerinin yetkili kurul kararlarına dayalı, açıklık ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde toplanması ve harcanması için her türlü önlemi almak ve uygulamak konusunda Genel Sekreterle birlikte bütün örgüt birimlerine karşı yetkili ve sorumludur.

Genel Sayman, aşağıdaki harcamaları tek imzayla yapmaya yetkili kılınabilir:

a) Personel ödemeleri,

b) Vergi, resim ve harçlar,

c) Telgraf, telefon, faks ve posta harcamaları,

ç) Su, elektrik ve ısıtma harcamaları,

d) Kırtasiye, baskı ve çeşitli yönetsel giderlerle ilgili harcamalar.

e) Kiralar,

f) MYK tarafından yetki verilecek diğer harcamalar. 

Genel Saymanın Görev ve Yetkileri

Madde 26 – Genel Saymanlığın başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Parti gelirlerini yasal yoldan arttırmak,

b)    Yıllık bütçe tasarılarını, yılsonu bilançosunu ve kesin hesabı hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

c)     Harcamaları usulüne göre yapmak,

d)    Alımına yetkilendirildiği mal ve hizmetleri satın almak,

e)    Parti mal varlığının ve demirbaşlarının korunmasını ve kullanımını gözetmek,

f)     Partinin gelir ve harcamaları konusunda yetkili organları ve örgütü bilgilendirmek,

g)    Yasaların,  tüzüğün, yönetmeliklerin ve yetkili kurulların verdiği diğer görevleri yapmak.

Bütçe

Madde 27 – Bütçe yılı başlangıcı 1 Ocaktır. Genel saymanlıkça hazırlanan bütçe, her yıl en geç  Kasım ayı içinde PM’ye sunulur.  

İl başkanlıkları ekim ayı sonuna kadar bir sonraki yıl bütçe kestirimlerini  Genel Saymanlık’a yollarlar.

Bütçede gelirler ve giderler ayrı bölümlerde gösterilir.

Genel merkezde çalıştırılan personelin görevleri, bağlı olacakları birimler ve ücretlerini gösteren kadro çizelgesi bütçeye eklenir.

Yıl sonu bilançosu ve kesin hesapları Haziran ayında Anayasa Mahkemesi’ne ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir.

Genel Merkez Personeli

Madde 28 – Genel Merkez’de görevlendirilecek personelin atama, terfi, cezalandırma ve işten çıkarma işlemleri, Genel Sekreterlikçe yapılır.

  Genel Sekreter, bu yetkiyi Genel Sayman’a ya da Genel Sekreter Yardımcılarına devredebilir.

Yürürlük

Madde 29 – Bu yönetmelik, PM’nin 13 Ekim 2002 günlü  toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde  30 –  Bu yönetmeliği MYK yürütür                ANA MENUYE DÖNÜŞ Bağımsız Cumhuriyet Partisi


PARTİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
 

KAPSAM

Madde 1 – Bu yönetmelik, parti örgütünün denetlenmesinde uygulanacak ilke ve yöntemler ile parti denetmenlerinin  görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 – Bu yönetmelikte geçen

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi tüzüğü’nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Parti meclisi’ni,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Yönetmelik, Tersi belirtilmemişse Parti Denetim Yönetmeliğini  anlatır. 

Denetim

Madde 3 – Örgütün her biriminin, Parti tüzüğü, Programı ve yönetmeliklerine göre çalışmasını sağlamak; örgütlerin, yardımcı kuruluşların ve yan kolların çalışmalarını denetlemek üzere olağan ya da olağan üstü denetimler yapılabilir.

Denetimler

Madde 4 –  Olağan denetimler, Genel Sekreterlikçe yaptırılır.

          Genel Sekreterlik, denetimlerde bir ya da birden fazla denetmen görevlendirebileceği gibi, denetim konusu ya da uzmanlık gereklerine göre farklı denetmenler de görevlendirebilir.

            Olağanüstü durumlarda, Genel Sekreterlik ya da doğrudan MYK tarafından denetim yapılmasına karar verilebilir ve denetmenler görevlendirilebilir.

            Denetmenler, parti üyelerinden atanır. Parti denetmenleri seçildikten ya da adaylık koydukları illerde görevlendirilemezler.

            Denetim sonuçları hakkında MYK’ya bilgi sunulur.

Çalışma İlkeleri

Madde 5 – Parti  denetmenleri, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken MYK’ya karşı sorumludurlar. Denetleme sonucunu bir raporla Genel Sekreterliğe bildirirler.

            Örgüt birimleri, denetimlerde gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

            Parti denetmenleri, denetim sırasında ilgili birimin yönetim kurulu toplantılarına, kurultaylarına, bölge toplantılarına, danışma toplantılarına katılabilirler.

            Merkez Disiplin Kurulu kendi kararıyla ya da il disiplin kurullarının istemi üzerine, Genel Sekreterlikten denetmen görevlendirmesini isteyebilir.

            Parti denetmenlerinin görev gereği yapacağı harcamalar parti tarafından karşılanır.

Denetim Konuları    

Madde 6 – Parti denetmenleri, olağan denetimlerde aşağıdaki konuların denetimine öncelik verirler:
a)    Yönetim kurullarının iş bölümünün ve çalışma programının yapılıp yapılmadığı, örgüt birimlerinin, danışma kurullarının, çalışma birimlerinin, yardımcı kuruluşların, yan kolların kurulup kurulmadığı ve çalışma programı çerçevesinde gerekli görevlendirmelerin yapılıp yapılmadığı,
b)    b) Üniversiteler, meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, yerel basın- yayın kuruluşları vb. ile düzenli ilişkinin kurulup kurulmadığı ortak etkinlikler düzenlenip düzenlenmediği,
c)     c) Partiyi tanıtmak ve üye kazanmak için yeterli çalışmaların yapılıp yapılmadığı,
ç)  Üyeleri bilgilendirmek ve düzenli haberleşmek için yerel teknolojik olanakların kullanıp kullanılmadığı,
d)    Kayıt ve işlemlerin tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı,
e)    Tutulması gereken defterlerin dosya ve belgelerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
f)     Tüzük ile yönetmelikler uyarınca yapılması gereken toplantıların süresinde ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığı,
g)    Seçim dönemlerinde yeterli çalışmaların yapılıp yapılmadığı, verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği,
h)    Mali işlerin, yasa, tüzük, yönetmelik ve öteki parti düzenlemeleri uyarınca yapılıp yapılmadıkları,
i)      Parti binasının durumu,
j)     Tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanıp uygulanmadığı ve iki kapsamına giren diğer konular.

Yürürlük

Madde 7 – Bu yönetmelik, PM’nin 13 Ekim 2002 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 8 –  Bu yönetmelik MYK tarafından yürütülür.                     ANA MENUYE DÖNÜŞ
 


Bağımsız Cumhuriyet Partisi

 ÖRGÜT YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, il, ilçe ve belde örgütleri, yardımcı kuruluşlar, temsilcilikler ve öteki birimlerin kuruluş ve çalışmalarını düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 - Bu yönetmelikteki;

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğü’nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse “Örgüt Çalışma Yönetmeliği”ni anlatır.


İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üye

Madde 3 - Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nde temel öge üyeliktir. Üyeler, siyasal yaşamda görev almayı onurlu bir toplum hizmeti sayarlar. Siyasal görevleri, toplumun ve halkın yararına hizmet alanları olarak anlar; siyaseti halka hizmet ve halkın sorunlarını çözme çabası olarak kabul ederler.

Üyeler, ortak aklın ve ortak başarının erdemine inanır ve Parti’yi büyütmek için çaba gösterirler.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi, görev ya da yetkisine bakılmaksızın her üyesi ile birlikte vardır. Parti görevleri, parti içi demokrasi ilkeleri ve Tüzük kuralları içinde her üyeye açıktır.

Üyelerin Hakları

Madde 4 - Üyeler, Parti’den aşağıdaki hakların gerçekleştirilmesini isteyebilirler:

a) Tüzük ve programlarda yer alan konuların gerçekleştirilmesini isteme,

b) Organlara seçme ve seçilme,

c) Organ ve birimlerden görev isteme ve katılım,

ç) Partinin Tüzük, Program ve politikaları ile ülke sorunları konusunda öneride bulunma,

d) Partinin işleyişi ile ilgili bilgilenme,

e) Eğitilme.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 5 - Üyelerin Parti’ye karşı yükümlülükleri şunlardır:

a) Miktarı Tüzük’te belirtilen ödentisini düzenli olarak ödeme,

b) Parti Tüzük, Program ve politikalarını izleyip öğrenmeye çalışma,

c) Toplumsal yaşamın ve Parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmaya çalışma,

ç)  Parti’nin düzenlediği eğitim çalışmalarına eğitici ya da eğitilen olarak katılma,

d) Parti’nin Tüzük, Program ve politikalarını anlatarak Partiye yeni üyeler kazandırma,

e) Seçimlerde Parti’ye ve Parti’nin adaylarına oy kazandıracak çalışmalar yapma,

f) Siyasal çalışmalarda hukuk ve ahlâk kuralları ile Parti ilkelerine uyma,

g) Kişilere değil, Program ve Tüzük’te öngörülen siyasal düşünce ve ilkelere bağlı olarak siyaset yapma,

ğ) Yasa, Tüzük, Program, yönetmeliklerle ve parti organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirme.

Üyelik İşlemleri

Madde 6 - Üyelik işlemleri, “Parti Kütüğü Yönetmeliği”ne göre yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖRGÜTLENME ANLAYIŞI

Hedef Kitle

Madde 7 - Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin hedef kitlesi “Türkiye’yi Türkiye’den yönetecek”  bir iktidar arayışındaki yurttaşların tümüdür.

Ekonomik, toplumsal ve siyasal politikalardan etkilenen her toplum kesimi, kısaca “her yurttaş”  hedef kitleden sayılır.

Örgütlenme Anlayışı

Madde 8 - Örgütlenme, yalnızca üye sayısını arttırmak değil, her örgüt biriminin  öngörülen görevleri olanakları ölçüsünde eksiksiz ve süresi içinde yapmasıdır.

a) Örgütlenme çalışmalarında yüz yüze temas esastır.

b) Yasal koşulları taşıyan ve BCP Programı ile Tüzüğü’nü benimseyen  herkese üyelik açıktır.

c) Başka parti üyelerinin partisinden ayrılmadan örgütlenme çalışmalarına katılmasına izin verilmez.

ç) Örgütlenmede, Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin Programından, Tüzüğünden, yayın ve tanıtım araçlarından yararlanılır.

d) Ayrım gözetmeksizin tüm demokratik kitle örgütleriyle bağ kurulur.

e) Öteki siyasal partileri, kuruluşları, kişileri karalayıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, gerilim ve gerginlik yaratıcı üslup kullanılmaz, kısır tartışmalara girilmez.

Çalışma İlkeleri

Madde 9 - Her örgüt birimi görev bölgesinde Parti’nin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları verimli ve uyumlu biçimde yürütmekle yükümlüdür.

Bu amaçla;

a)  Programı, Tüzük kurallarını, Kurultay ve üst organ kararlarını uygular, alt yönetim birimlerini denetler, bu kararlara uyulmasını sağlar,

b) Parti’nin Tüzük ve Programı’nı, politikalarını benimsetmek için çalışır,

c)  Başka partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarını izler,

ç) Parti’nin üye sayısının çoğaltılması için çalışır,

d)  Hazırlanan parti içi eğitim programlarını uygular,

e)  Üst organın bilgisi ile görev bölgesinde, siyasal, toplumsal, kültürel ve bilimsel konularda çalışma birimleri, komisyonlar kurar, toplantılar ve başka etkinlikler düzenler,

f)  Genel ve yerel seçimlerde Parti adaylarının kazanması için gerekli çalışmaları yapar,

g) Süresi içinde yasal haklarını kullanır, görevlerini yerine getirir,

ğ) Görev süresi içinde yapılacak çalışmaları gösteren bir çalışma programı hazırlayarak üst birime onaylatır ve aylık, üç aylık, altı aylık iş takvimleri biçiminde uygular,

h) Her olağan birim yönetimi toplantısında çalışma programının uygulama aşamalarını değerlendirir, gerekli kararlar alınır.

ı) Yapılan çalışmaları içeren raporları istenen süreler içinde üst birimlere iletir, alt birimlerden gelen raporları değerlendirir ve birimleri yönlendirir.

i) Yasaların ve Parti içi düzenlemelerin kendisine yüklediği öteki görevleri yapar.

Çalışma Kuralları

Madde 10 - Her örgüt birimi;

a)  İşbölümü yaparken, Tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü görevlerin yanı sıra, yerel koşulların yarattığı gereksinimleri de göz önünde tutar,

b) Örgüt yönetiminin görevlerini etkili ve verimli biçimde yapabilmesine yardımcı olmak üzere bir yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda, üyeler ya da görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyan gönüllülerden çalışma birimleri ve geçici komisyonlar kurar,

c) Komisyon vb. görevlerde yer almayan üyelerin de çeşitli Parti görevlerini üstlenmelerini sağlar,

ç) Genel Sekreterlik onayıyla, görev alanlarında etkinlik, verimlilik, iletişim ve eşgüdüm kolaylığı sağlamak amacıyla semt, mahalle ya da işçi, köylü, esnaf,  gençlik, üniversite, kadın, engelliler, sanatçılar vb için, temsilcilik, büro ya da merkezler oluşturur,

d) Örgüt yöneticilerine yerel gereksinimlere göre sekreterlik ve saymanlık dışında da görevler verir, görevlerini değiştirir.

Çalışma Birimleri

Madde 11 - Her örgüt birimi, koşulları oluştuğunda, Parti etkinliklerinin artırılması ve yaygınlaştırılması için, çeşitli toplumsal kesimler, yerleşim alanları ve sorunlarla ilgili olarak, başta örgütlenme, öteki örgütlerle ilişkiler, iletim-tanıtım, parti içi eğitim ve toplu etkinlikler olmak üzere çeşitli çalışma birimleri kurar.

Çalışma birimleri, iş bölümüne koşut biçimde yönetim kurulu üyelerine bağlı olarak çalışır.

Örgütlenme

Madde 12 - Her örgüt birimi, Parti’ye üye kazandırmak, öngörülen örgüt yapısını kurmak, kurumsal işleyişi geliştirmek amacıyla örgütlenme sorumluları görevlendirir.

Örgütlenme çalışmalarında, örgütçülük deneyimi olan, iletişim becerisi gelişmiş, parti politika ve belgelerini özümsemiş üyelerin görevlendirilmesine özen gösterilir.

Örgütsel İlişkiler

Madde 13 - Öteki örgütlerle ilişkilerde;

a) Mutlaka yüz yüze ilişki kurulur.

b) Her örgütle, ayrımsız, ayrıcalıksız, önyargısız ve önkoşulsuz ilişki kurulur.

c) Görüşülen örgütlerin içişlerine ve aralarındaki ilişkilere hiçbir biçimde karışılmaz.

ç) Görüşülen örgütlerin Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ni tanımasını sağlayacak belge ve yayınlar iletilir ve düzenli bilgi verilir.

d) Ortak etkinlikler düzenleyebilmek, gerektiğinde ortak tavır alabilmek için uygun koşulların yaratılmasına çaba harcanır.

e) Görüşülen örgütlerin sorunlarını, görüş ve önerilerini içeren bilgi, belge ve yayınlar üst birime ulaştırılır.

Partiiçi Eğitim

Madde 14 - Parti içi eğitim çalışmaları Parti İçi Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütür.

Her örgüt birimi, eğitim programlarını uygulayacak bir sorumlu belirler. Parti içi eğitim sorumlusu, eğitime katılacak eğiticilerin ve eğitileceklerin belirlenmesi, çağrılması, ağırlanması, eğitim araç gereçlerinin sağlanması vb gibi işleri yürütür, uzmanların destek ve katılımını sağlamaya çalışır.

İletim -Tanıtım

Madde 15 - Her örgüt birimi, Parti’nin öteki kurum ve kuruluşlar, kamuoyu, basın - yayın kuruluşları ile iletişimini sağlayacak bir iletim ve tanıtım sorumlusu belirler.

İletim ve tanıtım sorumlusu, Parti temsilcilerine, Parti’nin görüş ve önerilerini duyuracak olanaklar sağlar. Tanıtım araçlarının hazırlanması, basımı, yayımı gibi görevleri yürütür. 

Toplu Etkinlikler

Madde 16 - Her örgüt birimi, Parti adına açık ve kapalı toplantılar, yürüyüş, yemek, gezi, piknik vb toplu etkinlikleri düzenlemek üzere bir sorumlu belirler.

Çalışma Programı

Madde 17 - Her örgüt birimi, görev döneminde yapacağı çalışmaları kapsayan, yerel koşulları da gözeten, üst organın çalışma programıyla uyumlu bir çalışma programı hazırlar. Program, üst organın onayı ile uygulamaya girer.

Çalışma Raporu

Madde 18 - Her örgüt birimi bağlı olduğu üst birime düzenli rapor verir. Önemli bilgi ve belge içeren alt birim raporları üst birimlere aynen iletilir.

İlçe başkanlığı raporu, belde ve temsilcilik raporlarını; il başkanlığı raporu da ilçe raporlarını kapsayacak biçimde aylık olarak düzenlenir ve her ayın ilk haftasında gönderilir.

Gerektiğinde özel durum ve gelişmeleri yansıtan ve zamana bağlı olmayan, özel raporlar verilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖRGÜT ORGANLARI

Organlar

Madde 19 -  Belde, ilçe, il örgütlerinin organları, başkan ve yönetim kurulundan oluşur.

Organların Seçimi

Madde 20 - Her düzeyde başkan ve yönetim kurulu, Tüzük’teki ayrık durumlar dışında kendi kurultaylarınca seçilir.

Temsilcilikler

Madde 21 - Belde ve ilçe başkanlıkları tarafından köy ve mahallelerde temsilciler görevlendirilir. Gereksinime göre bir kurul olarak çalışmaları öngörülebilir. Bu durumda,  kurul üyelerinin sayısı ilgili üst birim tarafından belirlenir.

Başkan

Madde 22 - Her örgüt başkanı, o yerde Parti’nin temsilcisidir. O birimdeki bütün çalışmaların ilk sorumlusudur. Bu sorumluluk ve başkanlık bir yönetim kurulu üyesine devredilemez.

Başkan, disiplin kurulu dışındaki kurulları, alt kurulları düzenli olarak toplantıya çağırır. Görüşleri alır. Toplantılara başkanlık eder. Parti üyelerine görev verir. Sorumluluk bölgesi içindeki yurttaşlarla ilişkileri düzenler, sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunur.

Oylamalarda eşitlik durumunda, başkanın oyu iki sayılır

Başkan yardımcılığı kurulmamışsa başkana yokluğunda sekreter üye vekalet eder.

Belde Yönetim Kurulu

Madde 23 - Belde yönetim kurulu iki üyeden oluşur.

İlçe Yönetim Kurulu

Madde 24 - İlçe yönetim kurulu nüfusu ikiyüzellibini geçen ilçelerde altı, öteki ilçelerde dört üyeden oluşur.

İl Yönetim Kurulu

Madde 25 - İl yönetim kurulu nüfusu bir milyonu geçen illerde sekiz, öteki illerde altı üyeden oluşur.

Yedek Üyelik

Madde 26 - Yönetim kurullarına asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Yedekler oy sırasına göre göreve gelir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ORTAK KURALLAR

Göreve Başlama ve Devir Teslim

Madde 27 - Yetki belgesini alan örgüt başkanı ve yönetim kurulu, kırksekiz saat içinde Parti binasına giderek göreve başlar. Parti mal ve belgelerini önceki yönetimden tutanakla teslim alır.

İlk Toplantı ve Görev Bölüşümü

Madde 28 - Örgüt başkanı, göreve başlanmasını izleyen gün yönetim kurulunu toplar.

İlk toplantıda, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile örgüt sekreteri ve örgüt saymanı seçilir, yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer görevlendirmeler yapılır. Her yönetim kurulu, çalışma programının gerektirdiği iş bölümünü yapar. İş bölümünde örgütlenme, örgütsel ilişkiler, örgüt içi eğitim, iletim-tanıtım gözönünde tutulur. Bu kapsamda örgüt sekreteri ve örgüt saymanına, ek görevler de verilebilir.

Örgüt sekreteri, Parti’nin tüm yazışmalarını, üye yazım işlerini, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütmekle görevlidir. Başkan yardımcılığı getirilmemişse, başkana vekalet eder.

Örgüt saymanı, gelir, gider ve hesap işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarının zamanında ve yasalara, Tüzüğe ve Mali İşler Yönetmeliği’ne uygun olarak tutulmasını sağlamakla görevlidir.

Yönetim kurulları, üyelerine, yerel gereksinmelere göre başka görevler verebilir, görevleri ya da görevlileri değiştirebilir. 

Bildirim

Madde 29 - Göreve başlayan örgüt birimi, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kimlik ve adres bilgileri ile yönetimin görev bölüşümünü gösteren, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ve adli sicil belgesi ekli üç eş bildirim çizelgesini onbeş gün içinde en büyük mülki amire verir.

Bildirim çizelgesinin bir örneği ile mülki amirliğin bildirimi aldığını gösteren alındı belgesinin bir örneğini Genel Sekreterliğe gönderir.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, göreve başlamalarını izleyen yedi gün içinde mal bildirimlerini, örgüt binasına asarlar.

Olağan Toplantı

Madde 30 - Yönetim kurulu, en geç onbeş günde bir, belirli gün ve saatte, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

Olağanüstü Toplantı

Madde 31 - Yönetim kurulu, başkan ya da kurul üyelerinin üçte birinin çağrısı ile olağanüstü toplanır ve olağan toplantı kuralları ile çalışır.

Gündem

Madde 32 - Yönetim kurullarının gündemi, örgüt sekreteri tarafından başkanın görüşü alınarak hazırlanır.

Olağan toplantı gündemi, en az bir gün önce duyurulur. Başkanın ya da üyelerden üçte birinin önerisi  ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gündem değişikliğine karar verilebilir.

Olağan toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyeleri, çalışma birim ve komisyonları ile alt birimlerin çalışmalarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme  konuları düzenli olarak yer alır.

Olağanüstü toplantıların gündemlerinde değişiklik önerilemez.

Toplantı Kuralları

Madde 33 - Yönetim kurulu toplantılarına başkan, yokluğunda varsa başkan yardımcısı, yoksa sekreter üye başkanlık eder. Toplantılar gizlidir.

Yönetim kurullarında başkandan söz alınarak konuşulur. Konuşma süresi sınırlanabilir. Gündeme geçmeden, gündem dışı söz istenirse, en çok iki üyeye beşer dakikalık konuşma süresi verilebilir.

Karar gerektiren gündem konuları görüşülürken, maddeyi önerenin sunuşuna öncelik verilir. Karar tasarısı ve gerekçesi hakkında açıklaması dinlenir. Önerilen karar tasarısına karşı çıkan yoksa kabul edilmiş sayılır.

Toplantıya katılan üyelerin üçte birinin gizli oy istemi yoksa, açık oylama yapılır.

Değişiklik önergeleri, aykırılık sırasına göre oylanır.

Önerilerin yandaşı ve karşıtı az birer üye konuşmadan yeterlilik önergesi verilemez.

Yönetim kurulu toplantılarında, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, Parti birim ve komisyonlarının temsilcileri ya da uzmanlar dinlenebilir.

Kararlar

Madde 34 - Kararlar, toplantı günü ve karar sayısı belirtilerek karar defterine yazılır, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Karşı oy kullananlar, isterlerse, gerekçesini de yazarak kararı imzalayabilirler.

Sekreter üyeler, kararların uygulanmasına ilişkin görevlendirilenlere, toplantıdan sonra yazılı olarak görevlerini bildirir.

Görevlerin uygulanışına ilişkin sonuçlar yönetim kuruluna sunulur.

Devamsızlık

Madde 35 - Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayanların yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Başkan, yerine yedeğini yazılı olarak çağırır.

Tutulacak Defterler

Madde 36 - Yönetim kurulu, yasaların, Tüzük ve yönetmeliklerin belirlediği defterleri tutar.

İl ve ilçe başkanlıklarında tutulması ve ilçe seçim kurullarına onaylatılması zorunlu defterler şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Karar Defteri,

b) Gelen – Giden Evrak Defteri,

c) Gelir – Gider Defteri,

ç) Demirbaş Defteri

Yürütme

Madde 37 - Bu Yönetmeliği MYK yürütür. 

Yürürlük

Madde 38 - Bu Yönetmelik 14 Haziran 2003 tarihli PM toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 ANA MENUYE DÖNÜŞBağımsız Cumhuriyet Partisi


YAN KOLLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

Amaç

Madde 1  Bu yönetmelik, Bağımsız Cumhuriyet Partisi’de  yan kolların kuruluşu, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve yöntemlerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 -Bu yönetmelikte geçen;

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğü 'nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi'ni,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez  Yönetim Kurulu'nu,

Kol, Bu  yönetmeliğe göre kurulup çalışan Parti yan kollarından her birini,

Yönetmelik, aksi belirtilmemişse Bağımsız Cumhuriyet Partisi Yan Kollar Yönetmeliğini anlatır.

Kuruluş

Madde 3 -Bağımsız Cumhuriyet Partisi yan kolları, MYK kararı ile kurulur ve bu yönelmelik kuralarına göre çalışır. Kuruluş kararında üyelerde aranacak koşullar ile çalışma ilke ve yöntemleri belirlenir. Söz konusu kar, bu yönetmelik hükümlerinden sayılır.

Yan kollar, Parti'nin temel örgüt, organ, kurul, birim, görevli ve üyeleri ile uyumlu çalışmaya özen gösterirler.

Kol üyeliği, hak ve ödev bakımından temel örgüt üyeliğinden ayrıcalık yaratmaz. Üyeler,Yan kol üyeliğinin Partinin temel örgütünde etkin görev ve sorumluluk almak üzere, deneyim ve birikim hazırlığı olduğunu göz önünde tutarlar.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üyelik

Madde 4- Üyeler, gerekli koşulları taşıdıkları kol ya da kollara üye olabilirler,

Üyelik İşlemleri

Madde 5- Kol üyelik başvurular, BCP üyelik başvuru belgesi doldurulurken varsa ilgili bölüm işaretlenerek ya da sonradan dilekçeyle yapılır. Bu üyelik işlemleri, Genel Sekreterlik tarafından parti kütüğü yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür kol üyeliği, o kola özgü koşullar yitirildiğinde kendiliğinden sona erer. Kol üyelerinin kimlik belgesi, parti üye kimlik kartıdır.

Hak ve Yükümlülükler

Madde 6- Kol üyeleri, tüzükte belirtilen üyelik hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra kola özgü hak ve yükümlülükleri de üstlenmiş sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖRGÜTSEL YAPI

Örgüt

Madde 7- Yan kollar, bu yönetmelikteki ayrık durumlar dışında parti örgütüne koşut olarak örgütlenir ve aynı kuralara göre yönetilir.

            İl, ilçe ve beldelerde kol örgütü kurulabilmesi, öncelikle parti örgütünün ve çalışma birimlerinin oluşmasına; kol birimi kurulmasının o parti örgütünce önerilmesine, parti üst biriminin de onaylamasına bağlıdır. Kol kuruluş kararı verilinceye kadar, örgüt yönetimleri kol kuruluşuna alt yapı oluşturacak  ön çalışmaları başlatabilir.

Kol Merkez Kurultayı

Madde 8- Kol merkez kurultayı, doğal üyeler dışında her ilden seçilmiş iki delegeden oluşur.Kolun seçilmiş genel merkez yöneticileri doğal delegedir.

Toplanması

Madde 9- Kol Merkez Kurultayı, Parti Büyük Kurultayının takvimine uygun biçimde MYK tarafından belirlenen takvime göre toplanır.

Kol Başkanı

Madde 10- Kol  başkanı, kol merkez kurultayında önerilen adaylar arasından, gizli oyla ve üye tam sayısın salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylamaya en çok oy alan iki aday katılır.En çok oy alan genel başkan olur .

            Kol başkanı, kol yönetim kurulu üyeleri arasından iki kol başkan yardımcısı görevlendirebilir.

            Kol başkanlığının her hangi bir nedenle boşalması durumunda, kol meclisi, merkez kurultayı toplanıncaya kadar kendi içinden seçtiği bir üyeyi kol genel başkanlığı ile görevlendirir. Bu üye, 30 gün içinde, merkez kurultayını toplantıya çağırır. Kol başkanı  merkez kurultayı dışında, tüm kol örgüt organ ve birimlerin başkanıdır. Her yönetim birimini, kurulu, organı ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.

            Kolun, yasa, Tüzük, Program, yönetmelikler Parti Büyük Kurultayı ile merkez kurultayı karları doğrultusunda, düzenle ve verimli çalışması için her türlü önlemi alır, çalışmalar yapar, yaptırır, izler.

Kol Meclisi

Madde 11- Kol meclisi, merkez kurultayında seçilen onbeş üyeden oluşur. beş de yedek üye seçilir. Üyeliklerde boşalma durumunda, kol başkanı sırasına göre yedek üye çağırır.

Kol Meclisi dört ayda bir, BCP Parti Meclisi toplantısından bir hafta önce, olağan olarak toplanır.

Kol Meclisi, Genel Başkan, Genel Sekreter ya da Kol Başkanı çağrısıyla bir hafta içinde olağanüstü toplanır. Kendi üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi üzerine, kol başkanı tarafından bir hafta içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Gündem, kol Başkanın ve üyelerin görüşleri alınarak, kol sekreterince hazırlanır.

Görev ve Yetkileri

Madde 12- Kol meclisin görev ve yetkileri şunlardır:
a)   
Parti programını, parti büyük kurultayı ve kol merkez kurultayı kararlarını, parti seçim bildirgelerini topluma benimsetmek,
b)    Parti politikalarına ilişkin görüş ve öneriler geliştirerek MYK ya sunmak,
c)     Kol Sekreterini, kol saymanını ve kol yönetim kurulu üyelerini açık ya da üçte bir üyenin önermesi halinde gizli oyla seçmek,
ç)  Kol çalışmalarına ilişkin düzenleyici karar tasarılarını görüşerek, MYK’nın onayına sunulmasına karar vermek,
d)   
Kol yönetim kurulunun hazırladığı yıllık bütçe, bilanço ve kesin hesabı inceleyip kabul ederek MYK’nın onayına sunma,
e)   
 Parti Büyük Kurultay kararı ve takvimi ile uyumlu olmak üzere kol merkez kurultay takvimi ve gündem önerisini karara bağlamak,
f)    
Yasaların, Tüzüğün ve programın verdiği öteki görevleri yapmak.

Kol Yönetim Kurulu

Madde 13- Kol yönetim kurulu , kol meclis üyeleri arasından seçilen sekiz kişiden oluşur.

            Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kol meclisi yenisini seçer.

            Kol yönetim kurulu, kol başkanı ve kol sekreterinin eş güdümünde görev yapar.

Kol yönetim kurulu üyeleri aralarında yapacakları görev tanımlarına ve iş bölümüne göre örgütlenme ve programdaki çalışma alanlarından birini ya da bir kaçını yürütmek, kendine bağlı birim ve komisyonları yönetmekle yükümlüdürler.

Görev ve Yetkileri 

Madde 14- Kol yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a)   
Kol kurultayı ve kol meclisini verdiği görevleri yapmak,
b)   
Parti tüzüğü, programı, yan kollar yönetmeliği ve yönergelere uygun olarak iş bölümünü yapmak ve çalışma programlarını hazırlayıp MYK’nın onayı ile uygulamak ,
c)    
Çalışma birimlerinin üyelerinin önerdiği projeleri görüşüp kararlaştırmak,
ç)   Kol meclisini gündem taslağını hazırlamak,
d)   
Örgütlenme ve çalışma programında yer alan etkinlikleri yürütmek, çalışmaları yapmak gerektiğinde parti ve kol üyeleriyle üye olmayan uzmanları görevlendirmek,
e)   
Merkez kurultayına sunulacak çalışma raporu kesin hesap ve bütçe önerilerini hazırlayıp kol meclisine sunmak,
f)    
Kol çalışmalarının gerektirdiği harcamaları, yasalar ve parti hukukuna uygun olarak yapmak

Kol Sekreteri

Madde 15- Kol Sekreteri kol başkanın önerisiyle, kol yönetim kurulu üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilir.

Kol sekreterinin görevleri şunlardır:
a)   
Kolun örgütlenmesiyle her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak ve bu konuda kolu yönlendirmek,
b)    Kol yönetim kuruluna karar tasarıları ve önerileri sunmak alınan kararları uygulamak,
c)     Gerektiğinde kolu temsil etmek,
ç) Yasaların yönetmelik ve yönergelerinin kendisine verdiği öteki görevleri yapmak.

 

Kol Saymanı

Madde 16- Kol saymanı, kol yönetim kurulu üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilir. Kol saymanı kol gelir ve giderlerinin parti hukukuna ve yetkili kurulların kararlarına dayalı olarak toplamak ve harcamak , bu sırada açıklık ve dürüstlük ilkelerinin gerekli kıldığı her türlü önlemi almak ve uygulamayı yapmakla yükümlüdür.Kol saymanı bu uygulamalardan kol sekreteriyle birlikte bütün kol örgüt ve birimlerine karşı yetkili ve MYK’ya karşı sorumludur.

Kol saymanın görevleri şunlardır:
a)   
Kol gelirlerini yasal yollardan arttırmak,
b)    Kol yıllık bütçe tasarılarını, yıl sonu bilançosunu ve kesin hesabı hazırlayıp kol yönetim kuruluna sunmak,
c)     Harcamaları usulüne göre yapmak,
ç)   Yetkilendirildiği mal ve hizmetleri satın almak,
d)   
Kola verilen mal varlığı ve demir başların korunmasını amacına uygun kullanımını sağlamak,
e)   
Kolun gelir ve giderleri konusunda yetili organları ve kol örgütünü bilgilendirmek,
f)    
Yasaların ve parti hukukunun verdiği öteki görevleri yapmak.

Kol Seçimleri

Madde 17- Her kademe seçim, parti örgüt yönetim kurulunun bu iş için görevlendirdiği kişi veya kişilerin gözetim ve denetiminde ilgili yönetmelikteki yöntemlere göre yapılır.

Seçimlere İtiraz

Madde 18- Kol seçimlerine itirazlar seçim sonuç tutanaklarının düzenlendiği günden başlayarak üç gün içinde o düzeydeki örgüt yönetim kuruluna yapılır.Parti örgüt yönetim kurulunun verdiği karara bir üst yönetim organına itiraz edilebilir. Bu itiraz üç gün içinde karara bağlanır ve karar kesindir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOL GELİR VE GİDERLERİ

Mali İşleyiş

Madde 19- Kolun mali işleri, Parti’nin Mali İşler Yönetmeliği uyarınca ve örgüt saymanıyla kol saymanının ortak sorumluluğunda yürütülür.

Kol Gelirleri

Madde 20- Kol gelirleri, parti örgüt bütçesinden ayrılan paylar ile bağışlar ve kendi etkinliklerinden sağlanan gelirlerdir ve Parti tüzel kişiliğine aittir.

            Kol gelirleri, Parti örgüt hesaplarına ya da Parti yönetim kurulunun izniyle açılan kola özgü hesaplara yatırılır.

Kol Giderleri

Madde 21- Kol harcamalarında, belgelendirme, işlem ve işleyiş bakımından Parti Mali İşler Yönetmeliğindeki düzenlemelere uyulur.

Kurallar

Madde 22- Kol hesapları Parti bütçe ve bilanço düzeninde yer alır.

Kol gelir ve gider durumu kol saymanınca, üç aylık aralıklarla, Parti merkez yönetim kurulunun inceleme ve onayına sunulmak üzere, Parti Genel Saymanlığına verilir.

Kol hesaplarının mali işlerini düzenlemek üzere Parti Genel Saymanlığı ve kol saymanlığının önerisi ve Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile yönerge çıkarılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Disiplin işleri

Madde 23- Kol üyelerinin disiplin işleri, Parti Disiplin Yönetmeliğine göre, üyesi bulundukları parti örgüt biriminin disiplin kurullarınca yürütülür.

Defter ve Kayıtları Tutulması

Madde 24- Kollar, Parti örgütünün tuttuğu defter, dosya ve belgeleri tutarlar.

Kol defterleri ilgili Parti birimince onaylanır.

Öteki Yönetmelikler

Madde 25- Bu yönetmelikte düzenlenmeyen konularda Parti yönetmelikleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 26- Bu yönetmelik, Parti Meclisi’nin 14 Haziran 2003 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Yürütme

Madde 27- Bu yönetmelik, MYK tarafından yürütülür.                     ANA MENUYE DÖNÜŞ
Bağımsız Cumhuriyet Partisi


MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik; Bağımsız Cumhuriyet Partisi hesap işlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, mali işlerle ilgili diğer kanunlar ile Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak; parti mal varlığını yönetilme biçimini , mali konularla ilgili birimlerin yetki ve görevleri ile çalışma  usullerini düzenlemek üzere çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen,

Kanun, Siyasi Partiler Kanunu’nu;

Parti Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ni;

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğü’nü;

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu;

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse, Mali İşler Yönetmeliği’ni anlatır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YETKİ VE SORUMLULUK

Yetki ve Sorumluluk

Madde 3 – Partinin mali işlerinin yürütülmesinde ve parti mal varlığının yönetilmesinde sırasıyla;

a) Genel Başkan,

b Parti Meclisi,

c) Merkez Yönetim Kurulu,

ç) Genel Sekreter,

d)  Genel Sayman yetkili ve sorumludur.

 

Merkez Dışı örgütlerde  bu yetki, Genel Merkeze bağlı olarak;

a) İl yönetim Kurulları,

b) İl başkanlıkları,

c) İl saymanları,

ç) İlçe yönetim Kurulları,

d) İlçe başkanları,

e)    İlçe saymanları tarafından kullanılır.

Merkez Yönetim Kurulu’nun Yetki ve Sorumluluğu

Madde 4- MYK, parti bütçesini hazırlar, kesin hesabı çıkartır. PM’nin onayına sunar.

MYK , üç aylık dönemlerde partinin mali durumu hakkında PM’ye bilgi verir.

            İl ve ilçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılması MYK’nın iznine bağlıdır.

            MYK, Genel Merkezin aylık harcamalarını inceleyip onaylar, alt kademe kuruluşlarının hesaplarını denetler, kesin hesabı PM’ye sunar.

Saymanların Yetki ve Sorumluluğu

Madde 5- Partinin mali işlerini  Genel Sayman yürütür, yıllık bütçeyi hazırlar, yıl sonu bilançosunu ve kesin hesabı çıkartır, belgeleri karşılığında ödemeleri yapar. Gelirler toplar, muhasebe defterlerini tutar, muhafaza eder, partinin demir başını ve mal varlığını korur.

MYK’ya aylık rapor verir.Yasaların tüzüğün ve MYK’nın verdiği görevleri yapar.

Genel Sayman ve sayman üyeleri:

a) Personel ödemelerini,

b) Telefon, telgraf, faks ve posta masraflarını,

c) Su, elektrik ve ısıtmaya ilişkin harcamaları,

ç) Kırtasiye, baskı ve çeşitli idari giderlerle ilgili harcamaları,

d) Toplantı giderlerini,

e) Yolculuk giderlerini,

f) Kira giderlerini

g) Diğer günlük giderleri tek imzayla ödemeye yetkili kılınabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HESAP İŞLERİ

Hesap Dönemi

Madde 6- Parti kurullarının hesap dönemi takvim yılıdır. 

Bütçe

Madde 7- Partinin gelir ve giderleri yıllık bütçeyle yönetilir.

Bütçe bir takvim yılı içinde elde edileceği öngörülen gelirlerle harcanacağı ön görülen giderlerin miktarını saptar.

            İlçe başkanları ayrı ayrı hazırlanacakları gelir ve gider tahminlerini Eylül ayı sonuna kadar il başkanlıklarına, iller ilçelerden alınan bütçeleri de kapsayacağı şekilde hazırladıkları bütçe kestirmelerini Ekim ayı sonuna kadar Genel Saymanlığa bildirirler.

            Parti bütçesi aynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi ile birlikte en geç Aralık ayı sonuna kadar PM’de karara bağlanır.

            Aralık ayı sonuna kadar bütçenin onaylanmaması durumunda onaylanıncaya kadar sunulan bütçenin her ay on ikide biri uygulanır.

Kesin Hesap

Madde 8- İller her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesapları hazırlar ve genel saymana gönderirler.

            İllerden gelen kesin hesaplar, Genel Saymanlık tarafından Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirilir ve PM’de karara bağlanır.

            Kabul edilen kesin hesapların bir örneği Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesinin denetimini etkilemez.

 

Ödeme (İta) Amirleri

Madde 9- Harcamaların yapılması için yazılı emir ve yetki verenlere ödeme amiri denir.Ödeme belgeleri Genel Merkezde Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir üyeden en az ikisi tarafından imzalanır.

            İl ve ilçelerde harcamalar başkan, sayman ve sekreter üyeden en az ikisinin imzası ile yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEFTER VE BELGELER

Defterler

Madde 10- Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.

Genel merkez ile il ve ilçe örgütlerinde gelir-gider defteri ile demirbaş defteri tutulur.

Defterler ilçe seçim kuruluna onaylatılır.

Parti adına elde edilen gelirler ve yapılan giderler belgeleri de belirterek deftere yazılır.

Demirbaş eşya defterine giriş  ve çıkışlar tarih sırasına göre kayıt edilir.Kayıt sırasına göre verilen demirbaş numaraları eşyanın üstüne işlenir. 

Alındı Makbuzu

Madde 11- Bütün gelirler, makbuz karşılığında parti tüzel kişiliği adına alınır. Alındı makbuzları Genel saymanlık tarafından üç suret seri numaraları bastırarak örgüte dağıtılır.Makbuzların asıllarında ve dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur.Örgütün hiçbir kademesi alındı makbuzu bastıramaz.

            Makbuzlara, sağlanan gelirin miktarı türü ya da türleri geliri sağlanan kimsenin adı soyadı ve açık adresi yazılır.

Makbuzu düzenleyen kişi unvanını, adı ve soyadını makbuza yazarak imzalar.

            Örgüt birimleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlardan dip koçanlarını mali olarak sorumludurlar.

            Örgüt başkanları kullandıkları alındı makbuzlarının dip koçanlarını on beş gün içinde Genel Saymanlığa göndermek zorundadırlar.

            Makbuz dip koçanlarının saklama süresi Anayasa Mahkemesi’nin ilk inceleme kararının partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Madde 12- Genel Merkez ve örgütlerden alındı belgesi kayıt defteri tutulur.

            Alındı belgesi kayıt defterine örgütlere verilen makbuzların seri numaraları, ne zaman kime verildiği ve geri alındığı gösterir.

            İl başkanlıklarında tutulan alındı belgesi kayıt defterine Genel Merkez’den verilen alındı belgelerinin numaraları ile ilçe başkanlıklarına verilen makbuzların seri numaraları, ne zaman kime verildiği ve geri alındığı gösterir.

            Alındı belgesi kayıt defterinin ilçe seçim kuruluna onaylatılması zorunlu değildir.

Defter ve Belgelerin Saklanması

Madde 13- Örgüt  yönetim birimleri kendilerinden önceki yönetim birimlerinden her türlü belge ve defter ile alındı makbuzlarının dip koçanlarını göreve başladıkları tarihte bir tutanakla devralmak, eski yönetimler de devretmekle yükümlüdürler.

            Defter ve belgeler ilgili örgüt kademelerince bütçe yılı sonunda başlayarak beş yıl süre ile ilgili birimlerde saklanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GELİRLER VE GİDERLER   

Gelirler

Madde 14 – Partini gelir kaynakları şunlardır.
a)   
Üyelerin giriş ve yıllık ödentileri,
b)   
Parti kimlik belgelerinden elde edilen gelirler,
c)    
Partinin TBMM ve yerel yönetim meclis üyelerinden alınan grup ödentileri ,
d)   
Aday adaylarından alınan adaylık başvuru ödentiler,
e)   
Bayrak, flama, rozet, yayın, basılı evrak ve kimlik kartı satışı gelirleri,
f)    
Partini etkinliklerinden veya lokallerden sağlanan gelirler,
g)   
Parti mal varlığından sağlanan gelirler,
h)   
Yasaya göre devletçe sağlanan gelirler,
Bu gelirlerden (g) bendindeki parti mal varlığı gelirler hariç diğer gelirler için hiçbir suretle vergi, resim ve harç ödenmez.

Giriş ve Üyelik Ödentisi

Madde 15- Parti üyeleri, Tüzükte alt ve üst sınırları ile miktarı ve ödeme biçimi düzenlenmiş olan giriş ödentisi  ( Öğrenciler dışında ) ve üyelik ödentisini vermeyi üstlenmiş sayılır. Öğrencilerden giriş ödentisi alınmaz.

            Üyenin, vermeyi üstlendiği ödenti miktarı Üyelik başvuru Belgesinde gösterilir. Bu miktardaki değişikliği Parti tüzüğüne uygun olmak şartı ile kayıtlı bulunan örgüt başkanlığına yazı ile bildirilir.

Milletvekili Ödentisi

Madde 16- Partiye mensup milletvekillerinin ödenti miktarı ve toplanan paranın harcanma biçimi TBMM Parti Grubu kararıyla belirlenir. Ancak bu miktarının yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez.

            Parti grubu oluşmamışsa, milletvekillerinin ödeyeceği ödenti yukarıda belirtilen miktarın yarısını geçmemek kaydı ile MYK tarafından belirlenir.

            Milletvekili aday adaylarından alınacak ödenti, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydı ile MYK tarafından belirlenir. Kadın aday adaylarından bu ödenti alınmaz.

Bağışlar

Madde 17-  Gerçek ve tüzel kişilerden yedi milyar TL’den fazla ayni ve nakdi bağış alınmaz . Bu tutar Genel Saymanlıkça her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında arttırarak örgüte bildirir.

            Bağışlar gelir makbuzu karşılığında alınır. Makbuzda bağışta bulunanın kendisi, yetkili temsilcisi veya vekili açıkça belirtilir.

            Parti, yabancı devletlerden, uluslar arası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkedeki dernek , grup ve kurumlardan hiçbir surette ayni ve nakdi yardım ve bağış alamaz.

Giderler

Madde 18- Partini giderleri şunlardır:
a)   
Büro gideri (kira, ısınma, aydınlatma, su, haberleşme, kırtasiye)
b)   
Personel gideri,
c)    
Yolculuk gideri,
ç)     Seçim giderleri
d)   
Bayrak, flama, rozet, yayın, parti defteri, makbuz ve basılı evrak, kimlik kartı vb.
e)   
Eğitim harcamaları,
f)    
Kurultaylar, danışma toplantıları vb. toplantı giderleri,
g)   
Balo, konser benzer etkinlik gideri,
ğ)   Propaganda giderleri,
h)   
Örgütlere yardımı,
i)     
Demirbaş yardımı,
j)    
Diğer giderler. 

Giderlerde Usul

Madde 19-  Yapılan tüm harcamalar Parti Tüzel kişiliği adına yapılır.

Parti giderleri amaçlarına aykırı olamaz.

Her türlü ödeme, para ve çeki alanın imzasını taşıyan makbuz veya fatura karşılığında ödeme fişi ile yapılır.

            2002 yılı için on dokuz milyon lira kadar yapılan harcamaların makbuz veya fatura türü bir belge ile belgelenmesi zorunlu değildir.Bu tutar Genel Saymanlıkça her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında arttırarak örgüte bildirilir.

            Harcamaya ilişkin ödemeler mümkün olduğunca çekle yapılır.

            Hisse senedi tahvil gibi taşınır değerler bankalarda saklanır.

            Ödeme fişi yetkili kişi tarafından imzalanır.Giderlere ait belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere kesin hesabın Anayasa mahkemesinin ilk inceleme kararını partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır.

            İl ve ilçe örgütlerinin Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapması veya yükümlülük altına girmesi MYK’nın iznine bağlıdır. İzin alınmadan yapılan sözleşme ve yükümlülüklerden parti tüzel kişiliği sorumlu tutulmaz.Sorumluluk sözleşme yapan kişilere aittir.

Taşınır ve Taşınmaz Mallarda Tasarruf Yetkisi

Madde 20- Partini gereksinimlerine uygun taşınır ve taşınmaz mal ve araçları satın alma ve kullanma  yetkisi MYK’dır.

            Taşınmaz malların satış yetkisi PM’nindir.PM, bu konuda MYK’ya yetki verebilir.

            Tapu senetleri ve taşınmaz mallara ilişkin belgeler Genel Merkez’de tutulur.Yüz milyon liranın üzerindeki taşınmaz mallar kesin hesapla birlikte Genel Merkez’e bildirilir.

            Örgütler, partinin ikameti ile amaçları ve etkinlikleri için gerekli olanlardan başka mal edinemezler.

            Parti amaçları içinde kalma koşuluyla sahip olduğu taşınmazlardan gelir sağlayabilir.

İhale ve Satın Alma Komisyonları

Madde 21- Genel Merkez’de on milyar üzerindeki alımlar için Genel Sekreter, Genel Sayman, bir MYK üyesi ile bir parti üyesi olup olmadığına bakılmaksızın konu ile ilgili uzmanlığı bulunan bir kişinin katılımı ile ihale komisyonu oluşturulur.

            İller için beş milyar, ilçeler için iki buçuk milyar liranın üzerindeki alımlarda sekreter üye , sayman üye , bir yönetim kurulu üyesi ve parti üyesi olup olmadığına bakılmaksızın konu ile ilgili uzmanlığı bulunan bir kişinin katılımı ile ihale komisyonu oluşturulur.

            Bu maddedeki miktar, yeniden değerleme katsayısına  göre Genel Saymanlık tarafından her yıl arttırılarak örgüte bildirilir. 

Kredi ve Borç Alma Yasağı

Madde 22- Parti hiçbir yerden hiçbir gerçek ve tüzel kişiden dolaylı ve dolaysız olarak kredi ve borç alamaz.

Geçici Madde 1- Partinin kuruluş yılı için hesap dönemi Partinin kesin kurulduğu tarihten başlayarak o takvim yılının son günüdür.

            Bu dönem için MYK tarafından geçici bütçe oluşturulur. 

Yürürlük

Madde 23- Bu yönetmelik 13 Ekim 2002 tarihinde Parti Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 24- Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu yürütür.          ANA MENUYE DÖNÜŞ

 

Bağımsız Cumhuriyet Partisi

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik, Bağımsız Cumhuriyet Partisi yurtdışı temsilciliklerinin, kuruluşu, örgüt yapısı, işleyişi, çalışma biçimi ve iletişim yöntemini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

 

Tanımlar

Madde 2-Bu yönetmelikteki;

BCP, Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ni,

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğü’nü,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni,

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse, “Yurtdışı Temsilcilikleri Yönetmeliği”ni anlatır.

Kuruluş

Madde 3-Bağımsız Cumhuriyet Partisi üyelerinin yaşadığı ülkelerde, Genel Sekreterliğin önerisi ve MYK kararı ile yurtdışı temsilcilikleri  kurulabilir.

 

Üyelik

Madde 4-Yurtdışında yaşayan yurttaşlar Parti Kütüğü Yönetmeliği kuralları uyarınca Parti’ye üye olabilirler. Yurtdışında yaşayanların aday üyelikten üyeliğe geçiş işlemleri, öteki üyelerle aynı koşullara bağlıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖRGÜTSEL YAPI

Örgüt

Madde 5-Yurtdışı temsilcilikleri, merkez ve yurtdışı organlarından oluşur. Yurtdışı temsilciliklerinin merkez organları Merkez Kurultayı ve Yürütme Kurulu’dur. 

Merkez Kurultayı

Madde 6-Merkez kurultayı yurtdışı temsilciliklerinin, en yüksek karar organıdır.

Merkez kurultayı, ülke temsilcileri ile üye sayılarına oranlı olarak yurtdışı temsilcilikleri üyelerince seçilen toplam ikiyüz delegeden oluşur.

Merkez kurultayı, Parti Büyük Kurultayı’nın takvimine koşut biçimde olağan; Genel Başkan, Genel Sekreter ya da kendi üyelerinin beşte birinin yazılı çağrısı ile de otuz gün içinde olağanüstü toplanabilir  

Merkez Kurultayının Görev ve Yetkileri

Madde 7-Merkez kurultayının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurtdışı temsilciliklerinin gelir ve gider hesabını kabul ya da reddetmek,

b) Parti politikalarına ilişkin görüş ve öneriler geliştirmek,

c) Yurtdışı temsilciliklerin çalışma programını yapmak,

ç) Partinin yurtdışı tanıtımını ve ilişkilerini geliştirmek.,

d) Yürütme Kurulu başkanını ve üyelerini seçmek.

 

Görüşme ve Karar

Madde 8 - Merkez kurultayının görüşme ve karar sürecinde, Büyük Kurultay çalışmalarını düzenleyen kurallar uygulanır. Merkez kurultay kararları MYK onayı ile kesinleşir.

 

Yürütme Kurulu

Madde 9- Yurtdışı temsilcilikler ile Genel Merkez arasındaki iletişimi sağlamakla görevli yurtdışı temsilcilikler yürütme kurulu, başkan dahil yedi üyeden oluşur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı seçilir. Kendi arasından bir sekreter ve bir sayman seçer. Yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili işleri, MYK adına ve onun kararları doğrultusunda Parti Genel Sekreterliği yürütür.

Yurtdışı Temsilcilikler

Madde 10-Ülke baştemsilciliği, biri ülke baştemsilcisi olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Bölge temsilciliği, eyalet ya da ona denk düşen yönetim alanlarında biri baştemsilci olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

Yöre temsilciliği, bölge temsilciliğinin alt yönetim alanlarında, biri baştemsilci olmak üzere, en az üç üyeden oluşur.

Üye sayısı elliye kadar olan temsilciliklerde üç kişilik yönetim kurulu oluşturulur. Her yirmibeş üye için yönetim kuruluna bir üye eklenir. Yönetim kurulları yedi kişiden fazla olamaz.

Temsilcilik Kurultayları
 

Madde 11 - Kurultaylar tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kurultaylar, Kurultay Yönetmeliği kuralları uyarınca yapılır.

Temsilciliklerin Görev ve Yetkileri       

Madde 12 - Yurtdışı temsilciliklerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruldukları ülkede, Türkiye’yi örnek biçimde temsil etmek,
b) Kuruldukları ülkede Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ni temsil etmek,
c) Parti’nin program ve politikalarını tanıtıp benimsetmek, Parti program ve politikalarına ilişkin görüş ve öneriler geliştirmek,
ç) Parti’ye yeni üye kazandırmak,
d)Yaşadıkları ülkedeki yurttaşların sorunlarına ve çözümlerine ilişkin çalışmalar yapmak, görüş ve öneriler geliştirip üst birimlere iletmek,
e) Temsilcilik yaptıkları ülkedeki gelişmeleri izleyip Parti organlarını bilgilendirmek,     
f) Merkez Kurultayı kararları ile Parti Genel Başkanlığını ve Genel Sekreterliğinin kararlarını uygulamak. 

Çalışma Düzeni

Madde 13 - Temsilciler kurulu, baştemsilcinin yönetiminde işbölümü yapar. En az onbeş günde bir toplanır, çalışmaları gözden geçirir, gerekli kararları alır. Görev alanında yapacağı çalışmaları kapsayan bir çalışma programı hazırlayarak, üst organın onayı ile uygular. Aylık çalışma raporlarını düzenli olarak iletir. Çalışmaların gerektirdiği, kurul, komisyon, çalışma birimi vb. görevlendirmeleri yapar.

Yurtdışı üyelerin ödenti, bağış ve öteki katkılarının, düzenli biçimde, üst birime ulaşmasını sağlar.

Parti tanıtım belge ve araçları hazırlanması için, üst organlara öneride bulunur ya da üst organ onayını alarak kendisi hazırlar. Üst organlardan gelen her türlü bilgi, belge ve duyuruları üyelerine iletir.

Çalışmaları sırasında, bulundukları ülkenin hukuksal düzenine uygunluğa özen gösterir.

Geçici Madde 1 - Üye sayısı yüzü aşıncaya dek, Genel Sekreterliğin önerisi ve MYK’nın onayı ile biri baştemsilcisi olmak üzere, üç kişilik ülke temsilciler kurulu görevlendirilir.

Ülke baştemsilciliğinin önerisi ve Genel Sekreterliğin onayıyla biri bölge baştemsilcisi olmak üzere, üç kişilik bölge temsilciler kurulu görevlendirilir.

Bölge baştemsilciliğinin önerisi ve ülke baştemsilcisinin onayı ile biri yöre baştemsilcisi olmak üzere, üç kişilik yöre temsilciler kurulu görevlendirilir.

Bir ülkede üye sayısı, ülke düzeyinde yüzü, bölge düzeyinde elliyi, yöre düzeyinde de yirmi beşi aştığında, baştemsilciler ve temsilciler kurulu üyeleri, ilgili organ görev alanlarındaki tüm üyelerin katıldığı kurultaylarda seçilir.

Yürürlük

Madde 14-Bu yönetmelik 14 Haziran 2003 tarihli PM’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

Madde 15 – Bu yönetmeliği MYK yürütür.                               ANA MENUYE DÖNÜŞ

 

 

Bağımsız Cumhuriyet Partisi

 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, parti içi eğitim etkinliklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. 

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikteki,

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, parti tüzüğünü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Parti Meclisini,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse, Bağımsız Cumhuriyet Partisi parti içi eğitim yönetmeliğini anlatır.

Eğitim Bütçesi

Madde 3- MYK, gelirlerin belirli bir kısmını parti içi eğitime ayırır.Bu ödenek başka amaçlarla kullanılamaz.

Eğitim Türleri

Madde 4- Parti içi eğitim çalışmalarında katılımcıların niteliklerine ve verilmek istenen eğitimin amacına göre aşağıdaki eğitim türleri uygulanır:
a)   
Üye temel eğitimi,
b)   
Yönetici eğitimi,
c)    
Eğitici eğitimi,
d)   
Özel küme eğitimi.  

Yukarıdaki eğitimi türlerinin hangi birimler tarafından, ne zaman ve kimlere verileceği MYK’nın hazırlayacağı yıllık izlencede gösterilir.

            Alt kademe birimleri, bu izlenceden yararlanmak, üst birimlerin onayı ile kendi izlencelerini hazırlarlar.

Parti Eğiticileri

Madde 5- Eğitimlerde yöneticiler, parti içinden ve dışından uzmanlar “eğitici” olarak görevlendirilebilir.

Parti İçi Eğitim Sorumlusu

Madde 6- Yönetim kurullarınca kendi içinden ya da parti üyeleri arasından parti içi eğitim sorumlusu görevlendirilebilir.

Parti İçi Eğitim Kurulu

Madde 7- MYK tarafından görevlendirilen bir üyenin başkanlığında partinin uzman ve üyelerinden parti içi eğitim kurulu oluşturulur.

İl örgütleri, MYK’nın; ilçe örgütleri, il yönetim kurulunun onayı ile eğitim kurulları oluşturabilirler.

Eğitim kurulları, çalışmalarından yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

Eğitim Yeri

Madde 8- Eğitim çalışmaları, Parti eğitim merkezinde ya da belirlenen yerlerde yapılır.

MYK, koşular elverdiği taktirde parti içi eğitim merkezleri kurabilir.

Konular

Madde 9- Parti içi eğitimde, eğitimin türü ve amacına göre aşağıdaki konulara öncelikle yer verilir:

a) Parti programı ve tüzüğü,

b) Partinin kurumsal yapısı ve işleyişi,

c) Güncel Sorunlar ve parti politikaları,

ç) Örgüt birimlerinin önereceği konular.

Eğitim Yöntemleri ve Araçları

Madde 10- Parti içi eğitimde eğitilenle eğitenin yüz yüze gelmesi esastır.Bu amaçla eğitimlerde sunuş, soru – yanıt, metin okuma, çizelge inceleme, tartışma, küme çalışması, beyin fırtınası, alan araştırması, konferans gibi yöntem ve tekniklerin kullanılmasına özen gösterebilir.Katılımcıların etkin kılınması için olabildiğince küçük kümelerle çalışmak esastır.  

Yazılı kaynak, kaset, internet, cd.vb. gereçlerle eğitim, her zaman yapılabilir.

Eğitim çalışmalarında katılımcıların gereksinim duyduğu araç ve kaynakların eğitim öncesinde sağlanmasına çalışılır.

Her eğitim çalışması sonunda katılımcılarla değerlendirme yapılır. 

Eğitim Belgesi

Madde 11- Eğitim çalışmalarına, katılanlara MYK’ca düzenlenecek bir “eğitim belgesi” verilir.

Geçici madde 1- Yıllık eğitim programı kabul edilinceye kadar, geçici programlar uygulanabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu yönetmelik, 13 Ekim 2002 tarihli parti meclisinde kabul edilmiştir.

Yürütme

Madde 13- Bu yönetmelik hükümleri, MYK tarafından yürütülür.      ANA MENUYE DÖNÜŞ

 

 
Bağımsız Cumhuriyet Partisi

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL KURALLAR

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik; Bağımsız Cumhuriyet Partisi hukukuna aykırı davrananlara uygulanacak yaptırımlar ile disiplin organların görev ve yetkileri ile çalışma kurallarını düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen,

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Tüzüğü’nü;

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu;

MDK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Disiplin Kurulunu

Yönetmelik, aksi belirtilmemişse, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Disiplin Yönetmeliğini anlatır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR VE ÜYELER

Yetki

Madde 3- Parti hukukuna aykırı davranışları cezalandırma görev ve yetkisi disiplin kurullarınındır.

            Parti suçlarının yargı organlarının görev ve yetki alanına girmesi disiplin işlemi yapılmasını engellemez.

            Merkez organlarında görev alanların, TBMM üyelerinin, il başkanı ve il yönetim kurulu üyelerinin anakent ve il merkez belediye başkanlarının, il genel meclisi üyelerinin, il disiplin kurulu başkan ve üyelerinin parti suçları Merkez Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

            İlçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, ilçe ve belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri ile Bağımsız Cumhuriyet Partisi üyelerinin parti suçları il disiplin kurulunca karar bağlanır.

            TBMM üyelerinin grup disiplinine, TBMM Parti Grubu yönetmeliğine grubun bağlayıcı kararına aykırı eylemlerinden  doğan parti suçları TBMM parti grubu disiplin kurulunca

            TBMM üyelerinin Partiden kesin çıkarılmasını gerektiren suçlar MDK ve TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulunun ortak toplantısında karara bağlanır.

            İlçe ve belde örgütlerinde disiplin kurulu oluşturulmaz. Yetkili, ilgili il disiplin kurullarıdır.

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 4- Büyük Kurultayca kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilen yedi asıl, beş yedek üyeden oluşur.

            Merkez Disiplin Kurulu, kırk sekiz saat içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizili oy ile bir başkan ve bir sekreter üye seçer.

            Görev bölüşümü bir tutanağa geçirilir ve tutanağın bir örneği Genel Başkanlığa verilir.

            Merkez organlarında görev alanların , TBMM üyelerinin, il başkanı ve il yönetim kurulu üyelerinin, anakent ve il merkez belediye başkanlarının, il genel meclisi üyelerini, il disiplin kurulu başkan ve üyelerinin parti suçları Merkez Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

İl Disiplin Kurulu

Madde 5- İl Disiplin Kurulu, il kurultayınca kendi üyeleri arasında gizil oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.

            İl Disiplin Kurulu kırk sekiz saat içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizili oyla bir başkan ve sekreter üye seçer.

            Görev bölüşümü bir tutanağa geçirilir ve tutanağın bir örneği il başkanlığına verilir.

            İlçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin ve o ildeki parti örgütlerine üye parti üyelerinin parti suçları il disiplin kurulunca karara bağlanır.

TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu

Madde 6- TBMM üyelerinin grup disiplinine, TBMM Parti Grubu Yönetmeliğine grubun bağlayıcı kararlarına aykırı eylemlerinden doğan parti suçları TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri grup iç yönetmeliğiyle belirlenir.

Kurul Üyelerinde Aranacak Koşullar

Madde 7 – Disiplin Kurullarında görev alabilmek için disiplin cezası almamış ya da cezası yöntemine uygun biçimde kaldırılmış olmak gerekir.

            Eşler ile birinci ve ikinci derecedeki kan ve sıhri hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamazlar.

Kurul Üyeliği ile Bağdaşmayan Görevler

Madde 8- Bir Disiplin Kurulunda görev alan kimse, diğer disiplin kurulunda görev alamaz.

            Disiplin Kurullarında görev alanlar Kurultay ve TBMM Parti Grubu üyeliği dışında partinin hiçbir organ ve kuruluşunda görev üstlenemezler.

            Disiplin Kurulu Üyeleri ile parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz.Kurul üyeleri partiden gelir sağlayamaz  parti ile iş ilişkisine giremezler.

            İş ortakları hakkında disiplin işlemi yapamazlar.

            Disiplin kurulu üyeleri hangi nedenle ayrılmış olurlarsa olsunlar, görev dönemleri sonuna kadar parti yönetim görevlerine seçilemezler.

Kurul Üyeliklerinin Boşalması

Madde 9 – Üst üste üç olağan toplantıya katılmayan disiplin kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yerine sırası ile yedeği çağrılır. Bu çağrıyı Merkez Disiplin Kurulun için Genel Başkan, il disiplin kurulu için il başkanı yapar.

            Disiplin kurulu üye sayısı yedeklerin çağrılmasına karşın üye tam sayısının altına düşerse, ilgili yönetim organının çağrısı ile toplanacak kurultayda yeni disiplin kurulu seçilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU YÖNTEMLERİ


Disiplin Kuruluna Başvuru

Madde 10 – Her üyenin diğer üyeler ve yönetim organları üyeleri hakkında ilgili disiplin kuruluna doğrudan başvurma hakkı vardır.

Ad,  soyad, açık adres ve imza bulunmayan başvurular işleme konmaz.

            Disiplin kurullar başvuruların gereğini yapmakla, ilgili yönetim organları, disiplin kurullarına yardımcı olmak istenen bilgi ve belgeleri saklamakla yükümlüdürler.

Disiplin Kurulu’na Sevk  

Madde 11 – MYK, merkez organlarında görev alanları, il başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, anakent ve il merkez belediye başkanlarını, il disiplin kurulu başkanı ve üyelerini MDK’na sevk edebilir.

            İl başkanları; ilçe ve belde başkan ve yönetim kurulu üyelerini, ilçe ve belde belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini ve il başkanlığına bağlı örgüt birimlerinin üyelerini il disiplin kuruluna sevk edebilir.

            İlçe başkanları; ilçe ve belediye başkanlarını, ilçe belediye meclisi üyelerini, o ilçenin il genel meclisi üyelerini ve ilçeye bağlı örgütlerin üyelerini il disiplin kuruluna sevk edebilir.

            TBMM Grup Yönetim Kurulu, grup üyelerini TBMM Parti Grubu Disiplin Kuruluna sevk edebilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA KURALLARI

Kararların Dayanağı

Madde 12 – Disiplin yaptırımın uygulanabilmesi için hakkında soruşturma açılan üyenin belli bir parti suçunu işlediği konusunda her türlü duraksamayı ortadan kaldıracak somut ve kesin verilerin elde edilmesi zorunludur. Kararlar bu tür verilere dayandırılır. 

Önlem Kararı ve Görevden Alma

Madde 13 – Üyeyi geçici ya da kesin çıkarma cezası istemi ile disiplin kuruluna gönderen yönetim kurulu soruşturma sonuçlanıncaya kadar önlem olarak partideki görevinden alınma kararı verilmesi isteyebilir. Bu istem ilgili disiplin kurulu tarafından yedi gün içinde karara bağlanır.

            Bu karara karşı taraflar, üç gün içinde MDK’ya itirazda bulunabilirler. MDK’nın yedi gün içinde vereceği karar kesindir.

Savunma Hakkı

Madde 14 – Disiplin kuruluna verilen üyenin yazılı veya sözlü savunma hakkı vardır. Suç oluşturan eylem, suçlanan üyeye açıkça ve yazılı olarak tebliğ edilir.

            Savunma için süre on beş gündür.

            Seçimler sırasında yayın yoluyla ya da açık toplantılarda işlenen parti suçlarının kovuşturulmasında savunma süresi yedi gündür.

            Bu süreleri geçirenler savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

Toplantıya Çağrı

Madde 15 – Disiplin kurulları iki ayda bir kez kendiliğinden toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve zamanı kurul başkanlarınca en az beş gün önce yazılı olarak bildirilir.

            İvedi durumlarda kurul başkanı en az iki gün önce duyuru yapmak koşulu ile disiplin kuruluna olağanüstü toplantıya çağırabilir.

            Çağrıya alan disiplin kurulu üyesi varsa özrünü yirmidört saat içinde bildirmek zorundadır. Aksi taktirde toplantıya özürsüz olarak katılmamış sayılır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 16 – Disiplin kuruları üye tam sayısının salt çoğunlu ile toplanır.

            Kararlar da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

İlk İnceleme

Madde 17 – Disiplin kurulları soruşturma dosyasını ele aldığı ilk oturumda başvurunun Tüzük  ve Yönetmeliğe uygun olup olmadığını inceler. Eksiklikler varsa, başvuran üye ya da yönetim birimine eksikliklerin  tamamlanması için süre verir. Eksikliklerin tamamlanması için iki kez den fazla süre verilemez.

            İlk incelemeden sonra disiplin kuruluna verilen üyenin yazılı savunması istenir; sözlü savunma yapıp yapmayacağı ve tanık dinletip dinletmeyeceği sorulur.

            Disiplin kuralları inceleme sırasında soruşturmanın genişletilmesine ya da başka üyelerin de disiplin soruşturmasına dahil edilmesine karar verebilir.

Çalışma Biçimi

Madde 18 – Disiplin soruşturmalarıyla ilgili bütün işlemler gizlidir ve her üye buna uymakla yükümlüdür. Disiplin kurulları incelemelerini belge üzerinde, olay yerinde ya da tanık dinleyerek yapabilir.

MDK, üyelerini ya da parti denetmenlerini inceleme için görevlendirebilir.

İl Disiplin Kurulu MDK aracılığıyla parti denetmeni isteyebilir.

Yönetim Organlarının Yükümlülükleri

Madde 19 – Her yönetim organı, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak, istenen bilgi ve belgeleri süresi içinde vermekle yükümlüdür.

            Yönetim organları, disiplin kurullarında görüşmekle olan başvurular hakkında görüşme yapamaz, fikir açıklayamaz karar alamaz. Aynı kural, verilen cezalar içinde geçerlidir.

            Kesinleşen disiplin kurulu kararları MYK ve ilgili yönetim birimlerince aynen ve süresinde uygulanır.

Tutanağa Bağlama

Madde 20 – Disiplin Kurulunca yapılan ya da yaptırılan soruşturma ve incelemelerde üç örnek tutanak düzenlenir. Tutanak ilgililer tarafından imzalanır. Disipline verilenin istemesi halinde tutanağın bir örneği kendisine verilir.

Tanık Dinleme

Madde 21 – Disiplin kurulları kendiliklerinden ya da disipline verilenin istemi üzerine tanık dinlenmesine karar verebilirler.

            Tanıklık görevi parti görevi niteliğindedir.

            Tanığa çağrı, ilçe başkanlığı ya da mahalle ve köy temsilcisi aracılığıyla imzalı alındı belgesi karşılığında yapılabilir.

            Tanıklara açıklamaya başlamalarında önce olay hakkındaki bilgi ve gözlemlerini doğru söylemleri için partiye girerken verdikleri onur sözü anımsatılır.

            Disiplin kurulu üyeleri, başkan aracılığı ile veya başkanın izniyle doğrudan tanığa soru yöneltebilirler.

Tebligat

Madde 22 – Disipline verilene çağrı, Parti kütüğündeki adresine yapılır. Ayrıca üyesi olduğu ilçe başkanlığı binasında tutanakla asılan ve indirilen çağrı, bir hafta süreyle asılı tutulur.

            Çağrı ve duyuru işlemleri illerde il başkanlığı, merkezde Genel Sekreterlik aracılığı ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SUÇLAR VE CEZALAR

Suç

Madde 23 – Tüzük’te bu yönetmelikte ve öteki yönetmeliklerde yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur. 

Uyarma

Madde 24 – Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmelidir.
Uyarmayı gerektiren eylemler şunlardır:

a)    Partilerle kişisel sürtüşmeye girmek ya da girilmesine neden olmak,
b)    Söylentilerin yayılmasına katkıda bulunmak,
c)     Gerçeğe aykırı olarak Parti’de kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak,
d)    Zorunlu olmadığı, yarar sağlamayacağını bilerek parti için yazışmalarda aşama sırasına uymamak,
e)    Verilen görevleri savsaklamak, geciktirmek, yapmaktan kaçınmak. 

Kınama

Madde 25 – Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir.

Kınamayı gerektiren eylemler şunlardır.
a) Parti içinde ayrımcılık yapmak,

b)    Parti içi ilişkilerde kişisel çıkar gözetmek,
c)     Gizli karar alınarak yapılmış toplantılarda konuşulanları, belgeleri, kararları açıklamak.
d)    Parti adaylarının seçimi yitirmeleri için çalışmak,
e)    Partiye güven bağlılık ve sempatiyi azaltıcı söz, davranış ve etkinliklerde bulunmak,
f)     Uyarılara karşın ödentileri düzenli ödememek,

Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile seçimle gelinen görevlere aday olamazlar. Seçilmiş olanların görevi düşer.

Geçici Çıkarma

Madde 26 – Geçici çıkarma; Parti ya da TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin üç aydan on iki aya kadar kesilmesidir.

Geçici çıkarmayı gerektiren eylemler şunlardır

a)    Üyelere sözlü saldırıda bulunarak ya da başka biçimde Partinin çalışma düzenini bozmak,
b)    Parti üyelerini suçsuz yere suçlamak, onların onların kesin çıkarma dışında ceza almalarına yol açmak,
c)     Seçim ve sandık kurullarındaki görevlere gitmemek,
d)    Seçimlerin iptaline neden olacak eylemlerde bulunmak,
Geçici çıkarma cezası alanlar, cezaları süresince parti üyelerine tanınan hakları kullanamaz; ancak üyelikle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.

Kesin Çıkarma

Madde 27 – Kesin çıkarma, Parti ya da TBMM Parti Grubu üyeliği ile ilişiğin sürekli kesilmesidir.
Kesin çıkarmayı gerektiren eylemler şunlardır.

a)    Programda yer alan temel görüşlere ve Tüzüğün ana kurallarına, Büyük Kurultay ve yetkili organların bunlara uyumlu kararına açıkça aykırı davranışlarda bulunmak,
b)    Üyeye yazımında ve parti içinde seçimlerde hile yapmak,
c)     Parti adaylarına karşı, başka parti ve adaylardan yana çalışmak,
d)    Parti içi seçimler ve aday belirlemelerde seçmenleri çıkar karşılığı etkileme girişiminde bulunmak,
e)    Partiyle ilgili yer ve etkinliklerde şiddete başvurmak,
f)     Büyük Kurultay,kurultay, grup ve meclis işlemlerinin, seçimlerinin ve çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını başarılı sonuçlar vermesini engellemek, çıkmasına girmesine yol açmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak.
g)    Parti üyelerine belirli bir amaçla asılsız suçlamalar yönelterek onların kesin çıkarma cezası almalarına neden olmak. 

Yönetmelikte Belirtilmeyen Suç ve Cezalar

Madde 28 – Yukarda sayılmamış olsa da Parti hukukuna aykırı olan eylemlerden sorumlu olduğu saptanan üyeler, eylemlerinin ağırlık derecesine uygun disiplin cezaları ile cezalandırılırlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

KARARLAR

Karar

Madde 29 – İl disiplin kurulları , dosyanın tamamlanmasından itibaren bir ay içinde dosyayı karara bağlarlar. Bu sürenin aşılması durumunda şikayet reddedilmiş sayılır. Şikayet eden il disiplin kurulunun bu işlemine karşı on beş gün içinde MDK’ya itiraz edebilir

MDK. Dosyanın tamamlanmasından itibaren bir ay içinde dosyayı karara bağlar.

Kararlarda olayın niteliği ve kararın gerekçesi açıkça belirtilir. Üyeler her karar için olumlu ya da olumsuz oy kullanmak zorundadır: çekimser oy kullanılamaz.

            Karşı oy kullanan üye, aykırılık nedenini gerekçeli olarak kararın altına yazar. Karar görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanır.

Kararın Bildirilmesi ve Uygulanması

Madde 30 – Disiplin kurulunca verilen kararlar, gerekçeleriyle birlikte otuz gün içinde ilgiyle ve yetkili yönetim birimlerine tebliğ edilir.

Kararın Yürürlüğe Girmesi

Madde 31 – Disiplin kurulu kararları ilgiliye tebliğ edildiğinde yürürlüğe girer.

Tüm disiplin cezaları Parti kütüğüne işlenir.

Soruşturmada Süre Aşımı

Madde 32 – Suç işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak;
a)    Partiden ya da gruptan çıkarılmayı gerektiren suçlarda altı,
b)    Öteki suçlarda iki ayın geçmesiyle disiplin soruşturması açma yetkisi düşer. 

Ceza vermede Süre Aşımı

Madde 33 – Suçun işlendiği günden başlayarak iki yılın geçmesiyle ceza verme yetkisi düşer.

Karara İtiraz 

Madde 34 – MDK ve TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu kararları kesindir. İl disiplin kurulunun verdiği karara, tebliğ izleyen onbeş gün içinde MDK’ya itiraz edilebilir.

Siyasi Partiler Kanunu’na Göre İtiraz

Madde 35 – Hakkında geçici veya kesin çıkarma cezası verilen üye bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevk eden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararın kanuna. Parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla Parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı otuz gün içinde nihai kararı veren organın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir.Mahkeme  bu itirazı diğer işlerden önce ve en geç otuz gün içinde basit mahkeme usulüne göre inceleyerek karara bağlar. Bu karar kesindir.

            Disiplin kurulunca cezalandırılan parti üyelerinden yasa ve hukuk kuralları ile kendisine tanınan hakların kullanarak aldığı cezanın geçersiz sayılmasını gerektirecek yargı kararı alanlar hakkında uygulanan disiplin yaptırımı tüm sonuçları ile ortadan kalkar. Bu yaptırımın uygulanmasını gerektiren hiçbir bilgi , belge ya da kanıt, ilgili üye hakkında yapılacak başka bir disiplin işlemi sırasında kullanılamaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

Cezaların Artırılması

Madde 36 – Disiplin cezası verilmesine neden olan eylemler beş yıl içinde yenilenirse bir derece ağır ceza uygulanır. 

Ayrılma Durumunda Soruşturma

Madde 37 – Disiplin kuruluna gönderilmesine yetkili kurulca karar verilmesinden sonra, üyenin partiden ayrılması halinde inceleme durdurulur.

            Dosya, o üyenin partiye yeniden girme isteğinin incelenmesinde gözönüne alınmak üzere saklanır. Durum Parti Kütüğüne işlenir.

Disiplin Cezalarının Kaldırılması

Madde 38 – Kesinleşen cezaları kaldırma yetkisi PM’nindir. PM bu kararı, Genel Başkan’ın MYK’nın ya da MDK’nın önerisi üzerine alır.

Geçici Madde 1 - İl başkanlıkları ilk olağan kurultaylarını yapana kadar il disiplin kurulu oluşturulamaz ve tüm şikayetler MDK tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 39 – Bu yönetmelik Parti meclisinin 13 Ekim 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 40 – Bu yönetmeliği Merkez Disiplin Kurulu yürütür.                      ANA MENUYE DÖNÜŞ

 


Bağımsız Cumhuriyet Partisi

ADAY BELİRLEME YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, TBMM ve yerel yönetim seçimlerinde aday adayı olacakların taşıması gereken koşulları ve aday belirleme yöntemlerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikteki;

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Tüzüğü’nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisini,

MYK,  Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse “Aday Belirleme Yönetmeliği”ni anlatır.

Aday Adayı Olma Hakkı

Madde 3- Yasal yeterliliğe sahip her parti üyesi genel ve yerel seçimlerde Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nden aday adayı olma hakkına sahiptir.

Aday Belirleme Yöntemi

Madde 4 – Partide her adayın yargı denetiminde bütün üyelerin katıldığı önseçimle belirlenmesi esas olmakla birlikte, önseçim yapılmayan durumlarda aşağıdaki yöntemler uygulanır:

a) Parti organlarının yönetim, gözetim ve denetiminde, gizli oy açık sayım yöntemiyle yapılan aday yoklaması biçiminde aday belirleme,

b) Yerel örgüt organlarının görüşü alınarak Parti Meclisi’nce merkez yoklaması ile aday belirleme,

c) TBMM üye tamsayısının yüzde beşini aşmamak üzere, ili, seçim çevresi, aday listesindeki sırası, önseçim veya aday yoklama tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilerek Parti Meclisi kararı ile merkez (kontenjan) adayı belirleme.

Bu yöntemlerden hangilerinin nerelerde uygulanacağına PM karar verir.

Aday Adaylığı Ön Koşulları

Madde 5 - İl, ilçe ve belde başkan ve yönetim kurulu üyeleri yasaların öngördüğü sürede görevlerinden ayrılırlar.

Aday adayları, Genel Merkez hesabına MYK’nın o seçim için belirleyeceği “aday adaylığı başvuru ödentisi”ni yatırırlar.

Adaylar birden fazla seçim yöntemiyle aday adayı olamazlar.

Adaylar, eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını da kapsayan mal bildirimlerini Genel Merkeze verirler.

Başvuru Yöntemi

Madde 6 - TBMM üyeliğine aday olmak isteyenler iki adet “Milletvekili Aday Adaylığı Başvuru Belgesi”, yerel yönetim organlarına aday olmak isteyenler iki adet “Yerel Seçimler Aday Adaylığı Başvuru Belgesi” doldururlar. Başvuruda bulunanlara “Alındı Belgesi” verilir.

Başvuruların nereye ve ne zaman yapılacağı genel ya da yerel seçim kararının alınmasından sonra PM tarafından belirlenir. Başvuruların yalnız Genel Merkez’e yapılmasına karar verilebileceği gibi, örgüte başvuru hakkı da tanınabilir, iki yöntem birlikte uygulanabilir ya da farklı organ adayları için farklı yöntemler öngörülebilir.

Örgüte başvuru yapılması durumunda örgüt başkanlıkları verilen süre içinde başvuruları üst yönetim birimine ve Genel Sekreterliğe iletirler. Başvuruların ya da başvuruların bazılarının herhangi bir nedenle verilen süre içinde iletilmemesi disiplin suçudur.

Başvuru Belgeleri

Madde 7- Aday adaylığı başvuru belgesine;

a) Aday hakkında yeterli bilgi verecek fotoğraflı kısa özgeçmiş,

b) Aday adayı olduğu organa seçilmesine yasal engel olmadığına ilişkin imzalı bildirim,

c) Eğitim durumunu gösteren belgenin aslı ya da fotokopisi,

ç) Adli sicil belgesi,

d) Aday adaylığı başvuru ödentisinin yatırıldığını gösteren makbuz,

e) Seçildiği taktirde bir aylık ödenek ve yolluğunu Parti’ye özel ödenti olarak ödeme taahhütnamesi,

f) Nüfus kağıdı örneği,

g) İstendiği kadar fotoğraf ile Genel Sekreterliğin gerekli gördüğü diğer belgeler eklenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖNSEÇİM 

Önseçim Çevresi

Madde 8 - Milletvekili önseçiminde Milletvekili Seçimi Kanunu’ndaki seçim çevreleri esas alınır.

Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için önseçim çevresi, o belde seçim çevresidir.

Sınırları içinde birden çok ilçe bulunan büyükşehir belediyelerinde önseçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlarıdır.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri seçiminde her ilçe bir önseçim çevresidir.

Önseçim Kuralları

Madde 9 – Önseçimlerde Kurultay Yönetmeliği’ndeki kurallar uygulanır. 

Önseçim Seçmen Listeleri

Madde 10 - Önseçim seçmenlerinin listesi önseçim tarihinden otuz gün önce ilçe yönetim kurullarınca ilçe seçim kuruluna verilir. Listeler önseçimden yirmibeş gün önce ilçe başkanlığı ve ilçe seçim kurulu binasına asılır.

Üyeler, listelerin asıldığı tarihten başlayarak onbeş gün içinde yazı ile ilçe seçim kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar ilçe seçim kurulunca incelenir ve iki gün içinde karara bağlanır. İlçe Seçim Kurulu’nun kararı kesindir.

Aday Adaylarının Bildirilmesi

Madde 11 – Aday adaylarının başvuruları seçim çevrelerine göre MYK’ca incelenir ve PM’nin kararına sunulur. Başvurusu reddedilenlere gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur.

Aday adaylarının listesi önseçim gününden en az yirmi gün önce saat 17:00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na ve ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilir.  

Önseçim Propagandası

Madde 12 – Aday adayları önseçim propagandasında yasal sınırlara uymakla yükümlüdürler.

Aday adayları, öteki aday adaylarını kötüleyici beyanlarda bulunamaz, önseçimde oy kullanacak üyelere veya yakınlarına maddi çıkar sağlama amacı güdemez, meşru ve hukuka uygun olmayan vaadlerde bulunamazlar.

Aday adayları, parti Programı, kurultay ve yetkili merkez organlarının kararları ile seçim bildirgesi dışında  ulusal, yöresel ya da kişisel ölçüde vaadlerde bulunamazlar ve Türkçe’den başka dil ve yazı kullanamazlar.

Önseçim Oy Pusulası

Madde 13 - Önseçim çarşaf liste yöntemiyle yapılır. Ad çekme yoluyla belirlenen harften başlayarak aday adayları sıralanır ve yeter sayıda çoğaltılan listeler ilçe seçim kuruluna verilir.

Kurulca mühürlenen pusulalar üzerinde önseçim seçmeni, aday adaylarının isimlerinin karşısındaki kutu içerisine çarpı işareti koyarak seçimini yapar. İşaretleme, seçilecek aday sayısından çok, yarısından az olamaz. Buna uygun olmayan oy pusulaları geçersizdir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONTENJAN ADAYLIĞI

TBMM Seçimlerinde Kontenjan Adaylığı

Madde 14 - TBMM seçimlerinde kontenjan adayı gösterilecek ili, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, önseçim veya aday yoklama tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kurulu’na bildirir. Kontenjan adayları PM tarafından kararlaştırılır. 

Belediye Meclisi Seçimlerde Kontenjan Adaylığı

Madde 15 - Belediye meclisi üye sayısı dokuz ve onbir olan beldelerde bir, onbeş olan beldelerde iki, yirmibeş ve otuzbir olan beldelerde üç, otuzyedi olan beldelerde dört, kırkbeş olan beldelerde beş, ellibeş olan beldelerde altı adet kontenjan adayı gösterilir.

Kontenjan adayı adayların sıralamasına dahil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır.

Adayların Bildirilmesi

Madde 16 - Genel Sekreterlik, Yüksek Seçim Kurulu’nca gönderilen önseçimle belirlenmiş parti aday listelerine kontenjan adaylarını ve merkez adaylarını katarak seçim çevrelerine göre düzenlenecek parti aday cetvellerini YSK’ya alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç 10 gün sonraki gün, saat 17:00’ye kadar verir.

İlçe yönetim kurulları, yerel yönetim aday listelerini, önseçim gününden en geç 10 gün sonraki gün  saat 17:00’ye kadar,  alındı belgesi karşılığında o yer seçim kuruluna verir.

Büyükşehir belediye başkanlığı için partinin il başkanlığı, belediye başkanı adayını önseçimden 10 gün sonraki gün, saat 17:00’ye kadar, alındı belgesi karşılığında İl Seçim Kurulu’na verir.  

Eksiklerin Tamamlanması

Madde 17 – Kesinleşen aday listesinde herhangi bir nedenle eksilme olursa ve listedeki sıraya göre kaydırma sonunda boşluklar doldurulamazsa, eksikler yasal süresi içinde PM tarafından tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 18 - Bu yönetmelik, PM’nin 14 Haziran 2003 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

Yürütme

MADDE 19 - Bu yönetmeliği MYK yürütür.                   ANA MENUYE DÖNÜŞ
 

 


Bağımsız Cumhuriyet Partisi

Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL KURALLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, belediye ve il genel meclisi gruplarının oluşumu,  yönetimi, çalışma kural ve  yöntemlerini belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 - Bu yönetmelikteki;

Tüzük, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Tüzüğü’nü,

PM, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Parti Meclisi’ni,

MYK, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Merkez Yönetim Kurulunu,

Yönetmelik, tersi belirtilmemişse “Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği”ni anlatır.

İlkeler

Madde 3 - Bağımsız Cumhuriyet Partili belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri “BCP Belediye Meclisi Grubu”nu, Bağımsız Cumhuriyet Partili İl Genel Meclisi üyeleri “BCP İl Genel Meclisi Grubu”nu oluştururlar.

Parti grupları çalışmalarını, Parti’nin Programı, Tüzüğü, seçim bildirgesi, Büyük Kurultay ve kendi kurultay kararları ile PM ve MYK tarafından saptanan politikalar doğrultusunda yürütmekle yükümlüdürler.

Bu amaçla, Parti kuralları çerçevesinde çalışarak karar alır, yürütür ve öteki üyeleri denetlerler.

Grup üyeleri, çalışmalarında bu yönetmelikle gösterilen haklara sahip ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Belediye başkanlarının yürütmeyle ilgili yasal görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz.

Doğal Üyelik

Madde 4 - Partinin örgüt başkanı ilgili belediye meclisi grubunun, il başkanı il genel meclisi grubunun, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde il başkanları büyükşehir belediye meclisi grubunun oy hakkına sahip doğal üyesidir.

Grup Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 - Grup içi çalışmalarda her grup üyesinin görüş ve önerilerini açıklama ve oy kullanma hakkı vardır.

Grubun tüm görevleri, Parti Tüzüğü ve bu yönetmelik kuralları içinde her grup üyesine açıktır.

Grup üyeleri, meclis çalışmalarında parti grubuna bağlı olmanın sorumluluğunu öncelikle gözönünde tutarlar.

Her grup üyesi, meclis genel kurulunda, encümende ve komisyonda, grup genel kurulunun bağlayıcı kararları doğrultusunda oy kullanmak ya da alınan karar uyarınca  kullanmamak zorundadır.

Bağlayıcı karar bulunmayan konularda grup üyeleri, üyesi bulundukları meclis genel kurulunda kişisel görüşlerini açıklamada ve oylarını kullanmada özgürdürler.

Grup başkanı, üyesi olduğu grubun doğal sözcüsüdür.
 

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR

Grup Organları

Madde 6 - Grup organları; Grup Başkanlığı, Grup Başkanvekilliği ve Grup Yönetim Kurulu’ndan oluşur. 

Grup Başkanlığı

Madde 7 - İl başkanı, il genel meclisi, büyükşehir veya il belediye meclisi parti grubunun,

İlçe başkanı, ilçe çevresindeki belediye meclisi parti gruplarının, oy hakkına sahip başkanıdır.

Grup başkanı, parti örgütü ile grubun eşgüdüm ve uyum içinde çalışmasını sağlar.

Grup başkanı üyesi olduğu mecliste grubun sözcüsüdür. Meclis üyesi olmaması ya da bulunmaması durumunda sözcülüğü grup başkanvekili yapar. Başkan, ivedi durumlarda belli konular için sözcü seçebilir.

Grupta, gündem dışı konuşmalar ve yazılı öneriler, grup başkanının izni ile yapılabilir. İzin verilmemesi halinde, üye, konunun grup genel kurulunda görüşülmesini isteyebilir. Genel kurulun kararı kesindir.

Grup Başkanvekilliği

Madde 8 - İl genel meclisi ve belediye meclisi grubu her toplantı yılı başında seçilmiş üyeler arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir grup başkanvekili seçer.

Başkanvekili, başkanın olmadığı durumlarda meclis içinde ve dışında grubu temsil eder.

Grup başkanvekili, grup ve meclis çalışmalarının yürütülmesinde grup başkanının yardımcısı ve vekilidir. 

Çalışma Planı

Madde 9 - İl genel meclisi için grup başkanı, her toplantı yılı başında, ilçe başkanlıklarından ilçe meclislerinin görev alanına giren gereksinimlerinin yazılı olarak gönderilmesini ister.

İlçe başkanlıkları görüşleri partililere, muhtarlara, kamu görevlilerine ve il genel meclisi üyelerine danışıp ilçe yönetim kurulunda karara bağlayarak gönderirler.

İl yönetim kurulu gereksinim listelerini ilçe ilçe inceler, kendi görüşlerini de ekleyerek Grup Başkanlığı’na gönderir.

Aynı zamanda grup başkanı olan il başkanı, bu çalışmaları toplantı yılı başındaki ilk grup toplantısına yetişecek biçimde düzenler.

Grup genel kurulunda il başkanlığının görüşleri gözönünde tutularak istek ve gereksinimler karara bağlanır. Bu kararlar tüm grup üyelerini bağlar.

Belediye meclisleri için örgüt birimleri, her toplantı yılı başında görüş ve isteklerini yazılı olarak grup başkanlığına gönderir. Grup başkanlığı, bu görüşü grup yönetim kuruluna ve partili belediye başkanlarına iletilir.

Grup yönetim kurulu partili belediye başkanı ile birlikte gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra, görüşünü saptayarak grup genel kuruluna sunar.

Grup genel kurulunun ilk toplantısı il genel meclisi ve belediye meclisinin toplantıya çağırıldığı günden en az iki gün önce yapılır. Toplantı çağrısı, ilgili il ya da ilçe başkanınca yazılı olarak yapılır.

Grup Yönetim Kurulu

Madde 10 - İl genel meclisi ve belediye meclisi grubu, her toplantı yılı başında seçimle gelen üyeler arasından grup yönetim kurulunu seçer.

Yönetim kurulu en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Grup yönetim kurulunun üye sayısı seçimden önce grup genel kurulu taraffından işaret oyuyla karalaştırır.

Seçilmek için ilk turda seçime katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir. Sonraki turda en çok oy alanlar sırasıyla seçilmiş sayılırlar.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından yazım işleri ile görevli bir yazman, mali işlerle görevli bir sayman ve gerekli  görüyorsa basın işleriyle görevli bir basın sözcüsü seçer.

Meclis çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi ve meclis çalışmalarında uyum ve disiplin sağlanması yönetim kurulunun görevidir. Grup toplantılarının gündemini düzenler.

Grupça uygun görülen konularda grup üyelerine, önerge, öneri ve rapor hazırlatır. Tek tek ya da  komisyon kurarak inceleme ve araştırma görevi verebilir.

Meclis çalışmalarında parti ve yöre yararına gördüğü kararları alır.

Meclis komisyonlarına grup adına aday gösterir ve komisyon başkanı, başkanvekili ve sözcü ve katiplerinin bölüşülmesi konusunda gerekiyorsa, öteki siyasal parti grupları ve bağımsız üyelerle anlaşma yapar.

Meclis komisyonlarında görevli grup üyelerinden oluşan grup içi komisyonlar kurar ve çalışmalarını düzenler.

Meclis gündemine alınmış konularda grup sözcülerini belirler ve onların görevlerini yapmasına yardımcı olur.

Grup üyelerince yönetim kuruluna yöneltilen sözlü ve yazılı soruları genel kurulda yanıtlar.

Grubun bütçesini ve kesin hesabını düzenleyip Genel Kurulun onayına sunar ve bütçeyi uygular.

Parti Tüzüğünde ve bu iç yönetmelikte gösterilen öteki görev ve yetkileri kullanır.

Grup üyelerinin, grup kararlarına uygun hareket etmesini, meclis toplantılarına, encümenlere ve komisyonlara devam etmesini sağlayacak önlemleri alır. 

Meclis Başkanlık Divanı Üye Adayı Seçimi

Madde 11 - İl genel meclisi grubu, her toplantı yılı başında meclis başkanvekili ve yazmanlıkları için aday seçer. Başkanvekili ve yazman adayı seçilmek için ilk turda grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir. İlk turda sonuç alınmamışsa sonraki turlarda en çok oy alanlar sırasıyla seçilmiş sayılırlar.

Belediye meclis grubu, her toplantı yılı başında iki belediye meclis başkanvekili, bir belediye başkanvekili ve yazman üye adaylarını seçer.

Seçimlerde; ilk turda grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir. Sonraki turlarda en çok oy alanlar sırasıyla seçilmiş sayılırlar.

İl genel meclisi ve belediye meclisi grubu önce, hangi görevler için aday göstereceğine karar verir.

Encümen Üye Adaylığı Seçimi

Madde 12 - İl genel meclisi daimi encümen üyeliği aday seçimiyle, belediye encümen aday seçimleri seçimlerden önce grup genel kurullarında yapılır.

Encümen üyeliği adaylığına seçilmek için ilk turda grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir. Sonraki turda en çok oy alanlar sırasıyla seçilmiş sayılırlar. Asıl üyelerden sonra en çok oy alanlar sırasıyla yedek üyeliğe aday seçilmiş sayılırlar.

Seçimlerde Ortak Kurallar

Madde 13 - Grup genel kurullarında yapılacak tüm seçimlerde aşağıdaki kurallara uyma zorunludur.

a) Bütün seçimlerde gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkesi uygulanır. Eşit oy alanlar arasında ad çekilir.

b) Seçimler için iki toplantıdan en az 3 gün önce duyuru yapılır.

c) Seçim işlemleri başlamadan oturumu yöneten başkan, yapılacak seçimi, seçilecek üye sayısını, adayları, seçimlerde uygulanacak ilke ve yöntemleri açıklar.

ç) Seçimlerin düzen içinde ve yönetmeliklere uygun biçimde yapılmasından, sonuçlanmasından ve tutanağa basılmasından oturumu yöneten Grup Başkanlık Divanı sorumludur.

d) Oy pusulalarında ve zarflarında Grup Başkanlığı mührü bulunması gereklidir. Mühür taşımayan oy pusulası ve zarfları geçersizdir.

e) Tüm seçimlerde saptanacak sayıda ad çekme yoluyla oluşturulacak ayrım ve sayım kurulu görev yapar. Bu kurulda adaylar görev alamazlar.

f) Oy pusulalarına seçilecek üye sayısı kadar ad yazılır. Bu sayıdan çok yazılan adlar oy almamış sayılır. Seçilecek üye sayısından az ad yazılı oy pusulaları geçersizdir. Aday olmayanların yazılmasıyla, seçilecek sayı tamamlanmış olmaz, oy pusulaları da geçerli sayılmaz.

g) Adaylar önceden ve her tur başında saptanır.

ğ) Üyeler istekleri dışında üye gösterilemezler.

h) Aday olmayanlar seçilemezler.

ı) Seçilmek için seçime katılan üye sayısının, grup üye tam sayısı salt çoğunluğunun altına düşmemesi gereklidir. Çoğunluk olmadan yapılan seçimler geçersizdir.Bu durumda seçimler yenilenir.

i) Grup genel kurullarında organların kuruluşuyla ilgili tüm seçimlerde sonuç alınıncaya dek turlara devam etmek üzere toplantı sürdürülür.

j) Seçimlerle ilgili itirazları seçimin yapıldığı oturumu yöneten Başkanlık Divanı karara bağlar. Bu karara itiraz halinde konu Genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurulun kararı kesindir.

k) Boşalma halinde seçimler bu kurallara uyularak yapılır. Seçilenler, yerlerine seçildiklerinin sürelerini doldururlar.

Grup Genel Kurulu Olağan Toplantısı

Madde 14 - Olağan toplantı, il genel meclisi ya da belediye meclisleri toplanmışken, yönetmelik ya da karar gereği olarak veya yetkililerin çağrısı üzerine yapılan grup genel kurulu toplantıdır.

Grup Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı

Madde 15 - Olağanüstü toplantı, meclis toplanmamışken, grup başkanının istemi veya üyelerinin üçte birinin başkana başvurusu halinde, belli konuları görüşmek üzere yapılan toplantıdır.

Olağanüstü toplantı çağrıları en az üç gün önce ilânla ya da yazıyla üyelere duyurulur.

Grup Genel Kurulu Başkanlık Kurulu

Madde 16 - İl genel ve belediye meclisleri grup genel kurulu toplantılarına grup başkanı, bulunmadığında ya da görevlendirildiğinde grup başkanvekili başkanlık eder.

İlk genel kurul toplantısında en genç iki meclis üyesi, sonraki toplantılarda iki yönetim kurulu üyesi, başkanlık kurulunda üye olarak görev alır.

Genel Kurulda Gündem

Madde 17 - Görüşmeler, grup başkanlığınca önceden hazırlanarak en az iki gün önce üyelere dağıtılan gündem üzerinde yapılır. İvedi durumlarda ve ilgili meclislerin belli bir bileşiminde oturumlar arasında veya sırasında yapılan grup genel kurulu toplantılarında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, gündem, her durumda toplantının başında grup üyelerine bildirilir.

Bir konunun gündeme alınmasını isteyen grup üyesi bir önergeyle yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önergeyi uygun bulursa, ilk toplantının gündemine alır. Uygun bulmaz ve önerge sahibi itiraz ederse, ilk birleşimde önerge okunarak veya sahibi tarafından genel kurula sunulur. Önerge üzerinde görüşme açılmaz, gündeme alınıp alınmamasını işaret oyuyla kararlaştırır. Genel kurulun önergenin gündeme alınmasına karar vermesi halinde, önerge bir sonraki birleşimin gündemine alınır. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 18 -  Grup genel kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Tüzük ve yönetmelikte başkaca hüküm yoksa kararlar çoğunlukla verilir.

Yerel meclislerin genel kurullarının oturumları arasında ve sırasında yapılmasında zorunluluk olan grup genel kurulu toplantısı, katılan üyelerle açılabilir. Bu durumda, toplantı yeter sayısının bulunmadığı gerekçesiyle ancak katılan üyelerin salt çoğunluğunun kararı veya başkanlığın toplantıya katılan üye sayısını yeterli görmemesi durumunda birleşim ertelenebilir. 

Gündem Dışı Konuşma

Madde 19 - Gündem dışı konuşma, genel kurul birleşimi açıldıktan sonra, gündeme geçilmeden yapılır.

Birleşim açılmadan, grup başkanına, yoksa başkanvekiline yazılı başvurarak söz istenir. Konuşmalar söz isteme sırasına göre yapılır.

Gündem dışı konuşma, ivedi ve grupta açıklanmasında yarar umulan konularda yapılır. İsteğin bu kurallara uygun olup olmadığını oturumu yönetecek grup başkanı ya da başkanvekili saptar. Söz verilmemesi itiraz konusu olursa, başkanlık gündem dışı konuşma istemini oya sunar.

Bir birleşimde ancak üç üye beşer dakikayı geçmemek üzere konuşma yapabilir.

Grup genel kurul toplantısına PM üyeleri, partili bakanlar, o ilin milletvekilleri de katılabilirler, söz alabilirler. İstemleri sıra veya süreyle sınırlanamaz, ancak oy kullanamazlar.

Yöntemle İlgili Söz İsteme 

Madde 20 - Görüşme öncesinde ya da sırasında;

a) Gündemdeki bir konunun görüşülmesine yer olmadığı,

b) Gündem dışına çıkıldığı,

c) Yönetmelik kurallarına uyulmadığı,

ç) Gündemdeki bir maddenin öncelikle görüşülmemesi ya da geri bırakılması veya daha sonra görüşülmesi gerektiği,

savları ileri sürüldüğünde birleşimi yöneten başkan, istemin görüşme konularından önce karara bağlanması için görüşme açabilir. lehte ve aleyhte olmak üzere birer üyeye en çok beşer dakika söz verebilir. Görüşme sonunda oya başvurmak gerekiyorsa, oylama işaretle yapılır.

Söz Alma, Öncelik

Madde 21 - Söz istemi, birleşimi yöneten başkana görüşmeler öncesinde ve sırasında yapılabilir. Söz alanlar, istem sırasına göre konuşurlar.

İl genel meclisi grup yönetim kurulunca görevlendirilen üyeler, belediye meclisi grup toplantılarına, belediye meclisi grup yönetim kurulunca görevlendirilenler de, il genel meclisi toplantılarına katılırlar, söz alabilirler, ancak oy kullanamazlar. Grup genel kurulu toplantılarına, PM üyeleri, partili bakanlar, o ilin partili milletvekilleri de katılabilirler. Söz istekleri sırayla ve süreyle sınırlanamaz, ancak oy kullanamazlar.

Görüşmelerde bir komisyon görevli ise ya da önerge verilmişse bu durumlarda komisyonun Başkan veya sözcüsüne ve önerge veren üyeye öncelikle söz verilir. Grup genel kurullunda, grup üyelerince yapılan konuşmaların süresi başkaca karar alınmamışsa onbeş dakika ile sınırlıdır. Ancak genel kurulca, görüşme konusunun önemi nedeniyle süre sınırlaması kaldırılabilir. Bu karar, görüşmelerin başlamasından önce alınır.

Yeterlilik ve Sonsöz

Madde 22 - Genel kurulda görüşülen konular üzerinde en az iki üye konuşmadan yeterlilik önergesi verilemez, verilmiş önergeler işleme konulmaz. Öncelikle söz hakkı olanlar bu sayının dışındadır. Yeterlik önergesi üzerinde beşer dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte ancak birer üyeye söz verilir.

Yeterliliğin kabul edilmesiyle görüşmeler sona erer. Yeterlilik önergesi reddedilirse, ikinci bir önerge ancak iki üye konuştuktan sonra işleme konulur. Öncelikle söz hakkı olanlar konuştuktan sonra, son söz isteminde bulunan üyeye söz hakkı doğar. Yeterlilik önergesinin kabulü son söz hakkını ortadan kaldırmaz.

Oylama Biçimi

Madde  23 - Grup genel kurulunda kararlar işaret oyuyla alınır. Ancak toplantıya katılan grup üye sayısının üçte biri yazılı oy isteminde bulunabilir.

Açık oy, grup üyelerinin ad okumak yoluyla oylarını açıklamalarıdır.

Gizli oylama, grup üyelerinin üçte birinin yazılı istemi ve genel kurulun kararı ile yapılır.

Gizli oylama, grup üyelerine verilen ve üzerinde grup mührü ya da Başkanın imzası bulunan oy pusulası üzerine kapalı oy verme yerinde kabul-red-çekinser yazıları yazılarak zarfa konulup oy sandığı içine atılması biçiminde yapılır.

Grup Görüşmelerinin Düzeni

Madde 24 - Genel kurulda söz kesmek, çalışma düzenini bozmak ve kişilerle uğraşmak yasaktır. Bu kurala uymayan üyeye başkanlık uyarıda bulunur. Bir birleşimde iki kez uyarı alan grup üyesinin, o birleşimin sonuna dek söz almaktan yasaklanmasına başkanlığın önerisi üzerine genel kurul görüşmesiz işaret oyuyla karar verir.

Uyarı alan genel kurul üyesi açıklamada bulunmak isterse, oylamadan önce kendisine söz hakkı verilir.

Söz söylemekten yasaklanan üye, bunu gerektiren hareketlerden vazgeçmez, gürültüye neden olur ya da üyelerden bir ya da birkaçını tahkir veya tehdit ederse Başkanlığın önerisi üzerine görüşmesiz olarak işaret oyuyla alınacak kararla birleşimi terk etmeye çağrılır. Oylamaya geçilmeden önce grup adına bir başka üyesine bu konuda söz verilir.

Kararların Tutanağa Bağlanması

Madde 25 - Grup genel kurulu veya yönetim kurulunda alınan kararlar, oturumu yöneten başkan ve görevli yönetim kurulu üyelerince tutanağa geçilir. Tutanaklar sıra numarasıyla dosyalanır.

Gizlilik ve yayın için bu yönetmeliğin öngördüğü kurallar bu tutanaklar için de geçerlidir.

Gizlilik

Madde 26 - Grupların genel kurulları ve yönetim kurulundaki görüşmeler gizlidir.

Ancak, grup genel kurulu toplantıları, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile basına açık yapılabilir.

Gizli toplantıların tutanakları, aksine karar verilmedikçe yayımlanamaz.

Bu tutanaklar partili TBMM üyeleri, PM üyeleri, partili bakanlar, MYK üyeleri ve disiplin kurullarının görevlendirilen üyelerince okunabilir.

Katılma Zorunluluğu

Madde 27 - Haklı özür dışında grup genel kurulu toplantılarına katılmak zorunludur. Haklı özür önceden ya da sonraki ilk toplantıda açıklanır.

Toplantıya özürsüz katılmayanlara durumları yazı ile bildirilir. Bu işlemden sonra üyelerin adları, disiplin işlemi yapılmak üzere grup başkanlığınca parti il başkanlıklarına onbeş gün içinde yazıyla bildirilir. Bu işlem savsaklanamaz.

Görüşülemeyecek İşler

Madde 28 - Grupta, disiplin kuruluna gönderme işlemleri ile disiplin kurulu kararları üzerinde görüşme yapılamaz, karar alınamaz.

Genel Görüşme

Madde 29 - Grup üyeleri, herhangi bir konu üzerinde grupta genel görüşme açılmasını isteyebilirler. Bu istem, en az beş üyenin grup başkanlığına başvurusu ile yapılır.

Grup yönetim kurulu, gündeme alınmasına karar verdiği konuları genel kurula sunar. Karar bir sonraki birleşimde görüşülür. İstem kabul edilmezse durum, ilgililerine yazı ile bildirilir. İstemde bulunan bu karara itiraz edebilir. Bu durumda, konu, istemde bulunanlardan birinin açıklamasından ve görevli bir üyenin yanıtlamasından sonra oylanır. Genel kurulun kararı ile konu gündeme alınırsa bir sonraki toplantıda görüşülür.

Genel görüşme,  yönetmelikteki görüşme kurallarına uyularak yapılır.

Soru

Madde 30 - Grup üyeleri, grup çalışmalarıyla ilgili olarak grup yönetiminden yazılı veya sözlü soru sorabilirler. Yazılı sorulara on gün içinde yanıt verilir.

Sözlü sorunun yanıtı, genel kurulda verilir. Soru, genel kurula okunur ve en geç bir sonraki oturumda ilgili tarafından yanıtlanır. Soru soran söz isteyebilir. Bu durumda ilgiliye isterse yeniden söz verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GRUP- MECLİS İLİŞKİLERİ

Genel Kurulda Birlikte Oturma

Madde 31 - Grup üyeleri, bağlı bulunduğu meclislerin genel kurulunda toplu halde otururlar.

Parti ve grup yöneticileri, çabuk danışma olanağı sağlayacak biçimde, grup yönetim kurulunca ayrılan yerlerde bir arada otururlar.

Toplantılara Katılma

Madde 32 - Partili meclis üyeleri, bağlı bulundukları meclislerin, seçildikleri meclis komisyonlarının ve bu komisyonların partili üyelerden kurulu komisyon gruplarının çalışmalarına ve grup yönetim kurullarınca görevlendirildikleri grup komisyonlarının toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.

Grup genel kurulu, yönetim kurulunun önerisi üzerine veya doğrudan doğruya yönetim kurulu, partili meclis üyelerinin meclis genel kurullarının ve komisyonlarının belli toplantılarında bulunmalarını zorunlu kılabilir ve bu kararını üyelere duyurur. Bu durumda, ilgili üye, katılması zorunlu tutulan toplantıya, haklı özür dışında katılmazlık edemez.

Bu toplantılarda özürsüz bulunmayanlar için bu yönetmelik kuralları uygulanır.

İzinli Ayrılma

Madde 33 - Grup üyeleri, meclisler toplanırken haklı özre dayanarak üç günden çok toplantılara katılmama durumunda kaldıklarında, grup başkanvekillerine yazılı bilgi verirler. Bu bilgi  verilmeden meclis başkanlığından izin istenemez.

Genel Kurulda Parti Disiplini

Madde 34 - Meclis genel kurulunda ve komisyonlardaki görüşme ve oylamalarda grup üyeleri, parti  Programına, Tüzüğüne, kendi kurultay kararlarına, Büyük Kurultayın genel politika konusundaki kararlarına uygun hareket etmekle ve bu kararları desteklemekle ve meclis genel kurulu ve komisyonlarda yapılacak seçimlerde parti adına gösterilecek adayların seçilmesini sağlamakla görevlidirler.

Genel Kurulda Söz ve Oy Disiplini

Madde 35 - Grup üyeleri, meclis genel kurulunda, grupların bağlayıcı kararları dışında görüşlerini açıklamada ve oylarını kullanmada özgürdür.

Grup sözcüsü dışında hiçbir grup üyesi grup adına konuşamaz.

Grup genel kurulu olağanüstü zorunluluk duyulan durumlarda, belli bir konuda, yalnızca grup sözcüsü ya da sözcülerinin konuşabileceklerine karar verebilir. Bu durumda sözcülükle görevli olanlardan başka üye, o konuda konuşamaz.

Partili komisyon başkanı ve sözcüleri için bu kural uygulanmaz.

Grup üyeleri, grubun kararı varsa oylarını bu karara uygun olarak kullanırlar.

Bağlayıcı Grup Kararlarına Uyma

Madde 36 - Bağlayıcı grup kararı grup genel kurulunda, bağlayıcı nitelikte olduğu oylamadan önce üyelere bildirilerek alınan karardır.

Grup üyeleri, meclislerin genel kurullarında ve komisyonlarda bağlayıcı kararlar doğrultusunda oy kullanmak zorundadırlar. Bağlayıcı grup kararları gereğinin yerine getirilmesinden grup üyeleri sorumludur. Kararın alındığı toplantıda bulunmamak ya da haberli olmamak, karara uymamak için özür sayılmaz.

Bağlayıcı kararlara uymayan üyeler için disiplin kovuşturulması yapılır.

Genel Kurulda Önerge Verilmesinde Disiplin

Madde 37 - Grup üyeleri, genel kurulda görüşülen konularla ilgili önerge verebilirler. Bu önergelerin partinin siyasal doğrultusuna ve grupların bağlayıcı karalarına aykırı olmamasına özen gösterilir.

Bu nedenle, önerge verilecek konuda seçilmiş grup sözcüsü varsa bu üyeye, yoksa grup başkan veya grup başkanvekillerine danışarak önerge hazırlanır. Bu önergelerde, önce başkanın uygun görüşü alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ KONULAR

Ödenti ve Bütçe

Madde 38 - İl genel meclisi üyeleri ve partili belediye başkanları ile belediye meclisi grup üyeleri, üyesi bulundukları grupların genel kurullarının kararlaştıracağı sürede ve miktarlarda “grup ödentisi” verirler.

Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisleri üyelerinin grup ödentileri ve bu yoldan sağlanan gelirin grup ve parti için hangi oranla paylaştırılacağı, ilgili yönetim kurulu ile grup yönetim kurulunun yapacağı ortak toplantıda karara bağlanır.

Grup ödentilerine ve yukarıdaki kurala göre sağlanacak gelirlere göre, sayman üye tarafından bir yıllık toplantı süresi için bir bütçe hazırlanarak grup yönetim kurulunun sunulur, grup genel kurulunca oylanır. Sayman bu bütçeyi uygulamakla yükümlüdür. 

Araştırma Birimi ve Personel

Madde 39 - Grup yönetim kurulu, Parti’nin araştırma ve yayınları ile uzmanlarından yararlanır. Grup yönetim kurulu ayrıca araştırma birimi kurabilir. Ücretli uzmanlar ve grup işlerini gördürmek üzere personel çalıştırabilir ve bunlara verilecek ücretleri saptar.

Yürürlük

Madde 40 - Bu yönetmelik PM’nin 14 Haziran 2003 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme
    
     Madde 41
- Bu yönetmeliği MYK yürütür.         ANA MENUYE DÖNÜŞ

 

 

 

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- Yönetmelikler. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free